Kapitel 1: Djävulens strategier för att förstöra mänskligheten

 Innehåll

1. Att korrumpera det mänskliga tänkandet

i. Ateismens lögn

ii. Materialismens villfarelse

iii. Evolutionens hädelse

iv. Vetenskapskulten

v. Kampfilosofin

vi. Överflödig intellektualism

vii. Urvattnat språk

2. Undermineringen av traditionell kultur

i. Försämrad utbildning

ii. Degenererad konst

iii. Kontroll över media

iv. Främjande av pornografi, hasardspel och droger

v. Korruptionen av alla yrkesområden

3. Nedbrytningen av samhället

i. Kyrkans sönderfall

ii. Splittringen av familjen

iii. Totalitära system i öst

iv. Infiltration i väst

v. Förvridna lagar

vi. Manipulation av det finansiella systemet

vii. En överregering

4. Skapandet och underblåsandet av social oro

i. Krig

ii. Revolution

iii. Ekonomisk kris

iv. Att göra människan främmande för sitt land och sina rötter

v. Kapandet av samhällsrörelser

vi. Terrorism

5. Söndra och härska

i. Elimineringen av avvikande åsikter

ii. Snärjandet av eliten

iii. Fördumningen av massorna

iv. Pöbelvälde

v. Påskyndandet av generationsskiften

vi. Fragmenteringen av samhället

6. Lögner och försvar

i. Öppen konspiration

ii. Kamouflerad aktion

iii. Demonisera motståndaren

iv. Avled uppmärksamheten

v. Fånga majoriteten

****

1. Att korrumpera det mänskliga tänkandet

Djävulen har vänt på kriterierna för att skilja gott från ont. Den utmålar rättfärdighet som ondska och lastbarhet som godhet. Den maskerar sina mörka idéer med ”vetenskap” och sin gangsterlogik med ”social rättvisa”. Den använder ”politisk korrekthet” för att utöva tankekontroll, och sprider ”värdeneutralitet” för att göra människor okänsliga för brutala illdåd.

i. Ateismens lögn

Människorna skapades av gudarna, och de som tror får också gudomligt beskydd. Därför var det att bryta människans band med gudarna första steget för att förstöra mänskligheten. Djävulen placerade ut sina agenter i människovärlden för att sprida ateism och förvränga människans tänkande.

På 1850-talet sade den tyske materialistiske filosofen Ludwig Feuerbach: ”Gud är bara en projektion av människans inre natur”. Den socialistiska nationalsången ”Internationalen” har texten ”I höjden räddarn vi ej hälsa / ej gudar, furstar stå oss bi”. Men människans moraliska standarder, kultur, samhällsstruktur och rationella tänkande kommer alltsammans från det gudomliga. I historiens virvelströmmar är gudstron som en stark ankarlina som hindrar mänskligheten från att försvinna i vågorna.

Den brittiske filosofen Edmund Burke gjorde följande reflektion över den franska revolutionen, där både kung och kyrka störtades: ”När människorna spelar Gud uppför de sig för närvarande som djävlar.” Ateismen lockade de arroganta att spela Gud – att försöka kontrollera andra människors öde, såväl som hela samhällets. De mest fanatiska kommunisterna tenderar att till sist försöka göra sig själva till gudar. Spridandet av ateism är det första steget i alla djävulens planer för att förstöra mänskligheten.

ii. Materialismens villfarelse

Tanke och materia existerar sida vid sida. Marxismen är grundad på dialektisk materialism, vilken förnekar själens existens. Materialismen slog rot under den industriella revolutionen, när snabba framsteg inom vetenskap, teknologi och produktion drev fram en kult kring empirism och ateism. Människor slutade tro på mirakel och förkastade Guds bud.

Materialismen skapades av djävulen, men det är inte ett filosofiskt koncept, utan ett demoniskt vapen för att döda människans andlighet och tro. Materialismen, en produkt av ateismen, lade i sin tur grunden för en hel rad intellektuella förhävelser.

iii. Evolutionens hädelse

Darwins evolutionsteori är i sig själv en bristfällig hypotes som sedan länge diskrediterats. Men djävulen har omvandlat detta grovhuggna argument till ett instrument för att avskilja människan från gudarna. Den jämställer på ett hädiskt sätt människan med djuren, vilket både underminerar människans självrespekt och hennes vördnad inför skapelsen. Under 1900-talet tog evolutionsteorin över inom forskning och utbildning, och kreationism förbjöds.

