Hoofdstuk één: De strategieën van het spook om de mensheid te vernietigen

Het plan van het communistische spook om de mensheid te vernietigen is al eeuwenlang in de maak. De regelingen ervan manifesteren zich in het labyrint van sociale aangelegenheden – van massabewegingen tot regerende elites, over de hele wereld en door de geschiedenis heen – en werken onophoudelijk verder aan het verleiden en elimineren van de mens.

Inhoudstafel

Inleiding

1. De corruptie van het menselijk denken

2. De ondermijning van traditionele cultuur

3.  Communisme in het Oosten en het Westen

4. De ineenstorting van de samenleving

5. De verdeel-en-heers strategie

6. Misleiding en verdediging

****

Inleiding

Het spook van het communisme is al eeuwen bezig de mensheid te corrumperen en te vernietigen. Het begon met de spirituele verlamming van de mens, door de mens los te koppelen van zijn goddelijke oorsprong. Sindsdien heeft het spook de volkeren van de wereld ertoe gebracht hun duizenden jaren oude culturele tradities af te werpen, die het goddelijke nauwgezet had ingesteld als de juiste normen voor het menselijk bestaan.

Beroofd van haar oude erfenis, breekt de hele menselijke samenleving af in een ongekend tempo. Ondertussen hebben de aardse agenten van het spook deze maatschappelijke ravage uitgebuit om hun snode agenda’s door te drukken, vermomd als “bevrijding” en “vooruitgang”.

In de afgelopen tweehonderd jaar of meer heeft de invloed van het spook de veelheid en verscheidenheid van sociale aangelegenheden en historische ontwikkelingen ingehaald en voorbij gestreefd. De demonische invloed van het spook neemt talloze en schijnbaar tegenstrijdige vormen aan, van de openlijke wreedheid van het communistische bewind in het Oosten tot de stapsgewijze ondermijning van de Westerse politiek, cultuur en mainstream maatschappij.

1. De corruptie van het menselijk denken

In de wereld van vandaag zijn de criteria voor het onderscheiden van goed en kwaad omgedraaid. Rechtvaardigheid wordt voorgesteld als slechtheid en misdaad als compassie. Sinistere concepten worden vermomd als wetenschap, en gangsterlogica wordt gemaskeerd als “sociale rechtvaardigheid”. “Politieke correctheid’ wordt gebruikt om een soort van gedachtencontrole op te leggen en het begrip ‘waardenneutraliteit’ wordt gebruikt om mensen ongevoelig te maken voor brutale wreedheden.

De mens is geschapen door het goddelijke en gelovigen ontvangen goddelijke bescherming. Het eerste en voornaamste doel van het spook is dan ook de verbinding tussen de mens en het goddelijke te verbreken.

Het socialistische lied, “De Internationale”, beweert dat er nooit een Schepper is geweest. In de jaren 1850 zei de Duitse materialistische filosoof Ludwig Feuerbach dat God slechts een projectie was van de innerlijke natuur van de mens. Maar de traditionele moraal, cultuur, maatschappij en rede van de mensheid zijn allemaal afkomstig van het goddelijke. Er kan gesteld worden dat spiritueel geloof een sterke ankerlijn is geweest die de mensheid ervan heeft behoed ten prooi te vallen aan de golven in de woelige wateren van de geschiedenis.

Het atheïsme verleidt de arroganten ertoe voor God te spelen en te proberen het lot van anderen en van de samenleving te bepalen; de leiders van communistische bewegingen zijn geneigd tot zelfvergoddelijking. Toen hij nadacht over het bloedvergieten van de Franse Revolutie, zei de Britse filosoof Edmund Burke: “Als mensen voor God spelen, gedragen ze zich tegenwoordig als duivels.”

Een concept dat nauw verbonden is met het atheïsme is het materialisme, dat het bestaan van de ziel ontkent. Het materialisme schoot wortel tijdens de Industriële Revolutie, toen de snelle vooruitgang in wetenschap, technologie en productie een cultus van empirisme en atheïsme aanwakkerde. Mensen verloren het geloof in goddelijke wonderen en verwierpen goddelijke geboden. Het concept van dialectisch materialisme is het kernleerstuk van het Marxisme en van andere radicale ideologieën. In de recente geschiedenis werd de dialectische theorie voor het eerst verwoord door de Duitse filosoof Georg Hegel als een algemene set van principes voor logisch denken. Het Marxisme heeft vervolgens bepaalde aspecten van het werk van Hegel overgenomen, waarbij de aard van het dialectische conflict werd overdreven.

