Hoe het spook van het communisme onze wereld regeert: Conclusie

In de lange loop van de geschiedenis heeft de mensheid tijdperken van pracht en glorie gekend maar ook ontelbare episodes van tragedie en rampspoed doorstaan. Als we terugkijken zien we dat morele rechtschapenheid de voorbode is van goed bestuur, economische voorspoed, culturele bloei en nationale kracht, terwijl morele ontaarding de ondergang van naties en het uitsterven van hele beschavingen inluidt.

De mensheid heeft vandaag een hoogtepunt bereikt op het gebied van materiële rijkdom maar wordt geconfronteerd met ongekende uitdagingen, veroorzaakt door de verwoestingen die het communisme heeft aangericht. Het uiteindelijke doel van het communisme is niet om een hemel op aarde te vestigen maar om de mensheid te vernietigen. De aard van het communisme is die van een kwaadaardig spook, ontstaan uit haat, ontaarding en andere elementaire krachten in het universum. Uit haat slachtte het meer dan 100 miljoen mensen af, vertrapte het duizenden jaren van hoogstaande beschaving en corrumpeerde het de menselijke moraal.

Het communistische spook trof voorzieningen om zowel het Oosten als het Westen te corrumperen, waarbij het in verschillende landen verschillende strategieën hanteerde. In het Oosten richtte het meedogenloze slachtpartijen aan en dwong het de mensen het atheïsme te aanvaarden. In het Westen nam het communisme een andere weg: het infiltreerde de samenleving heimelijk en kreeg de mensen zover dat ze hun traditionele geloof en morele waarden opgaven.

Met behulp van communistische regimes en organisaties, medereizigers, handlangers en andere agenten, verzamelde het communisme negatieve elementen in de menselijke wereld om zo een formidabele macht te vergaren. Met deze macht ruide het mensen op en vestigde het controle in alle sociale sferen, waaronder politiek, economie, recht, onderwijs, media, kunst en cultuur. De hedendaagse mensheid verkeert in grote moeilijkheden.

Achteraf gezien zijn de redenen voor de triomf van het communisme in de afgelopen twee eeuwen duidelijk. Wanneer mensen zich overgeven aan de materiële genoegens die de technologische vooruitgang met zich meebrengt en toestaan dat het atheïsme zich verspreidt, verwerpen zij de goddelijke barmhartigheid en geven zij zich over aan het kwaad. Na afgedwaald te zijn van de tradities die door het goddelijke werden ingesteld, wordt een groot deel van de mensheid gemakkelijk misleid door het communisme en zijn talloze ideologische varianten, zoals socialisme, vrijzinnigheid en progressivisme.

Traditionele cultuur toont de weg voor de mensen om hun moraliteit te behouden en verlossing te vinden in het laatste tijdperk. Maar nu traditionele cultuur wordt aangevallen en fundamentele morele waarheden terzijde worden geschoven, is de band tussen de mens en het goddelijke verbroken. De mens kan de goddelijke instructies niet langer begrijpen en het kwaad viert hoogtij en richt een ravage aan in het menselijke rijk. Wanneer de menselijke moraal zakt tot onder de basisnormen die van de mens worden verlangd, moet het goddelijke de mensheid met tegenzin verlaten, terwijl de duivel de mens naar de afgrond van de verdoemenis leidt.  

Maar wanneer een uiterste is bereikt, is het onvermijdelijk dat de omstandigheden omkeren. Het is een eeuwig principe in het menselijke rijk dat het kwaad de gerechtigheid nooit kan verslaan. De kortstondige overwinning van het communisme is een tijdelijk verschijnsel, teweeggebracht door de duivel, die de mensen heeft geïntimideerd met zijn illusoire macht en verraderlijke verleidingen. De mens, hoewel onvolmaakt, draagt van nature de vriendelijkheid, deugdzaamheid en morele moed in zich, die duizenden jaren lang gekoesterd en doorgegeven zijn. Daarin vinden we hoop.

Wereldwijde gebeurtenissen ontwikkelen zich met een ongelooflijke snelheid. Rechtvaardige elementen worden sterker, en de wereldbevolking ontwaakt.

