Kapitel 10: Att använda lagen för ondska

Innehåll

1. Lag och tro

2. Lagen: Ett instrument för tyranni under kommunistiska regimer

I. Utomrättslig statsterror

II. Ständigt förändrad standard för rätt och fel

III. Officiellt bortseende från lagen

3. Hur kommunismen förvrider lagar i väst

I. Omstörtande av lagens moraliska grund

II. Att ta makten över lagstiftningsprocessen

III. Stiftandet av onda lagar

i. Förbud mot att prisa Gud

ii. Ändrande av konstutitionens anda: tolkningar och rättsfall

iii. Främjande av obscent material i frihetens namn

iv. Legalisering av droganvändning

v. Legalisering av samkönade äktenskap

vi. Avskaffande av personligt ansvar

IV. Begränsande av möjligheten att upprätthålla lagen

V. Användandet av utländska lagar för att försvaga USA:s suveränitet

4. Att återupprätta lagens anda

****

1. Lag och tro

Lagen är den rättvisans kraft som bekräftar godhet och straffar ondska. De som skriver lagarna måste bestämma vad som är gott och vad som är ont. Ur den troendes perspektiv kommer dessa kriterier från det gudomliga. Religiösa skrifter har utgjort grunden för de lagar som styr de mänskliga samhällena.

Hammurabis lagsamling i det gamla Babylon är den första kända nedskrivna lagen i människans historia. Ovanför själva lagarna, på den stentavla de är inristade i, finns en kraftfull scen avbildad: Shamash, rättvisans och solens gud, ger lagen till Kung Hammurabi. Det är en bild av en gud som ger en mänsklig regent auktoritet att styra folket med lagens hjälp.

Judarna såg de tio budorden från Gamla testamentet som både gudomlig och sekulär lag – en tradition som blev grunden för västerländsk juridisk kultur. Med början i romarriket på 300-talet, via den östromerske kejsaren Justinianus och hans efterföljare, och vidare till Alfred den store, den förste av de brittiska anglosaxiska kungarna tog man sin inspiration från de tio budorden och den kristna doktrinen. [1]

Många troende anser att lagen måste vara i linje med den gudomliga måttstocken för vad som är gott och ont, och med religiösa läror, för att anses legitim. Tänkandet bakom civil olydnad genom ickevåld i USA kan spåras tillbaka till den tidiga kristna doktrinen. Den romerske kejsaren vid den tiden befallde att de kristna skulle dyrka romerska gudar, och att statyer av kejsaren skulle uppföras framför judiska tempel. Eftersom det här innebar ett direkt brott mot de två första buden, valde de kristna att hellre riskera att bli korsfästa eller brända på bål än att följa dem. Andemeningen är att den sekulära lagen måste underkasta sig de gudomliga buden, som är heliga och inte får brytas.

De tio budorden kan generellt delas in i två kategorier. De fyra första beskriver relationen mellan människan och Gud, alltså vad som utgör den rätta vördnaden för Gud. De andra sex handlar om förhållanden mellan människor, och i sin kärna reflekterar de vad Jesus lärde ut: att man ska älska andra som sig själv. Vördnad för Gud gör att människan kan behålla rättvisans principer oförändrade.

Detsamma gäller i Kina, där lagen historiskt sett har kommit via kejserliga dekret. Kejsaren, som var Himlens son, måste följa ödet och Himlens och jordens principer. Det här är den Väg, ”Dao”, som Lao Zi och den Gule kejsaren förmedlade. Dong Zhongshu, en lärd man som levde under Handynastin, sade: ”Vägens storhet har sitt ursprung i Himlen. Himlen ändras aldrig, och det gör inte heller Vägen.” [2] I gammal kinesisk tradition är i ”Himlen” inte någon abstraktion av naturkrafterna, utan den högste guden. Att tro på Dao och Himlen är den moraliska grundbulten i Kinesisk kultur. Det kinesiska lagsystem som springer ur denna tro influerade Kina i tusentals år.

Den amerikanske juridikforskaren Harold J. Berman menade att lagens roll samverkar med att människor följer de allmänna principerna för samhällsmoralen, och även med tron. Även under ett system där kyrka och stat är åtskilda så är båda inbördes beroende. I varje samhälle måste koncept som rättvisa och laglighet spåra sina rötter tillbaka till det som ses som heligt. [3]

Med andra ord: Lagen måste ha auktoritet, vilken kommer från den rättvisa som gudarna gett människan. Lagen är inte bara rättvis, den är också helig. Det moderna lagsystemet har kvar många aspekter av religiösa ceremonier, vilket stärker dess makt.

2. Lagen: Ett instrument för tyranni under kommunistiska regimer

Kommunistpartier är anti-teistiska kulter. De kommer aldrig att följa upprätta gudomliga läror i sina juridiska principer, och deras mål är att kapa samhällets band till dess förfäders kultur och traditionella värderingar. Så redan från början fanns ingen möjlighet för kommunistpartier att upprätthålla rättvisa.

I. Utomrättslig statsterror

I traditionella samhällena talade de kristna om att älska andra som sig själv; konfucianismen lär ut att en god man älskar andra. Kärleken är inte begränsad till det snäva konceptet av kärlek mellan man och kvinna eller kärlek mellan familjemedlemmar och vänner. I begreppet kärlek ryms välvilja, nåd, rättvisa, osjälviskhet och andra dygder. Med den här kulturella grunden är lagen inte bara helig, utan den förkroppsligar också kärlekens anda i det mänskliga samhället.

Inget lagsystem kan hoppas innefatta alla former av konflikter och förse dessa med bedömningar och beslut. Lagar är alltså inte bara specifika regler, utan de måste också ta med alla parters subjektivitet i bedömningen. Domaren måste följa lagens anda och fälla en dom som följer välviljans princip.

I Jerusalems tempel kritiserade Jesus fariseerna för hyckleri, eftersom de trots att de strängt följde Mose ord, ignorerade de dygder som lagen krävde, såsom rättvisa, barmhärtighet, sanningsenlighet och liknande. Jesus såg bortom lagens bokstav när han helade på sabbaten och satt med icke-judar, för det han brydde sig om var den anda av godhet som doktrinerna genomsyrades av.