In de handen van het spook dienen materialisme en atheïsme als demonische wapens die gebruikt worden om het geestelijk geloof van de mens omver te werpen, de menselijke moraal te ondermijnen en de traditionele cultuur te vernietigen. Materialisme en atheïsme hebben de basis gelegd voor een hele reeks verwrongen intellectuele stellingen. De corruptie van de filosofie is hand in hand gegaan met de corruptie van de wetenschap. Een cultus van “wetenschappelijke rationaliteit” heeft de normale rede vervangen door een soort seculiere religie die wordt gebruikt om het geloof te onderdrukken en de moraal te ontkennen en heeft het atheïstische wereldbeeld versterkt.

De hedendaagse wetenschappelijke gemeenschap doet alle verschijnselen die zij niet met haar methoden kan verklaren of verifiëren af als bijgeloof en pseudo-wetenschap, of negeert ze volledig. In haar streven om het academisch denken en het onderwijssysteem te domineren, overspoelt zij deze gebieden met atheïstische theorieën zoals het Darwinisme. Darwins gebrekkige evolutietheorie is breed ingezet als een instrument om de mens te scheiden van het goddelijke. Zij stelt de mens gelijk met beesten en ondermijnt zowel zijn zelfrespect als zijn eerbied voor de goddelijke schepping. In de twintigste eeuw veroverde de theorie de gebieden van onderzoek en onderwijs; vandaag de dag worden degenen die in creationisme geloven belachelijk gemaakt. Afgezien van hun invloed op de natuurwetenschappen, hebben atheïsme en materialisme vele filosofische en ideologische stromingen voortgebracht die geworteld zijn in het concept van strijd. De evolutietheorie beheerst nu niet alleen de studie van de biologie, maar ook de sociale wetenschappen. Uit Darwins oorspronkelijke theorie is de verderfelijke filosofie van het sociaal-darwinisme voortgekomen, met zijn concepten van “natuurlijke selectie” en “survival of the fittest”, die de gemeenschap van naties reduceren tot een jungle van barbaarse strijd.

De demonische filosofie van strijd is ook het terrein van de taal binnengedrongen. De definities en nuances van woorden zijn verdraaid om ze in overeenstemming te brengen met het atheïstische en materialistische denken. In de dystopische roman Nineteen Eighty-Four van de Britse schrijver George Orwell is Newspeak een kunstmatige taal die is gecreëerd om de controle van de Partij over het volk te versterken. In veel opzichten zijn Orwells visioenen werkelijkheid geworden. “Vrijheid’ is verdraaid tot een staat die niet wordt beheerst door moraal, wet of traditie. Principes als “alle mensen zijn gelijk geschapen” en “alle mensen zijn gelijk voor de wet” zijn verdraaid tot absoluut egalitarisme. “Tolerantie” is verworden tot aanvaarding van allerlei verwrongen gedachten en gedrag. Rationeel denken is een instrument geworden van bekrompen empirische wetenschap. In het streven naar ‘gelijkheid van resultaat’ is rechtvaardigheid “sociale rechtvaardigheid” geworden.

Het doel van het communisme is niet het oplossen van problemen, maar veeleer, zoals de Chinese republikeinse leider Chiang Kai-shek eens zei, “de tegenstellingen in de wereld zoveel mogelijk laten toenemen en de menselijke strijd voor altijd laten voortduren”.

Dit is in de moderne geschiedenis steeds weer gebleken. Het communisme zet aan tot haat onder de mensen, creëert en escaleert conflicten en grijpt de macht door middel van een gewelddadige revolutie of door middel van kunstgrepen. In alle gevallen resulteert de door de revolutionairen beloofde “bevrijding” in hersenspoeling, moordpartijen en tirannie.

2. De ondermijning van traditionele cultuur

De mensheid heeft de orthodoxe cultuur ontvangen van het goddelijke. Naast het in stand houden van de normale werking van de menselijke samenleving, is de belangrijkste rol van de goddelijk geïnspireerde cultuur de mensheid een middel te verschaffen om de goddelijke wet te begrijpen die in het laatste tijdperk wordt onderwezen en zo gered te worden van eliminatie.

Goddelijk geïnspireerde cultuur biedt een sterke morele bescherming tegen het kwaad. Het spook van het communisme is er dus op uit de menselijke cultuur te vernietigen door de mensen tegen hun eigen tradities op te zetten.

De verspreiding van atheïsme en materialisme verzwakte de religieuze wortels van de beschaving en gaf aanleiding tot nieuwe ideologische stromingen die gebaseerd waren op strijd. In de seculiere samenleving ondermijnden de vertegenwoordigers van het spook het traditionele onderwijs, creëerden ontaarde moderne kunst, bevorderden seksuele promiscuïteit en pornografie en populariseerden drugsgebruik. Het zondige en het weerzinwekkende worden nu verheerlijkt als bevrijdend en expressief.