Ur Darwins ursprungliga teori sprang det skadliga konceptet socialdarwinism. ”Naturligt urval” och ”de bäst anpassades överlevnad” reducerade världssamfundet till en djungel av barbarisk kamp mellan nationer.

iv. Vetenskapskulten

Beväpnad med empirism och scientism har djävulen lanserat vetenskapskulten för att ersätta mänskligt förnuft med ”vetenskaplig rationalitet”. Folk fås att tro bara på det som kan ses och fysiskt upplevas, vilket stärker den ateistiska världsåskådningen.

Den samtida vetenskapen avfärdar alla fenomen som den inte kan förklara eller verifiera med sina metoder som vidskepelse eller pseudovetenskap, eller så ignorerar den dem helt. Vetenskapen har blivit ett slags sekulär religion som används för att förtrycka tro och moral genom att dominera utbildningsväsendet och den akademiska världen.

v. Kampfilosofi

Den dialektiska teori som den tyske filosofen Georg Hegel lägger fram är en generell uppsättning principer för logiskt tänkande. Tänkare i det forna Kina hade utarbetat dessa principer under eran som föregick Qin-dynastin (200-talet f.kr.)

Marxismen tog fasta på vissa aspekter av Hegels arbete, men överdrev den dialektiska konfliktens natur. Som den kinesiske republikanske ledaren Chiang Kai-shek uttryckte det, så är kommunismens mål inte att lösa problem, utan att ”utvidga globala motsättningar så mycket som möjligt och få människan att kämpa för evigt”.

Som vi sett flera gånger i praktiken så väcker kommunismens spöke hat bland människorna, skapar och trappar upp konflikter, och tar till sist makten genom våldsam revolution eller dolda manövrer.

vi. Överflödig intellektualism

Ateismen och materialismen har gett upphov till många filosofiska och ideologiska trender, som marxism, socialism, nihilism, anarkism, esteticism, freudianism, modernism, existentialism och postmodernism. Deras förespråkares och anhängares samtal om verkligt viktiga frågor har varit lika mångordiga som meningslösa.

Den intellektuella klassen bestod en gång i tiden av den visaste och mest kunniga eliten, men under det senaste århundradet har intellektuella blivit kommunistspökets redskap för att marknadsföra dess ideologier, och för att vantolka världen.

vii. Urvattnat språk

Precis som det ”nyspråk” som skapas i superstaten Oceanien i George Orwells roman ”1984” har djävulens agenter omformat språket för att gynna djävulens intressen. I djävulens ordbok betyder ”frihet” ett extremt tillstånd, obegränsat av moral, lag eller tradition. Fraser som ”alla är Guds barn”, ”alla är lika inför lagen” och ”lika möjligheter” har förvridits till absolut egalitarism. ”Älska din nästa som dig själv” har blivit till en principlös och falsk ”tolerans”. Rationellt tänkande har blivit ett redskap för trångsynt empirisk vetenskap. I jakten på lika utfall har rättvisa i stället blivit ”social rättvisa”.

Språket är tankens instrument. Genom att ta kontroll över definitioner och nyanser i språket har djävulen begränsat människans tankar och lett henne till demoniska slutsatser.

2. Undermineringen av traditionell kultur

Människans sanna kultur kommer från gudarna. Den upprätthåller det mänskliga samhällets normala funktioner, men denna gudomligt inspirerade kulturs viktigaste roll är att ge människor en möjlighet att förstå den gudomliga Lagen som lärs ut under den sista eran, och därmed kunna räddas från förintelse.