Kommunismen är rotad i hat. Den hatar inte bara Gud, utan även den kultur, det levnadssätt och alla de traditioner som himlen har gett människorna. Marx skrädde inte orden när han uttryckte sin önskan att döma sig själv till undergång och ta världen med sig i fallet. Han skrev: “Med förakt  ska jag kasta min handske i världens ansikte, sedan ska jag vandra genom ruinerna som en skapare!” [4]

Sergej Gennadievitj Netjajev, tsarrysslands galne revolutionär, skrev i sin pamflett ”Revolutionärens katekes” att revolutionären har ”brutit alla band som binder honom vid den sociala ordningen och den civiliserade världen med alla sina lagar, moral och seder, och med alla sina accepterade konventioner.” ”Han är deras oförsonlige fiende, och om han fortsätter att leva med dem så är det bara för att kunna förstöra dem snabbare.” [5]

Netjajev uppvisade ett tydligt hat mot världen och ansåg sig stå över lagen. Han använde den kyrkliga termen ”katekes” för att beskriva sin vision av en kult som hatar världen. ”Den är inte en revolutionär, som har någon sympati för världen”, skrev Netjajev.

Lenin uttryckte en liknande syn: “Diktatur är makt som stöder sig direkt på våld och inte är bunden av några lagar. Proletariatets revolutionära diktatur är makt som erövrats och stöds genom proletariatets våld mot bourgeoisin, en makt som inte är bunden av några lagar.” [6]

Att använda politisk makt för att döda, tortera och utmäta kollektiv bestraffning utan lagens begränsningar är statsterror. Den sortens brutalitet är det första steget som de klassiska kommunistregimerna har tagit.

Månaden efter bolsjevikernas störtande av den ryska regeringen 1917 dödades hundratusentals människor i det politiska våldet. Bolsjevikerna etablerade den så kallade tjekan, den hemliga polisen, och gav den makten att utföra summariska avrättningar. Mellan 1918 och 1922 dödade tjekisterna över två miljoner människor utan rättegång.

Alexander Nikolajevitj Jakovlev, tidigare propagandaminister i Centalkommittén, medlem av politbyrån och det sovjetiska kommunistpartiets sekretariat, skrev i förordet till sin bok ”Bitter Cup: Russian Bolshevism and Reform Movement”: ”Bara i detta århundrade dog 60 miljoner människor i Ryssland till följd av krig, hunger och förtryck.” Genom att använda offentliga arkiv beräknade Yakovlev att mellan 20 och 30 miljoner människor dödades i de sovjetiska förföljelsekampanjerna.

1987 etablerade den sovjetiska politbyrån en kommitté, som Jakovlev var medlem av, för att granska de rättsövergrepp som hade begåtts under det sovjetiska systemet. Efter att ha gått igenom tusentals dokument skrev Jakovlev: ”Jag har länge burit på en känsla som jag inte kan skaka av mig. Det verkar som om de människor som begått dessa illdåd är en grupp mentalt störda personer, men jag fruktar att det är en förklaring som riskerar att förenkla problemet.” [8]

Jakovlev såg att illdåden som begicks under kommunisteran inte kom från vanligt mänskligt tänkande eller impulser – de var noggrant planerade. Dessa brott begicks inte för något högre mål som skulle gynna världen, utan av ett djupt hat mot livet självt. De som driver på kommunismen begår illdåd, inte av okunskap, utan av illvilja.

Efter etablerandet av Sovjetunionen bedrev efterföljande kommunistregimer i länder som Kina, Nordkorea och Kambodja också statsterror.

Som beskrivs i den sjunde kommentaren i ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” så orsakade det Kinesiska kommunistpartiet mellan 60 och 80 miljoner dödsfall innan perioden med reformer och ökad öppenhet – en siffra som kan vara större än samtliga dödsfall under båda världskrigen. [9]

II. Ständigt förändrad standard för rätt och fel

Medan kommunismen har ignorerat allt vad legalitet heter i den statsterrorism man bedrivit för att nå sina inhemska mål, har den samtidigt visat upp en fasad för västerlandet genom att hävda att den följer rättsstatens principer. Det här är för att kunna ha utbyten med de fria samhällena i väst kring handel, ekonomi, kultur och geopolitik, samtidigt som man infiltrerar och omstörtar dem.

Till exempel antog Kinesiska kommunistpartiet 1979 en ”brottsprocedurlag” när man började med sina ekonomiska reformer. På ytan var det för att stärka de juridiska institutionerna, men lagen i fråga har aldrig satts i verket på ett seriöst vis.

Enligt Marx är lagen en produkt av klassmotsättningar och ett verktyg som förkroppsligar den härskande klassens vilja. Kommunistpartiernas lagar kommer inte från Gud eller ens en genuin människokärlek eller intresse av att upprätthålla ett rättvist samhälle. Allt eftersom partiets intressen förändras ändras därmed också dess lagar.

När Kinesiska kommunistpartiet tog makten hade man naturligt nog klasskampen som vägledande princip, och utifrån denna rånade man sina egna medborgare. Man stiftade lagar mot ”kontrarevolutionär verksamhet” vilket innefattade alla som motsatte sig partiets politik eller stölder. Kontrarevolutionärer fängslades eller sköts, helt enkelt.

Efter att ha fullbordat det här enorma rånet i det ”gemensamma ägandets” namn behövde kommunistpartiet ett sätt att behålla det man stulit. Således förflyttades dess prioriteter och man införde lagar som skyddade privat egendom.

Det här innebar i praktiken mest att man beskyddade partiets intressen, eftersom den egendom som tillhör vanliga kineser i praktiken inte åtnjuter samma skydd. De ständigt pågående tvångsrivningarna av människors hus för att göra plats för markutveckling illustrerar regimens fortsatta användning av våld för att inskränka på privat äganderätt.

I början av 1999 meddelade kommunistpartiet behovet av att ”styra landet enligt lag”. [10] Ett par månader senare inleddes en landsomfattande förföljelse av Falun Gong-utövare, som ville leva enligt principerna sanning, godhet och tålamod. Partiet etablerade ett Gestapoliknande organ som man kallade 610-byrån, vars uppdrag var att genomdriva kampanjen mot Falun Gong. För detta har 610-byrån auktoritet att ignorera alla lagar och juridiska procedurer. Den manipulerar säkerhetsapparaten och rättssystemet för att förtrycka Falun Gong.

Partiet måste hela tiden frambesvärja nya fiender för att skrämma folket, dölja sina monstruösa brott och helt enkelt bara för att förtrycka för förtryckets egen skull. De sätt man förföljer på, och vilka man förföljer, ändras hela tiden, och det har genom åren riktats mot bland annat markägare, kapitalister, demokratisträvande studenter, avokater som kämpar för mänskliga rättigheter och Falun Gong-utövare.

