Epoch Times publicerar här i artikelserieform en svensk översättning av boken “Hur kommunismens spöke styr världen”. Den är skriven av samma redaktionella team som skrev “Nio kommentarer om kommunistpartiet”. Artikelseriens samtliga delar finns här.

Hur kommunismens spöke styr världen: Förord

Den här artikelserien är skriven av samma kinesiska författare som skrev ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, en serie ledarartiklar som först publicerades i den kinesiska upplagan av Epoch Times, och som startade en hel samhällsrörelse, där flera hundra miljoner vanliga kineser tagit avstånd från Kinesiska kommunistpartiet.

I den här serien ger sig författarna djupare in på hela kommunismens historia och konsekvenser i världen. Mer specifikt vill de visa hur kommunismen – tvärt emot vad många tror – inte alls är död, utan i olika skepnader lever vidare, även i alla västländer. Dessutom vill man visa vad dess sanna väsen är.

Det är en för svenska läsare väldigt ovanlig text. Den blandar grundliga och omfattande historiska och vetenskapliga genomgångar med sådant som vi skulle betrakta som moraliska, etiska och religiösa resonemang. I ett så extremt sekulärt land som nutidens Sverige är den här kombinationen ovanlig, eftersom vi vanligen skiljer på dessa områden. Men bara för något århundrade sedan hade många svenskar funnit det normalt att tala utifrån ett religiöst perspektiv även när man diskuterar politiska, historiska och sociala fenomen, och i många andra länder är det fortfarande normalt.

Förutom att själva den här blandningen, liksom den väldigt raka tonen, kanske kan provocera och förvirra lite till en början, så är även många frågor som tas upp känsliga, och går i många fall rakt emot det perspektiv som är rådande i Sverige idag. Själva sättet den är uppbyggd på, där man ofta återkommer till samma ämnen fast i allt vidare cirklar, kan också upplevas som ovant – det är ett mer kinesiskt sätt att bygga upp en text på, som inte är det vanliga här i väst.

Författarnas utgångspunkt är inte heller en enskild religion, utan mänsklighetens traditionella tänkesätt, och de har sina rötter i den traditionella kinesiska kulturen, och dess 5 000-åriga arv. I Kina, innan kommunismen tog över, existerade religioner och filosofiska system som buddhism, daoism och konfucianism – sedermera även västerländska religioner som kristendom – sida vid sida, men samtliga erkände existensen av något högre, och att mänskligheten måste följa ”himlen” och vissa principer.

Många länder här i väst däremot har oftast haft en dominerande religion – här i Sverige har det varit lutheransk kristendom sedan 500 år. Därför kan det för oss verka förvirrande när texten omväxlande talar om ”Gud” och ”gudarna”, och många kanske frågar sig vilken gud som avses. Men förutom när texten specifikt talar om exempelvis den kristne guden så handlar det om ett perspektiv som går ut på att gudar finns, och att det traditionella mänskliga perspektivet är sant. I många asiatiska trossystem räknar man med många, rentav otaliga gudar. Det kinesiska ordet kan betyda både ”gud” i singular och ”gudar” i plural, och vid olika tillfällen används de olika formerna.

På samma vis talas det bland annat om att det finns en Skapare, och kommunismen liknas vid en djävul, koncept som i vår kristna föreställningsvärld har ganska specifika betydelser, men som man här bör förstå i ett lite större sammanhang, inte såsom tillhörande någon särskild religion eller riktning. Ibland hänvisas även till andliga koncept som kanske är mindre bekanta för oss västerlänningar, som demoner, buddhor eller karma, men som är desto mer självklara för en kinesisk läsare. Vi har i den svenska översättningen så gott vi kunnat försökt ge korta förklaringar till de här koncepten.

Slutligen är det värt att påpeka att Epoch Times är en internationell tidning som startades av exilkineser i USA, och att förutom det kinesiska perspektivet så är även det amerikanska perspektivet väldigt starkt i denna text. De flesta referenser är även till engelska texter, bara i vissa fall är referenserna till svenska översättningar. Som helhet tar texten upp och behandlar företeelser över hela världen, över många olika områden och en lång historisk tid, och emellanåt nämns även Sverige.

Vi hoppas att läsaren är redo att öppna sitt sinne och anta ett kanske nytt perspektiv inför denna unika artikelserie.

Epoch Times Sveriges redaktion

***

Förord

Östeuropas kommunistregimer har gått under, men kommunismens spöke [1] har inte försvunnit. Tvärtom – den här onda anden styr redan världen, och mänskligheten bör inte känna ogrundad optimism.

Kommunismen är varken en tankeriktning, en doktrin eller ett misslyckat nytt sätt att organisera samhället. Den bör i stället ses som en djävul – en ond ande skapad av hat, degenerering och andra krafter i universum. Den tog formen av ormen, sedan den röda draken, och den går i Satans sällskap, han som hatar Gud [2]. Den utnyttjar varelser på låga nivåer och demoner [3] för skapa kaos för människan. Andens mål är att förstöra mänskligheten, och medan det gudomliga erbjuder mänskligheten räddning, så säger kommunismen till människan att inte tro. Den attackerar mänsklig moral för att avskaffa traditionerna, och den gör så att människan inte lyssnar till gudarnas budskap, vilket till sist leder till förintelse.