Gudomligt inspirerad kultur uppmanar människor att vara vaksamma på djävulens konspirationer, så djävulen använder dolda metoder för att avskilja människor från deras traditioner och förstöra deras kulturer. För att avskaffa det traditionella sättet att se på livet och moralen uppfann djävulen diverse förment ädla mål. Avsikten är att leda människor till att ägna sina liv åt att kämpa och offra sig för dessa förvridna nya ideal.

i. Försämrad utbildning

I tusentals år har den traditionella bildningen bevarat och vidarebefordrat människans utsökta kultur. Den vägledde människor till att bli medkännande, upprätthålla sin moral, bemästra yrkesfärdigheter och vara goda människor och medborgare. På 1800-talet började de europeiska länderna och USA att etablera system för att ge kostnadsfri offentlig utbildning.

Men under 1900-talet började det offentliga skolsystemet indoktrinera elever till att motsätta sig tradition och moral. Evolutionsteorin blev obligatorisk. Läroböckerna fylldes sakta med ateism, materialism och klasskamp, allt medan djävulen utökade sin kontroll över innehållet. Traditionell kultur, som de stora litterära klassikerna, stod i motsättning till den demoniska ideologiska strömningen, och blev bit för bit marginaliserad.

Intelligenta och tänkande elever lockades in i djävulens ideologi, vilket fick dem att slösa sin förmåga på irrelevanta frågor, och de fick inte den nödvändiga kunskapen om livet och samhället. Undervisningstiden förlängdes, så att barnen fick mindre tid med föräldrarna och i familjemiljön, och de matades med djävulens ideologi från späd ålder.

Eleverna uppmanades att ”tänka själva”, vilket i praktiken innebar att bryta mot traditionerna och förakta sina föräldrar och lärare. På så vis uppfostrades de att förkasta tradition och auktoriteter. Den akademiska standarden sänktes, så elevernas förmåga att läsa och räkna försämrades. De matades med ”politiskt korrekta” narrativ inom historia och samhällsvetenskap, och vulgär underhållning.

I de länder där djävulen styr, hjärntvättas eleverna med dess demoniska ideologi i en praktiskt taget sluten miljö från förskola till högre studier. De kan ta examen och komma ut i samhället, men deras tänkande är fullt av förvriden logik.

ii. Degenererad konst

Upprätt traditionell konst kom från gudarna, och uppträdde först i tempel, kyrkor och andra platser för andlig tillbedjan. Den sanna konsten visar upp ärlighet, vänlighet, skönhet och ståndaktighet, och hjälper på så vis till att upprätthålla en ortodox moralisk kultur.

Djävulen använder degenererad konst för att förstöra den traditionella kulturen. Med ursäkten att man ”visade verkligheten” introducerades impressionismen inom bildkonsten och realismen och naturalismen inom litteraturen. Genom att tala om ”innovation” och att ”kritisera verkligheten” introducerades expressionism, abstrakt konst, modernism, postmodernism och så vidare. Det sublima, ädla och rena förlöjligas, och det vulgära och skamlösa hyllas.

Konsthallarna fylls av skräp. Musiken har blivit till kaotiska rytmer och obscent oväsen. Mörka, skrämmande målningar avbildar underjorden. Moraliska gränser sprängs i performancekonsten. Många ungdomar blir fanatiska anhängare av degenererade kändisar.

iii. Kontroll över media

Djävulen lurar människor genom att använda alla medel för att kontrollera deras informationskällor, primärt massmedia. I länder där kommunistpartiet har politisk makt är media dess propagandamaskineri. På andra platser använder den yttrandefriheten till att begrava seriös rapportering och diskussion i en lavin av falska nyheter, vulgariteter och triviala sensationer.

Ekonomiska incitament används för att kontrollera media och kapa den offentliga opinionen. De flesta människor, som är upptagna med sitt, kan inte urskilja relevanta frågor och fakta i informationsfloden. De få röster som har visdomen och modet att identifiera djävulens konspiration dränks ut och marginaliseras av bruset, så de gör aldrig något avtryck i helhetsbilden.

iv. Främjande av pornografi, hasardspel och droger

Djävulen främjar urspårade livsstilar, sexuell frihet och homosexualitet. Den uppmanar till hasardspel och drogbruk, och skapar på så vis en befolkning av beroende människor. Ungdomar är klistrade vid sina elektroniska apparater och datorspel som är fulla med våld, pornografi och ohyggligheter.

v. Korruptionen av alla yrkesområden

Gudarna arrangerade de traditionella yrkena i det mänskliga samhället, vilket lät människan minnas gudarna och upprätthålla kopplingen till det gudomliga genom sitt arbete. Det här kan djävulen inte tolerera.