I och med detta måste partiet hela tiden förändra sina lagar också. Under sitt snart sjuttio år långa styre har partiet avverkat fyra grundlagar, där den sista har omarbetats fyra gånger sedan den antogs 1982. Med sina erfarenheter från de många politiska kampanjerna har Kinesiska kommunistpartiet använt lagen till att dölja sina motiv och handlingar. Ibland bryr man sig dock inte ens om den här sortens kamouflage.

III. Officiellt bortseende från lagen

Kinesiska kommunistpartiet har fyllt sin grundlag med högstämda och ordrika formuleringar för att visa att man följer rättsstatsprinciper och civiliserade internationella normer. I praktiken följer man dock aldrig strikt konstitutionen, och rättigheter som yttrandefrihet, trosfrihet och organisationsfrihet skyddas inte.

Enligt marxistisk teori reflekterar lagen den härskande klassens vilja och är ett instrument för dess styre. Följaktligen är det inget konstigt för ett kommunistparti att stifta och förändra lagar för att förtrycka sina fiender.

Under det här systemet kan alla som utmanar ”den härskande klassens vilja” – alltså alla som motsätter sig kommunistpartiets intressen – förföljas helt lagligt, eftersom de är ”klassfiender”. Det må sedan gälla arbetslösa proletärer, demobiliserade soldater, bönder vars mark har beslagtagits, människorättsadvokater, eller bara människor som försöker klara sitt uppehälle.

För advokater i kommunistländer spelar lagarna som de står skrivna alltid andrafiol till olika praktiska hänsyn. Om en försvarsadvokat försöker åberopa lagen eller tala om rättvisa i fel fall kan domaren och åklagarsidan tysta honom genom att tala om lagens ”anda”. I andra fall säger man helt öppet att domstolen styrs av kommunistpartiet och måste följa dess order. Vad än de här enskilda domstolsfunktionärerna själva tänker så reflekterar det de säger den juridiska anda som existerar under kommunistregimer.

Till exempel har domare under rättsprocesser mot Falun Gong-utövare i Kina sagt sådant som: ”Varför drar du upp lagen?”, ”Jag bryr mig bara om politik.”, ”Partiet tillåter inget försvar.”, ”Ledarens ord är lag.”, ”Kommunistpartiet leder domstolen, så vi måste följa partilinjen.”, ”Inga legala procedurer behövs för Falun Gong-frågor.” och ”Tala inte med mig om samvete.”

Den engelske filosofen Francis Bacon skrev: ”En ond mening gör mer skada än många onda exempel. För dessa fördärvar bara strömmen, den förra fördärvar källan.” [12]

Kommunistpartiets lagar, som alltid kan böjas och bara tillämpas selektivt, har inga heliga källor för sin legitimitet, eftersom de inte håller något för heligt. Under det senaste århundradet har kommunistpartiernas juridiska system skapat otaliga orättvisor och bevittnat 100 miljoner oskyldiga människors död. Denna blodsskuld kan aldrig sonas av någon företrädare för den kommunistiska saken.

Det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder: ”En mördare måste betala med sitt liv, som en som står i skuld betalar med pengar.” Om kommunistpartierna verkligen skulle upprätthålla lagen skulle de behöva svara för sin blodiga historia.

3. Hur kommunismen förvrider lagar i väst

I kommunistländer manipulerar djävulen lagarna som ett instrument för att upprätthålla sitt styre, förstärka sin ideologi och förtrycka folket. I fria länder är målet i stället att omstörta den traditionella tron och lagens moraliska grund, att förvrida vad som är rätt och fel, ta makten över lagstiftningen och rättsskipningen och därmed omsätta sina demoniska normer i praktiken.

Lagen är nära kopplad till politik, religion, utbildning och andra områden. USA har länge präglats av ett starkt lagstyre. Men i dag, när kommunismen utsträcker sin kontroll till världens alla hörn, kan västerländska lagar inte undkomma dess infiltration och omstörtande verksamhet. Den här sektionen undersöker den mångfacetterade erosionen av de juridiska institutionerna i USA.

I. Omstörtande av lagens moraliska grund

Lag som är baserad på religion och tro är helig. Men allt eftersom kommunistpartier och deras olika följare världen över har främjat ateism har kopplingen mellan lagen och det gudomliga brutits. Lagen har i stort sett reducerats till ett instrument för hämnd, förlikning, köpslående och fördelning av olika sorters förmåner. Allt eftersom dess gudomliga natur attackerats har lagens anda börjat förändras från att upprätthålla rättvisa till att vara ett uttryck för olika uppfattningar och önskningar som är populära för tillfället. Det här öppnade dörren för kommunismens spöke, som genom sina agenter i människovärlden har stiftat lagar för att underminera samhället och därmed närma sig sina destruktiva mål.

I USA har den kommunistiska influensen i rörelsen för ”social rättvisa” och den moderna, progressiva liberalismen kapat koncept som ”frihet”, ”framsteg” och ”tolerans” för att ändra på samhällets moraliska tillstånd, och med det lagens moraliska grundvalar. Genom att man på det här viset förkastat och förstört lagens moraliska och religiösa grund har man kommit att påverka vilka typer av lagar som kan stiftas, och även hur de kommer att tolkas av domare.

Äktenskap, till exempel, ses traditionellt som en helig institution som består av föreningen av en man och en hustru. Samkönade äktenskap strider per definition mot detta traditionella perspektiv, och för att kunna introducera det i samhället krävs därmed att man förändrar de legala definitionerna och tolkningarna av lagen kring äktenskap. Om människor däremot höll sig till de heliga budorden och upprätthöll den standard som deras tro föreskriver, skulle samhällets moraliska tillstånd inte förändras, och de sekulära lagarna skulle förbli stabila, eftersom de är baserade på himmelska principer. Om gudarna ansåg något som omoraliskt för 2000 år sedan bör det vara omoraliskt även i dag.

Men den moderna liberalismen förkastar traditionell tro och moraliska omdömen. Den betraktar moral som en sekulär överenskommelse som förändras allt eftersom samhället utvecklas. Giftermål ses därför som ett enkelt kontrakt mellan två människor. Erkännandet av samkönade äktenskap baseras på premisserna frihet och framsteg, men de här premisserna är alltså formbara, vilket innebär att lagen oundvikligen kommer att förvridas.