Duizenden jaren lang heeft het traditionele onderwijs een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling en overdracht van de verfijnde cultuur van de mensheid. Studenten leerden ijverig te werken om professionele, artistieke of academische vaardigheden te beheersen, en om goede mensen en burgers te zijn.

De Westerse landen begonnen in de negentiende eeuw gratis openbaar onderwijs in te voeren. Tegen het begin van de twintigste eeuw begon het atheïstische en anti-traditionele gedachtegoed geleidelijk binnen te sijpelen in de leerplannen, vergemakkelijkt door linkse pedagogische deskundigen die waren geïnfiltreerd in de academische wereld en de scepter zwaaiden over het onderwijsbeleid. De evolutietheorie werd verplichte leerstof, terwijl politieke correctheid de norm werd in sociale studies. Schoolboeken werden geleidelijk gevuld met atheïsme, materialisme en klassenstrijd. De traditionele cultuur, geïllustreerd door de grote literaire klassieken, stond haaks op de duivelse ideologische stroming. Daarom werden de klassieken geleidelijk aan gemarginaliseerd of geherinterpreteerd volgens de moderne sociale theorie, waardoor pientere en begaafde studenten geen diep begrip meer hadden van de wijsheid die vervat ligt in de belangrijkste literaire werken van de mensheid.

De creativiteit en de nieuwsgierigheid van de leerlingen worden nu verkwanseld in het nastreven van zinloze doelen, terwijl zij verstoken blijven van de grondbeginselen van werk en leven. De normen voor wiskunde en lezen en schrijven zijn gedaald. Lange schooltijden scheiden kinderen van hun ouders en gezinnen, waardoor ze voortdurend worden blootgesteld aan het gedegenereerde onderwijssysteem. Onder het motto “onafhankelijk denken” worden leerlingen opgeleid tot anti-traditie en anti-autoriteit en worden zij aangemoedigd de maatschappij en hun ouderen te verachten. Zij worden gevoed met linkse verhalen over geschiedenis en sociale studies en worden ondergedompeld in vulgair amusement.

In landen die worden geregeerd door communistische regimes, worden kinderen actief geïndoctrineerd in marxistische politieke studies vanaf het moment dat zij naar de kleuterschool of peuterschool gaan. Traditionele cultuur en geloof worden volledig vervangen door een atheïstische communistische cultuur van haat en strijd. Opgroeiend met een constant spervuur van ideologische hersenspoeling, leren kinderen die in deze landen grootgebracht worden te denken volgens dezelfde verwrongen logica als de communistische partij.

Excentrieke en afwijkende trends vullen de hedendaagse consumptiecultuur, terwijl eeuwenoude ambachten zijn uitgestorven. Traditionele normen van vakmanschap en zakelijke ethiek zijn verloren gegaan. Vervreemd van hun traditionele cultuur en levenswijze, drijven de mensen verder af van het goddelijke. De huidige maatschappij aanbidt seksuele vrijheid en perversie. Jongeren zijn verslaafd aan videospelletjes, sociale media en pornografie.

Ook de kunst wordt onophoudelijk aangevallen. Rechtschapen, traditionele kunst kwam van het goddelijke en verscheen voor het eerst in tempels, kerken en andere plaatsen van aanbidding. Ware kunst presenteert waarachtigheid, vriendelijkheid, schoonheid en eer, en helpt zo de mensheid om een orthodoxe morele cultuur te handhaven. Vandaag worden de zalen van de kunst ingenomen door afval. Donkere, sinistere schilderijen beelden dingen uit van de onderwereld. Impressionisme, surrealisme en andere groteske stijlen hebben de exquise werken uit de oudheid en de Renaissance vervangen. In de literatuur zijn de oude klassieken, die de wijsheid van hele beschavingen belichaamden, verjaagd ten gunste van oppervlakkige en kronkelige moderne geschriften.

Muziek, ooit gecomponeerd en uitgevoerd met ontzag voor goddelijke glorie, wordt tegenwoordig gedomineerd door obsceniteit en lawaai. De popcultuur staat bol van demonische thema’s die geweld en drugs verheerlijken. Beroemdheden met honderden miljoenen fans promoten ontaarde en immorele levensstijlen. Het verhevene, edele en zuivere wordt belachelijk gemaakt, terwijl het vulgaire en schaamteloze wordt geprezen.

3. Communisme in het Oosten en het Westen

Het communisme wordt gekenmerkt door de atheïstische filosofie van strijd en ontleent zijn politieke organisatie en ideologie aan die van bendes en sektes. In het Oosten wordt het communisme vertegenwoordigd door totalitaire regimes en meedogenloze leiders, zoals Vladimir Lenin, Jozef Stalin, Mao Zedong, Jiang Zemin en hun volgelingen. De situatie in het Westen is complexer, omdat machtige elites op gebieden als overheid, bedrijfsleven, de academische wereld en godsdienst samenspannen om de samenleving te ondermijnen.