Djävulen skickade otaliga demoner för att infiltrera och underminera de traditionella yrkena. I ”innovationens” namn har de som strävar efter framgång och rikedom skapat alla möjliga avvikande saker och fyllt världen med excentriska och degenererade trender.

När människor avlägsnar sig från gudarnas vilja förlorar de intresset för det verkliga syftet med att vara människa. I slutänden faller de offer för djävulen och blir förstörda.

3. Nedbrytningen av samhället

Kommunismen har fått sin organisation och ideologi från mönster hos kriminella gäng och kulter. I öst representeras kommunismen av partiledare som Lenin, Stalin, Mao Zedong, Jiang Zemin och deras följare. I väst är situationen mer komplex, eftersom djävulen valde ut mäktiga personer inom regering, affärsliv, utbildning, religion och andra områden för att underminera samhället.

i. Kyrkans sönderfall

Religioner som tidigare var upprätta har blandats upp med den sekulära religion som socialismen utgör. Djävulens representanter inom kyrkan har ändrat de traditionella lärorna och till och med de heliga skrifterna. De skapade ”befrielseteologin”, där marxistisk ideologi och klasskamp blandades in i upprätt tro, och spred moraliskt förfall bland prästerskapet. På grund av det här har många troende tappat hoppet om kyrkan och gett upp sin tro på Guds frälsning.

ii. Splittringen av familjen

Gudarna skapade familjen, staten och kyrkan till hörnstenar för den mänskliga civilisationen. Familjen är en viktig bastion för moral och tradition, och överför kultur från en generation till nästa.

Djävulen attackerar den traditionella familjen och könsrollerna med feminism, kamp mot patriarkatet, sexuell frigörelse och legitimering av homosexualitet, och den uppmanar till samlevnad utanför äktenskapet, otrohet, skilsmässa och aborter. Förstörelsen av familjen är en viktig del i djävulens plan för att förstöra mänskligheten.

iii. Totalitära system i öst

När Ryssland var svagt efter första världskriget passade djävulen på att uppvigla till revolution för att störta tsaren, och iscensatte sedan Oktoberrevolutionen för att ta makten. Därefter skapades Sovjetunionen, världens första socialistiska regim. Kommunistinternationalen skapades också för att exportera revolutionen till resten av världen.

1919 och 1921 skapades kommunistpartierna i USA och Kina, vilka båda två tog sina order från Sovjetunionen. Med det sovjetiska stödet kunde Kinesiska kommunistpartiet dra nytta av förödelsen i andra världskrigets spår och ta över Kina med hjälp av våld och förräderi.

Efter att ha tagit makten mördade både det sovjetiska och det kinesiska kommunistpartiet tiotals miljoner av sina egna invånare i fredstid. Kinesiska kommunistpartiet fortsatte revolutionen under ”proletariatets diktatur” och iscensatte kulturrevolutionen – något aldrig tidigare skådat. Den var ett krig mot den mänskliga civilisationens landvinningar och en brutal attack på Kinas 5 000 år av traditionell kultur.

På 80-talet introducerade partiet ekonomiska reformer för att undvika kollaps, men den politiska sfären förblev under strikt totalitär kontroll. Än idag håller sig partiet kvar vid makten genom förtryckskampanjer, som krossandet av demokratirörelsen och förföljelsen av Falun Gong.

iv. Infiltration i väst

Kinas kejserliga hov, de västerländska kungarnas gudomliga mandat, och den nordamerikanska republiken är samtliga styrelseformer som gudarna gett till människornas olika unika kulturer och miljöer. Eftersom djävulen inte kunde ta makten genom revolution i väst använde den ideologisk omstörtande verksamhet för att etablera och upprätthålla kontroll. Man har inte haft våldsam revolution i väst, men länderna där har ändå i stor utsträckning kommit att omfatta olika delar av det kommunistiska systemet.

v. Förvridna lagar

Lagarnas ursprung är de gudomliga buden, och de är grundade i moralen. Genom att omdefiniera koncept som moral och frihet har djävulen påverkat hur lagar formulerats och tolkats. I kommunistländerna i öst tolkar djävulen lagarna som den vill.