Liberalism och progressivism har separerat den traditionella moralen från rättvisan. Det här kunde man se i en bedömning i abortfrågan som USA:s högsta domstol gjorde 1992. Tre domare skrev: ”Somliga av oss finner som individer att abort är anstötligt för våra mest grundläggande moralprinciper, men det får inte styra vårt beslut. Vår plikt är att definiera allas frihet, inte att genomdriva våra egna moraliska uppfattningar. [13]

Med andra ord prioriterar lagen frihet över moral, och skiljer på värdena frihet och moral. Men frihet, såsom den etablerades av USA:s grundare, är en ”uppenbar” princip, det vill säga, något som kommer från Gud, eller som det står i självständighetsförklaringen, Skaparen. Att förkasta den universella standard som Skaparen har satt upp för att öka de så kallade friheterna är en metod som djävulen använder för att förvrida lagen och leda mänskligheten i fördärvet.

II. Att ta makten över lagstiftningsprocessen

Innan en ny lag träder i kraft i USA går den precis som i Sverige igenom olika steg. Politiker skriver utkast, andra politiker ger sitt stöd, och domstolar ger utlåtanden, bland annat. Under den här processen kan personer eller grupper inom akademin, media, rättsväsende och till och med underhållningsindustrin utöva påverkan på hur lagen skrivs.

Kommunismens spöke har hittat olika representanter i samhället som utövar kontroll över lagstiftningsprocessen. Politiska lobbyorganisationer har gjort sitt bästa för att fylla myndigheter med vänsterorienterade personer. Inom rättsväsendet blir de domare, åklagare eller fyller andra roller.

En liberal president gör allt för att utse domare till Högsta domstolen som delar dennes uppfattningar. De kan sedan använda sitt inflytande för att förvrida rättssystemet. Annars kan presidenten även använda sin exekutiva makt för att gå runt rättssystemet. Historiskt har liberala amerikanska presidenter till exempel benådat fler personer. Under en administration nyligen omvandlade presidenten 1 385 domar och benådade sammanlagt 212 personer, vilket är den högsta siffran sedan president Harry Trumans administration på 40-talet. [14] I en av sina sista handlingar som president innan han lämnade Vita huset omvandlade den här presidenten 209 domar och benådade 64 personer. De flesta som benådades var personer som begått drogrelaterade brott där våld inte var inblandat. Ett undantag var dock den person som hade dömts för att ha läckt 700 000 hemliga militära dokument. Genom presidentens benådning släpptes den här personen efter att bara ha avtjänat fyra år av sitt 35-åriga fängelsestraff.

Presidenten har den konstitutionella makten att benåda, men om den överanvänds arbetar den mot själva lagens syfte, vilket är att bestraffa felgärningar och skydda laglydiga medborgare.

1954 introducerade senatorn Lyndon Johnson, som senare blev president, ett tillägg som blev känt som the Johnson Amendment. Enligt det får icke vinstdrivande organisationer, såsom kyrkor, inte ägna sig åt vissa aktiviteter. De som bryter mot dessa regler kan bli av med sin skattebefriade status. På grund av detta har en del kyrkor instruerat sina präster att undvika vissa känsliga politiska ämnen när de talar från predikstolen, som abort, homosexualitet, dödshjälp, stamcellsforskning och liknande.

Kommunismens spöke har också manipulerat politiska grupper för att förändra rättssystemet genom val. I USA väljs distriktsåklagare av folket, och en sådan distriktsåklagare som hade progressiva grupper i ryggen sparkade 31 åklagare under sin första vecka på jobbet. Han begärde ett slut på ”massfängslanden” och beordrade resten av sina anställda att sluta åtala personer för marijuanainnehav. Det finns liknande fall från flera delstater. Ordföranden för åklagarnas fackförbund sade att effekten av det här var som att uppmana åklagarna att välja och vraka bland vilka lagar de skulle upprätthålla. Han menade att det var ett väldigt riskfyllt fenomen när valda befattningshavare ombads att ignorera lagar som de hade svurit att upprätthålla. [16]

Domare har också befogenhet att stoppa ordrar från departementen. Till exempel ger amerikansk migrationslagstiftning presidenten rätt att neka utlänningar inträde till landet i nödsituationer. Men somliga liberalt sinnade domare ansåg att ett inreseförbud som den nuvarande presidenten införde var religiös diskriminering. Deras domar försenade förbudet med fyra månader, tills Högsta domstolen godkände presidentens order.

Även advokater har stor påverkan på domar. Ett visst advokatförbunds politiska inriktning kan ha en direkt påverkan på om en viss lag kan upprätthållas. Ett amerikanskt advokatförbund som har nationell närvaro har en grundare som enligt egen utsago är socialist, tror på gemensamt ägande, och vars slutgiltiga mål är att etablera kommunism. [17] Föreningen har tiotusentals medlemmar landet över och en årsbudget på hundratals miljoner dollar. Det driver processer för att stödja sådant som samkönade äktenskap, homosexuellas rättigheter att adoptera, rätten till abort, och det kämpar mot diskriminering av HBTQ-personer och liknande.

Personer med en liberal, progressiv agenda sitter på nyckelpositioner över hela USA, och de dominerar akademin, media och olika sociala rörelser. Det här har gjort det möjligt för djävulen att få allt mer makt över lagstiftning och rättsskipning.

III. Stiftandet av onda lagar

i. Förbud mot att prisa Gud

Gud är närvarande överallt i amerikanskt liv. Landets motto är ”In God We Trust”, och den frasen finns till och med på dollarsedlarna. USA:s självständighetsförklaring beskriver Gud som Skaparen, och slår fast att de mänskliga rättigheterna är det som Skaparen gett oss. Alla amerikanska befattningshavare svärs in med orden ”So help me God”. Det vanligaste sättet som amerikanska presidenter avslutar sina tal på är ”God bless America”. Den trohetsed som reciteras i amerikanska skolor beskriver USA som ”one nation under God”.

Vissa av dessa traditioner är över 200 år gamla; de har funnits nästan lika länge som USA. Men de senaste årtiondena har de varit under konstant attack av vänstermänniskor.