De seculiere godsdienst van het socialisme is binnengedrongen in wat ooit rechtschapen godsdiensten waren. Of het nu komt door de politieke controle van communistische regimes, of door de misplaatste interpretaties van deloyale geestelijken, traditionele leerstellingen en heilige geschriften zijn veranderd. Bevrijdingstheologie heeft een anders rechtschapen geloof doordrenkt met Marxistische ideologie en klassenstrijd, en morele perversie heeft zich onder priesters verspreid. Dientengevolge hebben vele gelovigen de hoop in de kerk verloren en het geloof in goddelijke redding opgegeven.

Samen met de godsdienst en de natie behoort het gezin tot de goddelijke hoekstenen van de menselijke beschaving. Het is een belangrijk bastion van moraal en traditie en dient als kanaal voor de overdracht van cultuur van de ene generatie op de volgende. Linkse bewegingen over de hele wereld bevorderen feminisme, seksuele bevrijding en homoseksualiteit en ondermijnen de traditionele gezinsstructuur en harmonieuze rolpatronen tussen mannen en vrouwen. Deze ideologische tendensen legitimeren en stimuleren promiscuïteit, overspel, lichtvaardige echtscheidingen en abortus, waardoor gezonde relaties en de basisnormen voor het menselijk bestaan worden afgebroken. De vernietiging van het gezin is een sleutelelement in de manier waarop de duivel de mensheid vernietigt.

Totalitarisme in het Oosten

Rusland was verzwakt door zijn nederlagen in de Eerste Wereldoorlog, waardoor de tsaar gedwongen was af te treden. Gebruik makend van de politieke chaos lanceerden communistische revolutionairen in 1917 de Oktoberrevolutie om de constitutionele regering omver te werpen. Na een verwoestende burgeroorlog stichtten de communisten ‘s werelds eerste socialistische regime – de Sovjet-Unie – en gebruikten de enorme rijkdommen van het land om de revolutie naar het buitenland te exporteren via de Communistische Internationale.

De Chinese Communistische Partij (CCP) werd in 1921 opgericht met directe steun van de Sovjet-Unie. In de daaropvolgende decennia voerden de communisten een gewelddadige en verraderlijke opstand tegen de Republiek China. De CCP profiteerde sterk van de Japanse invasie in de Tweede Wereldoorlog en bleef tijdens en na de oorlog strijden tegen de heersende Nationalistische Partij. In 1949 namen de communisten het hele Chinese vasteland over en stichtten een totalitaire Volksrepubliek.

Zowel de Russische als de Chinese communistische partij hebben in vredestijd tientallen miljoenen van hun eigen bevolking meedogenloos afgeslacht. Om haar kwaadaardige Marxistische ideologie te handhaven, lanceerde de CCP een nooit eerder geziene Culturele Revolutie, waarbij zij de oorlog verklaarde aan China’s vijfduizend jaar oude traditionele cultuur en voortreffelijke oude beschaving.

Vanaf de jaren tachtig voerde de CCP economische hervormingen door om haar eigen ineenstorting af te wenden, terwijl zij de politieke sfeer onder haar strikte totalitaire controle hield. Tot op de dag van vandaag handhaaft de partij haar strakke greep op de macht door middel van onderdrukkingscampagnes, zoals het hardhandig optreden tegen de democratische beweging en de vervolging van de Falun Gong.

Infiltratie in het Westen

Het Chinese keizerlijke hof, het Westerse goddelijke recht van koningen en het Amerikaanse systeem van checks and balances zijn regeringsvormen die door het goddelijke zijn ingesteld voor mensen volgens hun unieke culturen en omgevingen. Hoewel communistische revoluties er niet in zijn geslaagd de macht te grijpen in Westerse landen, heeft het spook van het communisme niettemin heimelijke de controle genomen over de vrije wereld via subversie en infiltratie. Zonder gewelddadige revolutie hebben de Westerse landen de rechtschapen staatsmethoden verlaten en op grote schaal verschillende kenmerken van het communistische systeem overgenomen, zoals hoge belastingen, overdreven sociale zekerheid, buitensporige en zichzelf bedienende bureaucratieën en politieke correctheid.