I väst förvrider den lagarna genom att underminera dem inifrån, och modifierar dem för att omdefiniera mänskliga handlingar och välta moraliska koncept som gott och ont över ända. Den skyddar synder som mord, otrohet och homosexualitet, men straffar rättfärdiga medborgare.

vi. Manipulation av det finansiella systemet

Avskaffandet av guld som underliggande värde för valuta och införandet av rörlig valuta har orsakat ständiga ekonomiska kriser. Traditionell visdom som styrde en hållbar ekonomi har förlorat sin relevans, vilket gjort att regeringar och individer fastnat i en kultur av överkonsumtion och överdrivet spenderande. Nationell suveränitet har försvagats av statsskulder, och människor uppmuntras att låna oändliga pengasummor från bankerna och staten.

vii. En överregering

Djävulen har manipulerat globaliseringen för att kunna etablera en världsregering som inskränker de individuella ländernas suveränitet. Å ena sidan har den främjat utopistiska organisationer som Nationernas förbund och Förenta nationerna och fört fram koncept som ”regional integration” och ”världsregering”. Å andra sidan skrämmer den ledare och nationer till att följa dess direktiv. Den berövar människor fred och säkerhet genom att skapa krig och social oro. Målet är att underställa hela världen en enda totalitär överregering och införa hård administrativ och ideologisk kontroll, och även befolkningskontroll.

4. Skapandet och underblåsandet av social oro

För att kunna störta det traditionella mänskliga samhället har djävulen drivit på massmigration, samhällsrörelser och social oro i massiv skala. Den här häpnadsväckande processen har pågått i flera århundraden.

i. Krig

Krig är ett av djävulens mest effektiva redskap, eftersom det kan bryta upp den gamla internationella ordningen, förstöra traditionens fästen och snabba på utvecklingen av djävulens ideologi. Många krig har förts under påverkan av demoner. Djävulen utnyttjade första världskriget till att störta flera europeiska imperier, framför allt Tsarryssland, vilket banade väg för den bolsjevikiska revolutionen.

Andra världskriget gav förutsättningar för Kinesiska kommunistpartiet att ta makten, och för Sovjetunionen att invadera Östeuropa, vilket lade grunden till efterkrigstidens socialistiska läger.

Andra världskriget skapade också den kaotiska avkoloniseringen, vilket Sovjets och Kinas kommunistregimer utnyttjade för att stötta den världsomspännande kommuniströrelsen. ”Nationella befrielserörelser” placerade många länder i Asien, Afrika och Latinamerika i det socialistiska lägret.

ii. Revolution

Att ta den politiska makten är det snabbaste sättet för djävulen att förstöra människorna och det är därför dess förstahandsval. Karl Marx sammanfattade läxan från Pariskommunen med observationen att arbetarklassen måste störta den existerande statsapparaten och ersätta den med sin egen. Makten är alltid kärnfrågan i marxistisk politisk teori.

Iscensättandet av en revolution kan delas in i följande steg:

1. Underblås hat och missämja bland folket.
2. Förvilla allmänheten med lögner och etablera en ”enad revolutionär front”.
3. Besegra motkrafterna, en åt gången.
4. Använd våld för att skapa en atmosfär av terror och kaos.
5. Genomför en kupp för att ta makten.
6. Förtryck ”reaktionärerna”.
7. Bygg upp och underhåll en ny ordning med hjälp av revolutionär terror.

Kommunistländerna försökte starta en världsrevolution via kommunistinternationalen, och exportera revolutionär aktivism och skapa oro i icke kommunistiska stater genom att stödja vänsterelement.

iii. Ekonomisk kris

Ekonomiska kriser kan skapas och utnyttjas som ett sätt att uppmuntra till revolution eller utmåla socialistiska rörelser som räddare. När politiker i demokratiska länder befinner sig i desperata situationer sluter de till sist avtal med djävulen, vilket gradvis förflyttar länderna i riktning mot en stor statsapparat och socialism, med höga skatter. Som Saul Alinsky skrev i ”Rules for Radicals”: ”Den verkliga aktionen ligger i fiendens reaktion.”