Ett nationellt advokatsamfund försöker ta bort tio Guds bud från olika offentliga platser i USA. Det mest kända fallet var i Montgomery, Alabama. 2001 begärde samfundet att en platta med de tio budorden skulle tas bort från delstatsdomstolen. De hittade en domare som hade tillsatts av den dåvarande demokratiske presidenten, som tog upp fallet och skrev ett 76 sidor långt domslut, där han bland annat påstod att platsens ”högtidliga atmosfär”, freskerna bakom plattan och atmosfären som skapades av en bild av ett vattenfall utgjorde skäl till att ta bort de tio budorden. Han sade också att toppen på plattan liknade en öppen bibel, vilket gav åskådare anledning att ”känna det som om delstaten Alabama ställer sig bakom, favoriserar eller föredrar kristendom”. [18]

Men redan 1980 hade Högsta domstolen förbjudit de tio budorden från att synas i offentligt finansierade skolor. Det här beslutet gav kraft åt en rörelse över hela landet för att ta bort de tio budorden från offentliga platser. I delstaten Utah erbjöd medborgarrättsorganisationen ACLU till och med belöningar till dem som rapporterade om de plattor och plaketter som inte hade tagits ner än. [19]

En federal domstol dömde den 26 juni 2002 att offentligt finansierade skolor inte får syssla med att ”svära eder” eftersom dessa inkluderar orden ”under God”. Den här domen upphävdes dock av Högsta domstolen den 14 juni 2004. [20]

Det här är en pågående rättslig strid. Den amerikanska nationalsången, trohetseden, bön i skolan och liknande fenomen är under attack av ateister och vänsteraktivister.

Det är viktigt att klargöra att ”Gud”, så som det används ovan, är en generell referens till det gudomliga eller ”Skaparen” som nämns i självständighetsförklaringen. Varje religion har sin egen förståelse av Skaparen. Därför främjar inte just ordet ”Gud” någon särskild religion eller strider mot konstitutionens tillägg. Att en så extrem rörelse för att förbjuda alla typer av offentligt prisande av Gud har uppstått i ett så djupt troende land som USA visar hur långt djävulen har trängt in i rättssystemet.

ii. Ändrande av konstutitionens anda: tolkningar och rättsfall

I den amerikanska konstitutionen etablerade grundlagsfäderna den maktdelning som landet har, där den dömande grenen ursprungligen hade minst makt. Kongressen (den lagstiftande grenen) är ansvarig för att stifta lagar; presidenten (den verkställande grenen) är ansvarig för att att styra enligt dessa lagar, medan Högsta domstolen (den dömande grenen) inte har makt att varken anta lagar eller styra.

När högsta domstolen tog sig an fallet om trohetseden visade opinionsundersökningar på att 90 procent av amerikanerna ville att frasen ”under God” skulle vara kvar. I Representanthuset var det 416 röster för att behålla den, och bara tre emot. [21] I senaten var resultatet 99 för att behålla den och ingen emot. Kongressbeslutet reflekterade den genuina folkviljan hos den amerikanska allmänheten.

Som folkvalda har kongressledamöterna och presidenten mandatperioder på mellan två och sex år. Så länge som allmänheten och samhällets huvudström styrs av en gudomlig moralstandard är det begränsat hur pass långt presidenten och kongressen kan dra åt vänster. Om till samhället i stort exempelvis motsätter sig samkönade äktenskap kommer det att bli svårt för kongressledamöter att ställa sig bakom det. Om dessa politiker går emot den allmänna opinionen riskerar de att röstas bort.

Domarna i högsta domstolen, däremot, behöver inte ta hänsyn till allmän opinion, eftersom de sitter på livstid. När de väl utsetts kan de verka i årtionden. Dessutom finns det bara nio domare i högsta domstolen, vilket innebär att det är jämförelsevis enklare att påverka dessa nio personer än att ändra på hela den allmänna opinionen.

Domare fattar sina beslut enligt lagen, och lagar antas eller avvisas baserat på konstitutionen. Därför är det viktigt för dem som vill ändra samhället genom lagstiftning att man ändrar konstitutionen. I USA krävs det två tredjedelars majoritet i kongressen och tre fjärdedelars majoritet bland staterna för att ändra konstitutionen. Dessa stränga regler gör det svårt att direkt ändra konstitutionen.

Den progressiva strategin är därför inte att ändra på konstitutionen, utan att tolka om dess ord, och på så vis ändra den ursprungliga meningen. De ser konstitutionen som ett ”levande” dokument under konstant utveckling, och använder sig av Högsta domstolens tolkningar för att få in vänsterns synsätt i lagen. På det här viset påverkar de konstitutionen på ett dolt vis, vilket i praktiken är att underminera den.

Man ser inte längre till de gudomliga buden för de högsta principerna. Konstitutionen har blivit rejält misshandlad i Högsta domstolen tack vare att det funnits en övervikt av liberala domare. Eftersom Högsta domstolens beslut är slutliga och måste respekteras även av presidenten, så har den dömande grenen kommit att få allt mer makt inom den trefaldiga maktdelning som grundlagsfäderna etablerade. I praktiken har domarna i Högsta domstolen kommit att få en viss lagstiftande och till och med verkställande makt.

Liberala domare i Högsta domstolen har skapat flera allvarliga konsekvenser för det amerikanska samhället som inte är lätta att åtgärda. I nuläget kan Högsta domstolen genom att ta upp olika fall göra sådant som att ta bort de tio budorden från skolor och offentliga platser, skriva om rättsliga procedurer, höja skatter, erkänna rätten till abort och samkönade äktenskap, tillåta att pornografi publiceras och visas offentligt, och så vidare.

Den dömande maktens ökande befogenheter, tillsammans med beslut fattade under påverkan av liberala domare, har gett kommunismens spöke ett viktigt verktyg för att nå sina mål.

iii. Främjande av obscent material i frihetens namn

60-talet var en period då det amerikanska samhället förändrades i grunden. Vänsterstudenter protesterade mot kriget; rockmusik, hippiekultur, feminism, sexuell frigörelse och andra antitraditionella rörelser bidrog till kaoset i landet.

Högsta domstolen leddes under denna period av liberalen Earl Warren. Under Warrens tid fattade Högsta domstolen flera mycket viktiga och långtgående beslut. Bland annat förbjöd man bön i offentligt finansierade skolor [23] och tillät publicering av grafiskt sexuellt innehåll. [24]

I boken ”The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It”, inkluderar författaren Phyllis Schlafly statistik som visar hur Högsta domstolen mellan 1966 och 1970 fattade 34 beslut som gick emot beslut från lägre instanser där man hade förbjudit material som ansågs obscent. [25] Högsta domstolen beslut var inte undertecknade, och de flesta bestod bara av en eller två rader. Domarna brydde sig inte ens om att försöka motivera sina beslut.