In China hebben miljoenen mensen zich vreedzaam verzet tegen de tirannieke heerschappij van de Chinese Communistische Partij door standvastig te blijven in hun geloof en moraliteit. Geïnspireerd door de redactionele serie “Negen commentaren op de Communistische Partij” hebben meer dan 350 miljoen Chinezen moedig afstand gedaan van hun banden met de CCP en de daaraan gelieerde organisaties, door de daad van “tui dang”, of “het verlaten van de Partij”. Steeds meer mensen nemen een oprechte beslissing om zich te bevrijden van de ketenen van het communisme. De desintegratie van de Communistische Partij is zich aan het voltrekken.

Het einde van de Communistische Partij is een kwestie van goddelijke beschikking. Mochten de leiders van China stappen ondernemen om de Partij te ontmantelen, dan zullen zij alle voorwaarden krijgen die nodig zijn voor een ordelijke overgang. In de toekomst zullen zij echte autoriteit verwerven – autoriteit die door het goddelijke wordt verleend. Indien zij koppig weigeren deze ommekeer te maken, zullen zij het lot van de Partij als hun eigen lot nemen, en deel uitmaken van de rampspoed van haar uiteindelijke ondergang.

De wereld beleeft een heropleving van traditionele cultuur en moraliteit in overeenstemming met de universele waarden van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Aan de spits van deze renaissance staat Shen Yun Performing Arts, dat elk jaar op tournee gaat langs vijf continenten. Met zijn vertoning van klassieke Chinese dans brengt Shen Yun universele waarden naar het publiek over de hele wereld.

Het Westen begint de communistische infiltratie en de ondermijning van de traditionele cultuur die in de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden, te erkennen. De maatschappij begint zich in vele domeinen te zuiveren van communistische elementen en afwijkende moderne cultuur, van wetgeving en onderwijs tot overheidsbestuur en internationale betrekkingen. Regeringen worden waakzamer tegenover communistische regimes en hun handlangers, waardoor de invloed van het communisme op het wereldtoneel sterk afneemt.

Het communisme is geen vijand die met militair geweld kan worden verslagen. Om de wereld uit zijn greep te bevrijden, moeten we beginnen met onszelf van binnenuit te zuiveren. Li Hongzhi, de stichter van Falun Gong, schreef in zijn artikel “Het uiterlijke tot rust brengen door cultivatie van het innerlijke”:

Als mensen geen aandacht schenken aan deugdzaamheid, zal de wereld in grote chaos verkeren en zal het uit de hand lopen; de mensen zullen vijanden van elkaar worden en zonder vreugde leven. Wanneer mensen zonder vreugde leven, zullen ze de dood niet vrezen. Lao Zi (Lao-tsu) zei, “Als de bevolking de dood niet vreest, hoe kun je ze dan met de dood bedreigen?” Dit is een groot dreigend gevaar. Een vredevolle wereld is waar iedereen op hoopt. Als op dit ogenblik een overdreven aantal wetten en decreten gecreëerd wordt om stabiliteit te verzekeren, zal het resultaat slechts het tegenovergestelde blijken te zijn. Om dit probleem fundamenteel op te lossen, is de wereldwijde cultivatie van deugdzaamheid de enige remedie. Als de overheidsfunctionarissen onbaatzuchtig zijn, zal de staat niet corrupt zijn. Als de bevolking belang hecht aan zelf-cultivatie en het koesteren van deugden, en als zowel de verantwoordelijke personen als de burgers in hun geesten zelfbeheersing uitoefenen, zal de hele natie stabiel zijn en ondersteund worden door de mensen. Wanneer de natie solide en stabiel is, zal ze automatisch buitenlandse agressors intimideren en dus zal er vrede heersen onder de Hemel. Dit is het werk van een heilige.

De barmhartige Schepper heeft altijd over de mensheid gewaakt. Rampen doen zich voor wanneer de mens zich tegen het goddelijke keert en de mensheid kan alleen worden gered door terug te keren naar ons goddelijk geschonken erfgoed. Zolang we onbewogen blijven voor de façades van de duivel, werkelijk mededogen bewaren, de goddelijke normen voor het mens-zijn volgen, traditionele waarden doen herleven en terugkeren naar de traditionele cultuur, zal het goddelijke de mensheid van het kwaad verlossen. Of de mensheid dit pad zal bewandelen of niet, is de keuze waar we vandaag allemaal voor staan.

Hoofdstuk achttien (Deel 2)Audioboek (Engels)
中文正體