Den stora depressionen på 30-talet var ett viktigt vägskäl där Europa och USA slog in på vägen mot en stor stat och omfattande interventionism. Finanskrisen 2008 förstärkte svängningen mot vänsterpolitik ytterligare.

iv. Att göra människan främmande för sitt land och sina rötter

Sedan urminnes tider har människor flyttat från plats till plats. Men de massiva befolkningsomflyttningarna, både utom och inom länder, som vi bevittnat i modern tid, är ett resultat av den onda andens medvetna manipulation. Massinvandring löser upp nationell identitet, gränser, suveränitet, kulturella traditioner och social sammanhållning.

Om stora grupper av människor berövas sina traditionella identiteter kan de lättare fås att bara flyta med i moderniteten. Det är svårt för invandrare som bor i en obekant miljö att säkra sin försörjning, än svårare att på djupet delta i det nya landets politiska process eller kulturella traditioner.

Nyanlända invandrare rekryteras lätt till att rösta på vänsterpartier. Samtidigt skapar invandring goda förutsättningar för att röra upp etniska och religiösa motsättningar.

v. Kapandet av samhällsrörelser

Kommunismens spöke använder sig av samhällstrender för att hetsa upp människor, trappa upp konflikter och mobilisera stora rörelser för att destabilisera samhället, slå ner sina politiska motståndare, dominera samtalet och hävda moralisk överhöghet. Det här kan vi se i antikrigsrörelsen, miljörörelsen och andra rörelser i västvärlden.

vi. Terrorism

Kommunistiska revolutioner vinns med hjälp av terrordåd, och kommunistiska regimer använder sig av statsterrorism som politik. Kommunisterna i Sovjet och Kina stödde terroristgrupper som ett slags specialstyrkor riktade mot den fria världen. De flesta terroristorganisationer inspireras av den leninistiska organisationsmodellen. Djävulen utnyttjar splittringar mellan människor och kanaliserar individers vrede till kollektivt hat.

Irrationaliteten i terroristernas slakt av oskyldiga människor sprider en känsla av total hjälplöshet. Människor som exponeras för så mycket godtyckligt våld blir mer asociala, deprimerade, paranoida och cyniska. Allt detta skadar den allmänna ordningen och gör samhället fragmenterat, vilket gör det lättare för djävulen att ta makten.

5. Söndra och härska

Djävulen hanterar människor enligt deras olika karaktärsdrag och motivationer. Den kan låta mörda dem, muta dem eller indoktrinera dem till att tjäna som dess redskap i revolution och uppror.

i. Elimineringen av avvikande åsikter

Somliga är klokare och mer perceptiva än andra. Somliga står närmre det gudomliga, besitter god upplysningsförmåga* och är inte så mottagliga för djävulens trick. Särskilt i länder som Kina, som har en lång och rik historia, är det svårt att vilseleda folk.

Kinesiska kommunistpartiet var tvunget att genomföra en serie politiska kampanjer, som slaktade tiotals miljoner människor och bröt ner den kulturella ordningen genom att döda eliten, som fungerade som den traditionella kulturens väktare.

Vare sig det är i Kina eller i västerlandet så tvekar djävulen inte att fysiskt likvidera de medlemmar av samhället som kan se igenom konspirationen och är djärva nog att stå upp och göra motstånd. För att bli av med dem ordnar djävulen politiska kampanjer, religiös förföljelse, skådeprocesser och lönnmord.

*Syftar på förmåga till upplysning i andlig mening, alltså som man talar om inom exempelvis buddhismen.

ii. Snärjandet av eliten

Djävulen får med sig människor ur eliten i alla länder och inom alla branscher. Detta åstadkoms genom att spela på deras intressen och ge dem makt i relation till hur väl de följer djävulens agenda. De som söker makt och inflytande får gott rykte och auktoritet. De giriga får pengar. Den blåser upp de arrogantas egon och ser till att de som inte vet bättre förblir nöjda och okunniga. De talangfulla förförs med vetenskap, materialism och obegränsad uttrycksfrihet.