1966 lyfte Hollywood sina restriktioner på obscent innehåll i filmer. Olika typer av pornografiskt innehåll kom snart in, och i dag finns det överallt i samhället.

Konstitutionens första tillägg garanterar yttrandefrihet. Meningen med det var att garantera rätten att uttrycka politiska åsikter, inte att tillverka och sprida pornografi.

iv. Legalisering av droganvändning

På nyårsafton 2017 visade tv-kanalen CNN bilder på en kvinnlig reporter som rökte marijuana. Hon var uppenbart påverkad och verkade desorienterad och omedveten om sin omgivning. Sändningen fick omfattande kritik. [26]

1996 blev Kalifornien den första delstaten i USA som legaliserade marijuana för medicinskt bruk, och många stater följde snart efter. 2012 legaliserade Colorado och Washington marijuana för ”personligt bruk”. Man legaliserade alltså droganvändning. I dessa två stater är det nu helt lagligt att plantera, processa och sälja marijuana till vuxna personer. Det har även legaliserats i Kalifornien. I juni 2018 meddelade den kanadensiska regeringen att bruk av marijuana skulle bli legalt i hela landet inom en snar framtid.

Droger kan orsaka svåra skador på kroppen, men de är även psykiskt beroendeframkallande. Personer som blir beroende av droger kan överge alla moraliska gränser för att få tag i mer av den drog de behöver. De som stödjer legaliseringen av marijuana menar att om man kan få tag i marijuana legalt så kommer det att vara ett effektivt sätt att minska den illegala droghandeln. Legalisering gör det möjligt att bättre reglera drogen, vilket minskar antalet drogrelaterade brott, argumenterar man.

Genom att legalisera droger tänker sig många regeringar att man kan spara miljarder av offentliga medel. Men om allt fler människor blir beroende, mindre intresserade av att arbeta, och får sämre hälsa, så kommer produktiviteten att sjunka, och samhällets samlade välstånd kommer att minska. Det är uppenbart att legalisering av droger inte kommer att öka statens inkomster i långa loppet.

Man bör inte heller basera rätt och fel på ekonomisk profit, utan utifrån den gudomliga måttstocken. Traditionell moral ser den mänskliga kroppen som helig, skapad till Guds avbild. I västerlandet ser man kroppen som den Helige andes tempel, och i öst tror man att människan kan kultivera sin kropp till att bli en buddha eller en dao. Ur det perspektivet är drogmissbruk vanhelgande.

Enligt en artikel i Los Angeles Times är en av de viktigaste lobbyisterna för legalisering av marijuana i USA en rik person med progressiva åsikter. [27] I mars 2017 skrev sex senatorer brev till det amerikanska utrikesdepartementet med krav på att den här personen borde utredas, eftersom han använde sin stiftelse för att främja progressivism utomlands och omstörta konservativa regeringar. [28]

Legalisering av droger är ännu ett steg mot att få människan att förlora sina hämningar och skilja dem från det gudomliga. Om samhället blir kaotiskt och ekonomin går sämre skapas också bättre förutsättningar för kommunisterna att ta den politiska makten.

v. Legalisering av samkönade äktenskap

I första moseboken beskrivs hur staden Sodom förstörs. Ett av de brott som stadens invånare begick var homosexualitet. Härifrån kommer termen ”sodomi” för manlig homosexualitet. De med grundläggande kunskap om bibeln känner till att den lär att homosexualitet går emot Guds vilja.

I juni 2015 fattade USA:s högsta domstol, med fem röster mot fyra, beslutet att samkönade äktenskap var en rättighet som garanteras av konstitutionen. [29] Efter det här beslutet ändrade den dåvarande presidenten flaggan på Vita husets officiella twitterkonto till regnbågsflaggan till stöd för HBTQ-rättigheter. Högsta domstolens beslut innebar att de 14 delstater som förbjudit samkönade äktenskap inte fick upprätthålla dessa lagar.

I augusti 2015 vägrade en tjänsteman i Rowan County i delstaten Kentucky att utfärda äktenskapscertifikat till samkönade par eftersom det stred mot hennes tro. Hon fängslades i fem dagar eftersom hon motsatte sig ett federalt domstolsbeslut om att de här dokumenten skulle utfärdas. [30] Domstolen värderade alltså hennes grundlagsenliga trosfrihet som mindre viktig.

När Högsta domstolen tog beslutet att legalisera samkönade äktenskap kallade Arkansas förre guvernör (och tidigare republikanske presidentkandidaten) Mike Huckabee det för ”juridisk tyranni”.

Grundlagsjuristen och författaren Phyllis Schlafly listade nio metoder som domare använder för att underminera samhällsmoralen. De skriver om konstitutionen, censurerar uttryck som erkänner Gud, omdefinierar äktenskapsbegreppet, underminerar USA:s suveränitet, främjar pornografi, stödjer feminism, handikappar rättssystemet, lägger sig i val och inför skatter. [32]

2017 hade 25 länder och territorier officiellt erkänt eller accepterat samkönade äktenskap, inklusive västländer som USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Norge, Danmark, Finland, Sverige, Portugal, Belgien, Australien, Nya Zeeland och Kanada. Det här är en oroande utveckling. Lagen kan förstärka samhällsmoralen eller påverka dess rörelse i en ny riktning. Att legalisera beteende som avviker från traditionella moralvärderingar är detsamma som att regeringen och lagen lär människorna att överge moralen och bryta mot Guds bud.

Under den politiska korrekthetens inverkan kan kritik mot det kaos som samhället befinner sig i – oavsett om den kommer från folket, civila organisationer eller religiösa grupper – lätt trappas upp till politik eller lagstiftning, och resultera i begränsing av yttrandefriheten eller andra former av bestraffning. Efter legalisering av omoraliskt beteende anklagas ofta alla som kommer med kritik eller kommentarer om dessa frågor för att agera diskriminerande, och därmed bryta mot lagen. Lagen har förvridits till ett medel för att kväva människors förmåga att göra moraliska omdömen. Det är samma sak som att man främjar homosexualitet och uppmuntrar människor att ge sig hän åt sina begär och urartade beteenden utan begränsningar.

vi. Avskaffande av personligt ansvar

Traditionell religion betonar vikten av personligt ansvar. I bibeln, i Hesekiels bok, används far och son som en parabel för att beskriva bra och dåliga exempel. Fastän de är far och son så bär de själva konsekvenserna av sitt beteende, och är inte personligt ansvariga för varandras handlingar. Som bibeln också säger: det man sår får man skörda. Kineserna tror att godhet föder godhet och att ondska bestraffas, vilket uttrycker samma princip.