De wet, oorspronkelijk gebaseerd op religieuze moraal en goddelijke geboden, is gewijzigd om tegemoet te komen aan afwijkende opvattingen van ethiek en vrijheid. In de communistische landen van het Oosten is de wet er om het regime te dienen. In het Westen wordt de wet geïnterpreteerd door de linkse ideologie en gewijzigd om morele concepten van goed en kwaad te ontwortelen. Wetgeving wordt aangenomen om clementie te tonen ten opzichte van ernstige misdaden, overspelige seksuele levensstijlen aan te moedigen, het gezin te ondermijnen en de rechten van eerlijke burgers te beknotten door middel van zware regelgeving.

Zowel regeringen als burgers zijn meegesleurd in een cultuur van hebzuchtige overconsumptie. Financiële elites hebben afgerekend met de traditionele wijsheid die ten grondslag lag aan een duurzame economie en hebben de goudstandaard vervangen door een fluctuerende fiatvaluta. Banken en de staat moedigen de accumulatie van eindeloze schulden aan, wat leidt tot telkens terugkerende economische crises en een uitholling van de nationale soevereiniteit.

Het communistische spook heeft de globalisering gebruikt als een instrument om geleidelijk de soevereiniteit van de afzonderlijke naties af te breken via organisaties als de Volkenbond en de Verenigde Naties. Deze mondiale autoriteiten, die worden voorgesteld als utopische oplossingen voor internationale conflicten en geschillen, zijn in werkelijkheid snode agenda’s gaan dienen. Ondanks het feit dat de Verenigde Naties grotendeels gefinancierd worden door Westerse democratieën, zijn zij steeds meer in de greep geraakt van communistische regimes zoals de Volksrepubliek China. Internationale organisaties worden gebruikt om linkse ideologieën te verspreiden en legitieme nationale belangen te ondermijnen. Het uiteindelijke doel is de hele wereld onder één totalitair regime te brengen met een strakke controle op politiek, ideologie en bevolking.

Linkse en andere verderfelijke agenda’s hebben zoveel invloed kunnen verwerven in Westerse landen, grotendeels dankzij de hulp van de massamedia. In landen met communistische regimes zijn alle media onderworpen aan staatscensuur, als ze al niet rechtstreeks door de communistische partij worden gecontroleerd. Elders worden de media bestuurd door financiële en partijdige vooringenomenheid. Eerlijke berichtgeving en discussie worden bedolven onder een lawine van sensatiezucht, politieke deugdsignalering, en regelrecht nepnieuws.

4. De ineenstorting van de samenleving

Om de traditionele menselijke samenleving omver te werpen, heeft het spook sociale bewegingen, massa-immigratie en andere opschudding op wereldschaal aangewakkerd. Dit verbazingwekkende proces is al enkele eeuwen aan de gang.

Oorlogsvoering en Revolutie

De politieke macht grijpen is één van de belangrijkste stappen in het plan van het communisme om de mensheid te vernietigen. Karl Marx, die de lessen van de Parijse Commune samenvatte, schreef dat de arbeidersklasse het oorspronkelijke regeringsapparaat omver moet werpen en het moet vervangen door haar eigen staat. Macht is altijd het kernpunt in de Marxistische politieke theorie.

Oorlog is een van de meest effectieve middelen van het spook om de oude internationale orde af te breken, bastions van traditie te vernietigen en de ontwikkeling van de communistische ideologie te versnellen. Vele oorlogen werden gevoerd onder demonische invloed. De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte de ineenstorting van verschillende Europese keizerrijken, vooral van tsaristisch Rusland. Dit maakte de weg vrij voor de bolsjewistische revolutie.

De Tweede Wereldoorlog schiep de voorwaarden voor de CCP om de macht te grijpen en voor de Sovjet-Unie om Oost-Europa over te nemen, waarmee het naoorlogse socialistische kamp werd opgericht. De oorlog creëerde ook de wanorde van de dekolonisatie, waarvan de communistische regimes van de Sovjet-Unie en China gebruik maakten om de wereldwijde communistische beweging te steunen. Nationale bevrijdingsbewegingen brachten vele landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika onder autoritair socialisme.

De aanzet tot de revolutie kan in de volgende stappen worden onderverdeeld:

  1. Zaai haat en tweedracht onder de mensen.
  2. Misleid het publiek met leugens en vorm een revolutionair verenigd front.
  3. Versla de krachten van het verzet één voor één.
  4. Gebruik geweld om een sfeer van terreur en chaos te creëren.
  5. Pleeg een staatsgreep om de macht te grijpen.
  6. Onderdruk de reactionairen.
  7. Gebruik de terreur van de revolutie om een nieuwe orde te bouwen en te bestendigen.

De communistische landen probeerden een wereldrevolutie te ontketenen via de Communistische Internationale, waarbij revolutionair activisme werd geëxporteerd en onrust werd gesticht door lokale linksen in niet-communistische staten te steunen.