De som har ädla ambitioner och goda avsikter görs till presidenter, premiärministrar, sakkunniga på tankesmedjor, lagstiftare, administratörer, bankirer, professorer, experter eller Nobelpristagare. De får en hög social status, politiskt inflytande och förmögenheter, och deras ideal går förlorade i självglorifiering. När de väl hamnat på sina höga poster får djävulen dem att dansa efter sin pipa, allt efter deras respektive omständigheter. I djävulens plan är de alla omedvetna agenter och nyttiga idioter.

iii. Fördumningen av massorna

Djävulen manipulerar offentlig kunskap med hjälp av falska narrativ, lurar människor med sitt förvridna utbildningssystem och kontrollerar massmedia. Den använder sig slugt av människors känsla av trygghet och utnyttjar tom underhållning för att få allmänheten att bara bry sig om sina omedelbara intressen, vulgär underhållning, tävlingsidrott, skvaller och köttsliga lustar. På samma gång vädjar djävulen till folks minsta gemensamma nämnare för att undergräva deras vaksamhet och omdöme, och därmed få med sig väljarkåren.

I totalitära kommunistländer får folket aldrig ha något med politik att göra. I demokratiska länder leder man bort dem som intresserar sig för allmänhetens bästa till att syssla med triviala frågor (som exempelvis transsexuellas rättigheter). Som den gamla kinesiska militärstrategin lyder: ”Ryck fram längs den dolda vägen, medan du reparerar landgångarna i allas åsyn.” Virala och sensationella nyheter, men även till och med terroristattacker och krig arrangeras för att dölja djävulens verkliga avsikter.

Allmänheten inpräntas med ett modernt medvetande och mobiliseras för att sluka den minoritet som fortfarande håller fast vid traditionen. Intellektuella kritiserar starkt folkkulturer världen över, och främjar trångsynthet och fördomar bland sin outbildade publik. Koncept som kritiskt och kreativt tänkande missbrukas för att få den yngre generationen att vända sig mot auktoriteter, vilket hindrar dem från att absorbera kunskapen och visdomen i den traditionella kulturen.

iv. Pöbelvälde

I kommunistländer dödade djävulen traditionsbärarna, för att sedan indoktrinera den stora massan till att delta i revolutionen. Efter att kommunistpartiet tog makten i Kina fostrade man en generation av ”vargungar” som uppmuntrades att urskillningslöst slåss, förstöra, stjäla och bränna.

Under kulturrevolutionen slog tonåriga flickor utan att tveka ihjäl sina lärare. ”50-centsarmén”, de statliga nättroll som är aktiva på Kinas sociala medier, skriver hela tiden om att slå och döda. Deras poster har rubriker som ”Återerövra Diaoyu-öarna, även om hela Kina ödeläggs.” eller ”Vi vill hellre se Kina täckt av gravar än underlåta att utrota den siste japanen.” De här mordiska känslorna är något som aktivt kultiveras av Kinesiska kommunistpartiet.

I väst minns kommunistpartierna stolt den franska revolutionen och Pariskommunen. Alla revolutioner och uppror sätts igång av en pöbel utan skrupler, skam eller medkänsla.

v. Påskyndandet av generationsskiften

Djävulen har arrangerat så att den äldre generationen marginaliseras och stöts ut ur samhället i en allt snabbare takt. Allt eftersom de unga får allt mer rättigheter, politisk makt och privilegier, så förlorar de gamla sina auktoritetspositioner och prestige, vilket snabbar på mänsklighetens brott med traditionen.

Den samtida litteraturen, konsten och populärkulturen riktas in på de ungas smak och värderingar, och de är under ständig press att följa de senaste modetrenderna för att inte bli utstötta. Snabba vetenskapliga och teknologiska framsteg gör att de äldre inte kan hänga med eller anpassa sig till de enorma sociala förändringarna som blir resultatet.