Frihet innebär ansvar. En människa har rätten och friheten att välja sina idéer, ord och handlingar. Han måste också hållas ansvarig för sina egna val. När någon har begått ett brott ska denne straffas i enlighet med brottet. Det här är rättvisans princip. Men liberala domare uppmuntrar människor att smita från sitt ansvar och lägga skulden på olika omständigheter i samhället, såsom deras ekonomiska eller etniska bakgrund, fysiska eller mentala hälsa, utbildning eller andra faktorer för att slippa straff.

IV. Begränsande av möjligheten att upprätthålla lagen

Många liberalt sinnade domare eller myndighetsutövare begränsar avsiktligt möjligheterna att upprätthålla lagen, vilket är detsamma som att ignorera att brott begås. Den onda andens syfte med detta är att paralysera statsapparaten för att kunna skapa oroligheter i samhället, vilket i sin tur skapar ursäkter för att endera utöka statsmakten eller de rätta förutsättningarna för en kupp eller revolution.

Många delstater i USA har antagit lagar vars innehåll ligger långt ut på vänsterkanten. Ett typiskt exempel är de så kallade fristadslagarna. De innebär bland annat att en delstat eller annat område förbjuder federala agenter från att agera mot illegala invandrare där. De kan inte gripa och utvisa illegala invandrare som sitter i lokala häkten eller fängelser, inte ens de som är efterlysta. Lokal polis är också förbjuden att samarbeta med federala agenter för upprätthålla immigrationslagarna.

Det här skapar allvarliga risker för allmänheten. I juli 2015 sköt exempelvis den illegala invandraren Jose Ines Garcia Zarate ihjäl en ung kvinna i San Francisco. Zarate hade gripits för sju tidigare brott, bland annat drogrelaterade brott, rån och olaga vapeninnehav. Han hade redan deporterats från USA fem gånger, men kommit tillbaka. På grund av San Franciscos fristadslagar släpptes Zarate ur häktet i stället för att överlämnas till de federala myndigheterna som ville få honom deporterad för sjätte gången, och begick då mordet.

När en brottsling ställs inför rätta är kraven mycket hårda för åklagarna. Tanken är att det ska skydda den misstänktes legitima rättigheter, men brottslingar kan också ofta dra fördel av olika luckor i systemet. Smarta eller privilegierade personer, samt de som förstår lagar och regler bra eller har råd att anlita skickliga advokater, kan dra ut på rättsprocessen, till stor kostnad för rättssystemet. Även uppenbart skyldiga personer kan vara mycket svåra att få fällda.

Den sexuella liberaliseringen har gjort att personer åtalade för sexbrott kan åberopa modern forskning för att hävda att den skada som deras brott har gjort är små eller ickeexisterande. Många fall har slutat med att sexbrottslingar fått sina straff reducerade på grund av detta. [33]

Många vanliga brottslingar har också fått sina straff reducerade på grund av allt från rättighetsfrågor till att det saknas pengar. Den verkliga motivationen bakom det är emellertid politisk korrekthet, att man vill försvaga lagen, störa den sociala ordningen och bana väg för ytterligare utökning av statsmakten.

Om lagen ska vara rättvis måste den utdela stränga straff till dem som begår oförlåtliga brott. Mord har sedan urminnes tider ofta varit förknippat med dödsstraff. Men i dag har man på många platser avskaffat det av humanitära skäl, eller av förment respekt för människoliv.

Under påverkan av en förvriden form av liberalism och progressivism ger somliga människor en orimlig tyngd åt brottslingarnas rättigheter, oavsett hur grova brott de har begått, medan man håller märkligt tyst om offren. Mördaren får kost och logi av staten, och hans förlorade frihet är knappast en rimlig betalning för offrets död, och det trauma som dess efterlevande utsätts för.

Många forskare i USA menar att dödsstraff faktiskt är effektivt för att avskräcka från brott. David Muhlhausen, analytiker på The Heritage Foundation, vittnade inför senaten 2007 om att dödsstraff har en avskräckande effekt, och därmed kan hjälpa till att rädda liv.

På 90-talet undersökte tre professorer, bland annat Paul Rubin vid Emoryuniversitetet, 20 år av brottsstatistik från 3 000 städer och orter runt om i USA, och fann att ”varje avrättning resulterar i, i genomsnitt, 18 färre mord.” [34]

Till och med forskare som är emot dödsstraffet måste medge att det har en avskräckande effekt.

Genom extrema tolkningar av koncept som frihet och laglighet har djävulen förvridit lagen och berövat den dess helighet.

V. Användandet av utländska lagar för att försvaga USA:s suveränitet

När liberala domare inte kan hitta stöd för sina åsikter i den amerikanska konstitutionen använder de sig av lagar i andra länder för att ge kraft åt sina argument.

I fallet Lawrence mot delstaten Texas (2003) ville en domare upphäva en lokal förordning som förbjöd homosexuella handlingar mellan två vuxna personer. När han inte kunde hitta något i konstitutionen som gav honom stöd för detta citerade han en organisation utanför USA som sade att homosexualitet var ”en integrerad del av mänsklig frihet i många andra länder”. Förordningen upphävdes, och det här fallet ledde till att liknande förordningar upphävdes i 13 andra delstater.

Kommunistiskt tänkande har spridit sig världen över i olika former. Den socialistiska trenden i Asien och Europa är tydlig, och den har påverkat Afrika och Latinamerika mycket. Länder som Zimbabwe och Venezuela är socialistiska även om de inte kallar sig det. Även länder som Kanada är influerade av socialism.

Handel och globalisering har fört USA närmre andra länder. För att kunna introducera socialistiska element på hemmaplan kan domare därför hänvisa till att man harmoniserar sig till internationella konventioner, och sedan använda enskilda rättsfall för att förändra tolkningen av konstitutionen. Om USA, som den fria världens ledare, inte kan upprätthålla grundläggande traditionella värderingar, kommer hela världen att gå förlorad till kommunismen.