Het communisme gebruikt de verdeeldheid tussen mensen en kanaliseert de woede van individuen in collectieve haat. Communistische revoluties slagen door terreurdaden, en communistische regimes voeren een beleid van staatsterrorisme. De meeste terreurbewegingen zijn geïnspireerd door het leninistische organisatiemodel, en de communisten van de Sovjet-Unie en China steunden terreurgroepen als een soort task force om de openbare orde aan te tasten en de samenleving in de rest van de wereld te fragmenteren.

Economische en sociale crises

Overal ter wereld hebben socialistische en communistische bewegingen van de economische onrust geprofiteerd om invloed te verwerven, met het uiteindelijke doel de bestaande sociale orde omver te werpen.

Economische crises kunnen worden gecreëerd en gebruikt als een middel om revolutie aan te moedigen of socialistische bewegingen als redders af te schilderen. Wanneer politici in democratische landen wanhopig op zoek zijn naar oplossingen, sluiten zij Faustiaanse akkoorden en sturen hun landen geleidelijk in de richting van een grotere overheid en een socialisme met hoge belastingen. Zoals Saul Alinsky schreef in Rules for Radicals, “De echte actie zit in de reactie van de vijand.”

De Grote Depressie van de jaren dertig was het beslissende moment waarop Europa en de Verenigde Staten de weg insloegen naar een grote overheid en wijdverbreid interventionisme. De financiële crisis van 2008 heeft de weegschaal verder doen doorslaan in het voordeel van een expanderend links beleid.

Met de opkomst van de industrialisatie en de globalisering kwam de massale migratie, eerst van het platteland naar de steden, en vervolgens over grenzen en continenten heen. Sinds de oudheid zijn mensen van de ene plaats naar de andere verhuisd. De snelle binnenlandse en internationale volksverhuizingen van de moderne tijd zijn echter het resultaat van de manipulatie van het spook.

Massamigratie doet nationale identiteit, grenzen, soevereiniteit, culturele tradities en sociale samenhang verdwijnen. Naarmate massa’s mensen uit hun traditionele identiteit worden losgerukt, worden zij gemakkelijker opgenomen in de drift van de moderniteit. Voor immigranten die in een onbekende omgeving leven, is het moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien, laat staan dat zij diepgaand kunnen deelnemen aan de politieke processen of culturele tradities van hun gastland. Pas aangekomen immigranten worden dus gemakkelijk gerekruteerd als gratis stemmen voor linkse partijen en sociale doelen. Ondertussen schept immigratie ook de voorwaarden voor het aanwakkeren van raciale en religieuze vijandelijkheden.

Het communisme maakt gebruik van sociale tendensen om mensen op te hitsen en te agiteren, conflicten te laten escaleren, bewegingen te mobiliseren om de samenleving te destabiliseren, de politieke oppositie te ontwrichten, het discours te domineren en de schijn te wekken dat het de moraal hoog in het vaandel heeft. Voorbeelden hiervan zijn de anti-oorlogsbeweging en het milieuactivisme, die de communisten voor hun eigen doeleinden hebben gekaapt.

5. De verdeel-en-heers strategie

Het communistische spook behandelt mensen naar gelang hun verschillende kenmerken en beweegredenen. Het neemt het leven van sommigen terwijl het profiteert van de hebzucht van anderen. Het kan menselijk idealisme en emotie aan het werk zetten door individuen te indoctrineren om te dienen als pionnen van revolutie en rebellie.

Afwijkende meningen elimineren

Sommige mensen zijn wijzer en opmerkzamer dan anderen. Sommigen staan dichter bij het goddelijke en zijn niet vatbaar voor de listen van de duivel. In landen met lange en rijke historische ervaringen is het moeilijk om mensen mee te laten gaan in het bedrog. Het communistische spook aarzelt niet om de kritische leden van de samenleving die zijn samenzwering doorzien en moedig genoeg zijn om zich te verzetten, fysiek te liquideren. Daartoe organiseert het politieke campagnes, religieuze vervolgingen, showprocessen en moordaanslagen.

In China, dat kan bogen op vijfduizend jaar goddelijk geïnspireerde beschaving, kon de CCP de culturele orde alleen afbreken door een reeks politieke campagnes te voeren waarbij tientallen miljoenen mensen om het leven kwamen. Zij besteedde bijzondere aandacht aan het vermoorden van de geleerden, de adel en de spirituele beoefenaars die de bewaarders waren van de traditionele Chinese cultuur.