Kommunismens spöke, med sina otaliga mutationer, är mycket slugt. Ibland använder det mord och våld för att skrämma dem som vägrar att följa den; andra gånger talar det i termer av ”vetenskap” och ”framsteg” och målar upp en underbar framtidsvision för att lura sina följare. Ibland presenterar det sig som ett omfattande lärdomsfält, och får människor att tro att detta är mänsklighetens väg framåt; andra gånger använder det ord som ”demokrati”, ”jämlikhet” och ”social rättvisa” för att infiltrera utbildning, media, kultur och juridik, så att folk samlas kring det utan att ens veta om det. Det kan också använda olika vänstertermer som ”socialism”, ”progressivitet”, ”liberalism” [4], ”nymarxism” och liknande. Ibland tycks det representera till synes rättfärdiga syften som pacifism, miljö, globalism och politisk korrekthet; i andra situationer kan det stödja avantgardistisk kultur, sexuell frigörelse, legalisering av droger, homosexualitet och andra saker relaterade till mänskliga begär, vilket kan ge den felaktiga bilden att det är del av något slags allmän trend i samhället.

Extremism och våld är inte dess enda skepnader – ibland låtsas det bry sig om samhällets väl och ve. Men dess grundläggande syfte är att förinta – med alla till buds stående medel – allt som är traditionellt, vare sig det är tro, religion, moral, kultur, familjen, konsten, pedagogiken, juridiken – vad som än krävs för att få människan att falla ner i en moralisk avgrund, i fördömelse.

Kommunismen och dess olika mutationer finns nu över hela världen. Kina och Kuba utger sig officiellt för att vara kommunistiska, men även USA, den fria världens ledare, har fallit offer för spökets attacker. Socialismen är stark i Europa, och både Afrika och Latinamerika har påverkats mycket av kommunismen. Det här är den förbluffande sanningen: spökets konspiration för att förinta mänskligheten har nästan lyckats.

Människor försöker instinktivt gynna sig själva och undvika faror. Man försöker undkomma lidande, skapa sig ett namn, etablera verksamheter och få dem att blomstra, eller bara njuta av livet. Det är mänskligt att ha dessa tankar. Men om människan tar avstånd från gudarna kan de här tankarna utnyttjas och intensifieras av kommunismens spöke, vilket leder till att man kontrolleras av det. Den onda andens övermodiga revolt mot gudarna gör att även de som kontrolleras av den känner övermod; de försöker själva spela Gud, genom att utöva makt, kontrollera kapital och kunskap, styra miljoner människors öden och påverka historiens förlopp genom olika folkrörelser.

Människorna skapades av gudar och har både gott och ont i sin natur. Om människan tar avstånd från ondskan och i stället främjar medkänsla så kan de återvända till Gud. Det som väntar dem på andra sidan är djävulen. Det är helt upp till varje individ att göra valet.

Tyvärr har många i grunden godhjärtade personer ovetande blivit den onda andens agenter, eller manipulerats av den – vad Vladimir Lenin kallade ”nyttiga idioter”. Samhället som helhet befinner sig på gränsen till förintelse på grund av den onda andens frestelser och påverkan, men det är ytterst få som med öppna ögon sålt sin själ till djävulen och valt att medvetet korrumpera mänskligheten. För de flesta finns fortfarande den inneboende mänskliga godheten kvar, vilket ger dem en möjlighet att göra sig fria från den onda andens påverkan.

Det här är syftet med den här boken: att redogöra för den här komplexa och tilltrasslade frågan på ett enkelt språk, och så sanningsenligt som möjligt. Då kommer folk att kunna se spökets trick. En ännu viktigare uppgift för den här boken är att presentera de moraliska, kulturella och konstnärliga traditioner som gudarna gett människorna. Då kan varje individ själva välja mellan Gud och den onda anden.

När någons goda tankar kommer fram, kommer gudarna att hjälpa till att lösa honom från djävulens kontroll. Men processen att se djävulen för det den är kräver att man tänker djupt och urskiljer klart. Den här boken vill försöka att se med nya ögon på de senaste århundradenas historia, och från en högre nivå och med ett brett perspektiv granska de mångfaldiga masker och former som djävulen iklätt sig för att ockupera och manipulera vår värld. Målet med detta är inte bara att berätta historien om igen, utan att förstå hur vi kan stoppa djävulen från att någonsin styra världen igen. Det här beror på varje individs upplysning [5], aktiva övergivande av ondskan och återvändande till de traditioner och levnadssätt som gudarna skapat för människorna.

Gud kommer att segra över djävulen. Den sida vi väljer kommer att avgöra vårt eviga öde. 

KapitelIntroduktion

Fotnoter 

[1] Uttrycket ”kommunismens spöke” syftar på Marx och Engels egna ord i ”Det kommunistiska manifestet”. Det ska inte förstås i bemärkelsen en vålnad efter något som dött, utan vad vi snarare kanske skulle kalla en ”ond ande” på svenska. Dessa två begrepp används därför ibland omväxlande i denna översättning.

[2] Det kinesiska ordet för ”gud” anger inte om det är singular eller plural, så ibland återges det här som ”Gud”, ibland som ”gudar” eller ”gudarna”. Det ska inte förstås som specifikt syftande på något enskilt religiöst system.

[3] I kinesiska och andra asiatiska trossystem räknar man med att universum består av många olika nivåer, eller plan, som innehåller många olika sorters varelser, varav det mänskliga planet är ett. ”Demoner” syftar vanligen på negativa varelser som stör eller förstör.

[4] ”Liberalism” syftar här och i vissa andra fall i artikelserien på den användning som ordet har i amerikansk samhällsdebatt idag, alltså närmast att man står till vänster, som en motsats till konservatism. Det syftar inte på klassisk liberalism, vilket oftast är fallet när ordet används i svensk samhällsdebatt.

[5] ”Upplysning” syftar här på en betydelse som ordet har inom andliga system, såsom buddhismen. I en begränsad mening kan det alltså betyda ungefär ”korrekt förståelse av världen och verkligheten”. Det har ingen direkt koppling till vår västerländska ”upplysningstid” och dess idéer.

中文正體