Omvandlingen av både stad och landsbygd, tillsammans med massinvandringen, samverkar för att få de gamla att känna främlingskap och tappa kontakten med nuet. Deras ensamhet, hjälplöshet och lidande blir bara värre av att den moderna tillvaron håller de unga i konstant konkurrens, så de inte har tid att ägna sig åt sina föräldrar och andra gamla människor.

vi. Fragmenteringen av samhället

I traditionella mänskliga samhällen hjälper människor varandra. När konflikter uppstår har de religionen, moralen, lagen och sederna för att hitta lösningar och samarbete.

Ett sådant organiskt samhälle kan djävulen omöjligt få att snabbt kollapsa. Den måste först bryta ner samhället i små, isolerade enheter, bryta traditionen av att individer förlitar sig på varandra, och göra dem till främlingar. Det här ger djävulen en praktisk väg att ta sig an mänskligheten bit för bit.

Djävulen använder varenda upptänklig metod för att dela in samhället i motsatta grupper och uppmana till hat och kamp mellan dem. Klass, kön, ras, etnicitet och religionstillhörighet kan alla utgöra en grund för splittring.

Den blåser upp fiendskapen mellan borgare och proletärer, härskare och undersåtar, progressiva och ”bakåtsträvare”, liberaler och konservativa – allt medan staten hela tiden utökar sin makt. En individ som är som en ensam, isolerad partikel har inget hopp om att kunna göra motstånd mot en totalitär stat som har tillgång till alla samhällets resurser.

6. Lögner och försvar

Precis som en brottsling försöker förstöra bevisen för sina illgärningar gör djävulen allt den kan för att dölja sig själv. Omfattningen av dess bedrägerier är svår att greppa.

i. Öppen konspiration

Djävulen genomför sina allra största intriger i öppen dager, och kallar dem sansade, rimliga och lagliga. En vanlig människa kan inte förstå eller föreställa sig att en sådan enorm och ond konspiration existerar. Även om man försöker avslöja djävulens plan så är det svårt för andra att ta till sig det. Dessutom använder djävulen många olika metoder för att avsiktligt avslöja delar av sin agenda, vilket skapar misstänksamhet, skräck och förvirring.

ii. Kamouflerad aktion

Under kalla kriget var världen indelad i två militära och politiska läger. Deras samhällssystem tycktes diametralt motsatta, men samma demoniska process pågick på båda sidor, om än i olika form.

Många västerländska revisionistiska kommunister, socialister, fabianer, liberaler och progressiva förkastade öppet de sovjetiska och kinesiska modellerna, men deras arbete ledde ändå samhället på en väg mot en likadan samhällsstruktur som i Sovjet och Kina. Enkelt uttryckt använde djävulen det totalitära öst som en avledningsmanöver för aktiv infiltration av väst.

iii. Demonisera motståndaren

De som törs avslöja djävulen kallas ”konspirationsteoretiker”, ”extremister”, ”högerextremister”, ”althöger”, ”sexister”, ”rasister”, ”krigshetsare”, ”fördomsfulla”, ”nazister”, ”fascister” och andra nedsättande termer vars syfte är att isolera och marginalisera, vare sig det är i akademiska kretsar eller samhället i allmänhet. De som blir föremål för segregation, förlöjligande och skrämselpropaganda får ingen publik för sina idéer, och inget inflytande.

iv. Avled uppmärksamheten

Djävulen får människor att förakta och misstänka vissa etniciteter, grupper eller individer, vilket drar uppmärksamheten bort från dess egna ondskefulla aktiviteter.

v. Fånga majoriteten

Det är inte alla som blir lurade av djävulens trick. Det finns alltid människor som är intelligenta eller uppmärksamma nog för att avslöja djävulens hemligheter. Men djävulen har redan lyckats påverka majoriteten, och gömmer sig bakom den.

De få som ser djävulen för vad den är blir ensamma röster i vildmarken. Ingen hör dem, och till sist går de under.

Djävulens metoder för att förstöra människor är oändliga och förändras ständigt. De här generella strategierna som beskrivits ovan kommer att undersökas mer i detalj i de kapitel som följer. 

IntroduktionKapitel 2
中文正體