Elites in alle naties en industrieën hebben zich de demonische weg eigen gemaakt, omdat het spook hun belangen bespeelt en hun macht schenkt naarmate zij zijn agenda nauwgezet volgen. Voor hen die roem en invloed zoeken, geeft het spook hen een reputatie en autoriteit. Voor de hebzuchtigen zorgt het voor winst. Het blaast de ego’s van de arroganten op en houdt de gelukzaligheid van de onwetenden in stand. De begaafden worden verleid met wetenschap, materialisme, en onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Individuen met verheven ambities en goede bedoelingen zien hun idealen omgezet in zelfverheerlijking, waardoor ze de warme gloed van voltooiing voelen wanneer ze presidenten, premiers, denktankgeleerden, beleidsmakers, bestuurders, grote bankiers, professoren, deskundigen, Nobelprijswinnaars, en dergelijke worden, met een uitstekende sociale status, politieke invloed, en een enorm fortuin. Eenmaal gevestigd, worden deze grote persoonlijkheden ingelijfd, elk naar gelang van zijn of haar omstandigheden. Velen van hen worden de onwetende agenten van het spook en, in de woorden van Lenin, “nuttige idioten”.

De massa dommer maken

De communistische ideologie manipuleert de kennis van het publiek door valse verhaallijnen te gebruiken, mensen te misleiden met haar verwrongen onderwijssysteem en de massamedia te controleren. De ideologie maakt gebruik van het gevoel van veiligheid en de oppervlakkige belangen van de mensen om hen te dwingen zich alleen bezig te houden met hun onmiddellijke belangen, vulgair amusement, competitieve sporten, sociale roddels, en het koesteren van erotische en vleselijke verlangens. Tegelijkertijd richten politici zich tot de kleinste gemene deler om de waakzaamheid en het beoordelingsvermogen van de kiezers te ondermijnen, en zo het electoraat te veroveren.

In totalitaire communistische landen mag het volk nooit iets met politiek te maken hebben. In democratische landen wordt de aandacht van degenen die zich bezighouden met het algemeen belang afgeleid naar triviale zaken (zoals transseksuele rechten), een echo van de beroemde strategie uit de oude Chinese militaire geschiedenis: “Oprukken via een verborgen route, terwijl de wegen in het open veld worden gerepareerd.” Viraal nieuws, sociale sensaties, en zelfs terroristische aanslagen en oorlogen worden gearrangeerd als dekmantel voor het uiteindelijke doel van het communisme.

Het publiek wordt doordrongen van een modern bewustzijn en gemobiliseerd om de minderheid van mensen die hardnekkig vasthouden aan traditie te overstemmen. Intellectuelen uiten zware kritiek op volksculturen over de hele wereld en voeden zo bekrompen vooroordelen bij hun onwetende publiek. De begrippen “kritisch” en “creatief” denken worden misbruikt om de jongere generatie tegen het gezag in het harnas te jagen, zodat zij de kennis en wijsheid van de traditionele cultuur niet in zich kunnen opnemen.

In communistische landen werd, nadat de dragers van de traditionele cultuur waren afgeslacht, het grootste deel van de bevolking geïndoctrineerd om deel te nemen aan de revolutie. Nadat de CCP de macht had gegrepen, duurde het 25 jaar om een generatie van “wolvenwelpen” op te voeden, een Chinese term voor degenen die opgroeien onder het communisme en geïndoctrineerd worden om klassevijanden te haten en te doden. Ze werden aangemoedigd om te vechten, te slaan, te roven en te branden zonder onderscheid te maken.

De CCP cultiveert actief moordzuchtige sentimenten. Tijdens de Culturele Revolutie sloegen tienermeisjes hun leraren dood in Mao’s ideologische kruistocht. Vandaag de dag worden Chinese sociale mediasites geteisterd door internet trollen die bekend staan als het “Leger van vijftig cent”, die voortdurend schrijven over slaan en doden, met typische berichten als: “Herstel de Diaoyu-eilanden, zelfs als China wordt verwoest,” en, “We hebben liever dat China wordt bezaaid met graven dan dat we er niet in slagen de laatste Japanners uit te roeien.”

In het Westen beroepen communistische partijen zich trots op de ervaring van de Franse Revolutie en de Commune van Parijs. Elke revolutie en opstand is ontketend door menigten die geen scrupules, geen schaamte en geen compassie kenden.

De samenleving versnipperen

Vandaag de dag wordt de oudere generatie in een versneld tempo gemarginaliseerd en uit de samenleving verwijderd. Terwijl jongeren steeds meer rechten, politieke macht en privileges krijgen, verliezen ouderen hun posities van autoriteit en prestige, waardoor de breuk van de mensheid met de traditie steeds sneller gaat. Hedendaagse literatuur, kunst en populaire cultuur zijn allemaal afgestemd op de smaak en waarden van jongeren, die onder druk staan om eindeloos veranderende trends te volgen, omdat ze anders door hun leeftijdsgenoten worden verstoten.

Door de snelle wetenschappelijke en technologische vooruitgang zijn ouderen niet meer in staat gelijke tred te houden met en zich aan te passen aan de enorme maatschappelijke veranderingen die zich als gevolg daarvan voordoen. De transformatie van stedelijke en plattelandsgebieden en de massale migratie zorgen er samen voor dat ouderen van het heden vervreemden en zich er niet meer thuis voelen. De kwelling en de hulpeloosheid van hun eenzaamheid worden nog verergerd door de realiteit van het moderne leven, waarin de jongeren voortdurend in een professionele of sociale concurrentiestrijd verwikkeld zijn en weinig tijd over hebben voor hun ouders en ouderen.

In de traditionele menselijke samenleving helpen mensen elkaar. Wanneer er conflicten zijn, hebben zij godsdienst, moraal, wetten en volksgebruiken die het makkelijker maken om oplossingen te vinden en samen te werken. Zo’n organische samenleving kan niet in één keer ineenstorten. Zij moet eerst worden opgesplitst in geatomiseerde eenheden, waardoor de traditionele verbondenheid tussen individuen verdwijnt en zij van elkaar vervreemden.

Vrijwel elke denkbare maatstaf is gebruikt om de samenleving in tegengestelde groepen te verdelen en haat en strijd tussen die groepen aan te wakkeren. Klasse, geslacht, ras, etniciteit en religieuze overtuiging kunnen allemaal als basis voor verdeeldheid dienen. Het communisme en andere ideologieën onder invloed van het spook vergroten de vijandigheid tussen de bourgeoisie en het proletariaat, de heersers en de geregeerden, progressieven en “regressieven”, liberalen en conservatieven – dit alles terwijl de regering haar macht uitbreidt om een onstuitbare totalitaire staat op te bouwen.

6. Misleiding en verdediging

Het communistische spook heeft zichzelf goed verborgen gehouden. Het is moeilijk de omvang van het bedrog te doorgronden dat het tot stand heeft gebracht door middel van een breed scala van openlijke en verborgen listen.

De meest duivelse plannen van het spook worden op klaarlichte dag uitgevoerd, waar ze worden voorgesteld als verstandig, redelijk en wettelijk. Ze zijn zo alomtegenwoordig dat het moeilijk is ze te ontmaskeren voor wat ze zijn. Soms worden bepaalde aspecten van de agenda van het spook onthuld, maar alleen om de aandacht en het onderzoek af te leiden van een groter complot. Tijdens de Koude Oorlog bijvoorbeeld was de wereld verdeeld tussen twee militaire en politieke kampen. Maar hoewel hun sociale systemen lijnrecht tegenover elkaar leken te staan, vond aan beide zijden hetzelfde demonische proces plaats, in verschillende vormen. Veel revisionistische Westerse communisten, socialisten, Fabianisten, liberalen en progressieven verwierpen openlijk het Sovjet- en Chinese model, maar hun inspanningen leidden de maatschappij op een pad naar een sociale structuur die niet verschilde van die van de Sovjet-Unie en China. Simpel gezegd, gebruikte het communistische spook het totalitaire Oosten als een afleidingsmanoeuvre voor de actieve infiltratie van het Westen.

Degenen die de plannen van het spook durven te ontmaskeren, worden bestempeld als “samenzweringstheoretici”, “extremisten”, “extreem-rechts”, “alt-rechts”, “seksisten”, “racisten”, “oorlogsstokers”, “dwepers”, “nazi’s”, “fascisten”, en andere scheldwoorden die bedoeld zijn om hen te isoleren en te marginaliseren uit de academische wereld en de samenleving in het algemeen. Hun ideeën worden gereduceerd tot objecten van spot en angst, krijgen geen gehoor en oefenen geen invloed uit. Mensen worden tegelijkertijd geconditioneerd om bepaalde etniciteiten, groepen en individuen af te wijzen en te haten, waardoor de aandacht wordt afgeleid van het fundamentele kwaad dat het communistische spook is.

Het is onmogelijk dat de hele mensheid zich laat inpalmen door het bedrog van het spook. Maar het communisme in zijn ontelbare vormen heeft invloed gekregen op de meerderheid van de mensen en hun leiders over de gehele wereld. Het is niet overdreven te zeggen dat het spook van het communisme onze wereld beheerst. Met het oog op de hierboven geschetste algemene strategieën wordt in de volgende hoofdstukken in detail onderzocht hoe de heerschappij van dit spook tot stand is gekomen, en wat de mensheid moet doen om de uiteindelijke vernietiging door zijn handen te voorkomen.

InleidingHoofdstuk 2

中文正體