4. Att återupprätta lagens anda

I dag har lagen vänts emot de gudomliga läror som urpsrungligen inspirerade den. Lagen har blivit den metod som djävulen använder för att trampa på det mänskliga samhällets moraliska grund, och föra det till förintelsens gräns.

Anti-traditionell och omoralisk lagstiftning har försvagat lagens möjligheter att upprätthålla ordningen i samhället, vilket har gjort att utökad statsmakt blivit den enda ”lösningen”.

Den franske tänkaren de Tocqueville varnade för att diktatur var det enda möjliga styret för att föra människor samman i ett samhälle som saknade tro. Dagens pervertering av lagen tär på den traditionella tron och driver samhället mot tyranni.

Om djävulen lyckas ta full kontroll över lagen skulle det vara ett kraftfullt vapen för att korrumpera mänskligheten. Under sådana förhållanden skulle människor bara ha två val: vägra att lyda myndigheterna eller förråda sin egen moral för att följa de förfallna lagarna. Det förstnämnda skulle innebära att lagen i praktiken skulle förstöras. Som juristen Harold Berman uttryckte det: ”Man måste tro på lagen, annars existerar den bara på papperet.” Det senare alternativet är ett sluttande plan mot moraliskt förfall. Det leder till en nedåtgående spiral, där lagen och samhället driver på varandra mot botten. I båda fallen skulle samhället i stort inte ha någon utväg ur den demoniska strömvirveln.

I boken ”The Naked Communist” från 1958 listas 45 mål som kommunistpartiet enligt uppgift vill uppnå för att infiltrera och underminera USA. Sju av dem handlar om rättssystemet. [37]

Det 16:e målet handlar om att använda domstolarnas tekniska beslut för att försvaga viktiga amerikanska institutioner genom att hävda att deras agerande inskränker på allmänhetens rättigheter.

Det 24:e målet är att avskaffa alla lagar som begränsar oanständigt material genom att utmåla dem som censur och kränkningar av yttrandefriheten.

Den 29:e målet är att utmana konstitutionen genom att utmåla den som bristfällig, daterad eller inkompatibel med internationell praxis.

Det 33:e målet är att avskaffa alla lagar som stör kommunistpartiets operationer.

Det 38:e målet är att göra det lagligt för icke-poliser att genomföra gripanden. Alla typer av beteendeproblem ska överföras till psykvården.

Det 39:e målet är att ta kontrollen över psykiatrin och genomdriva lagstiftning mot personer som inte accepterar kommunismens mål.

Det 45:e målet är att avskaffa Conally-tillägget. Det är en lag som ger USA rätt att ge större vikt åt inhemsk lagstiftning än internationella domslut. Syftet med det här målet är att förhindra att USA skyddar sin nationella suveränitet, och låta internationella organisationer, såsom internationella domstolar, sätta sig över det amerikanska rättssystemet.

Om man jämför de här målen med vad som redan genomförts så ser man att kommunismen ligger bra till för att fortsätta att underminera amerikansk lag och rättvisa.

Oavsett om det gäller statlig hatpolitik i länder som kontrolleras av kommunistregimer, eller lagstiftning i västländer, där kommunistisk ideologi har skadat de lagstiftande och juridiska institutionerna, så är målet i båda fallen att attackera lagens anda – vördnaden för gudomlig och traditionell moral.

Om vi inte kan upprätthålla moralstandarden som de gudomliga buden gett oss som kriterierna för att skilja på gott och ont, så är vi dömda att förlora vårt juridiska oberoende till kommunismens spöke. Agenter som är påverkade av kommunismen kommer att använda lagen för att förtrycka de rättfärdiga och främja de orättfärdiga. De kommer ovetande att utföra den onda andens plan att utplåna mänskligheten. Tiden håller på att rinna ut för att vända den här trenden.

Kapitel 9 (Del 2)Kapitel 11

Referenser

[1] Harold J. Berman, The Interaction of Law and Religion (Nashville: Abingdon Press, 1974), s. 51–55.

[2] Ban Gu, The Book of Han: Chronicle of Dong Zhongshu [班固,《漢書·董仲舒傳》]

[3] Berman, The Interaction of Law and Religion.

[4] W. Cleon Skousen, The Naked Communist (Salt Lake City: Izzard Ink Publishing, 1958, 2014).

[5] Sergey Nechayev, The Revolutionary Catechism, 1869. https://www.marxists.org/subject/anarchism/nechayev/catechism.htm.

[6] Vladimir Lenin, Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky, https://www.marxists.org/svenska/lenin/1918/11.htm

[7] Li Yuzhen, Work of Inssurection: 20th-Century Russian History, (Yanhuang Chunqiu, Tenth edition of 2010 ) [ 李玉貞, 〈一部顛覆性著作:《二十世紀俄國史》〉,《炎黃春秋》2010年第十期。]

[8] A. N. Yakovlev, “To Chinese Readers (Preface to the Chinese Edition),” Bitter Cup: Russian Bolshevism and Reform Movement, övers. Xu Kui et. al., (Beijing: Xinhua chubanshe, 1999), s.10.

[9] Nio kommentarer om kommunistpartiet. Sjunde kommentaren – Om dödandet i det kinesiska kommunistpartiets historia https://epochtimes.se/sjunde-kommentaren-om-dodandet-i-det-kinesiska-kommunistpartiets-historia/

[10] On March 15, 1999, the “Amendment of the Constitution of the People’s Republic of China” adopted at the Second Session of the Ninth National People’s Congress inserted in Article 5 of the Constitution: “The People’s Republic of China implements the rule of law and builds a socialist country ruled by law.” See An Linxian, “Constitutional Principles and Governing the Country by Law,” www.people.com.cn, 2 november 2006, http://legal.people.com.cn/GB/43027/73487/73490/4990833.html.

[11] Ouyang Fei, “Red Nonsense”, Minghui.org, 8 januari 2015 [歐陽非:〈紅色荒唐言論〉,明慧網,2015年1月8日,http://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/8/302850.html.]

[12] Francis Bacon, “Of Judicature,” Essays, Civil and Moral, http://www.notable-quotes.com/b/bacon_francis_viii.html.

[13] Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (Nos. 91–744, 91–902).

Citerad i “The Supreme Court; Excerpts From the Justices’ Decision in the Pennsylvania Case,” The New York Times, 30 juni 1992,

[14] Tom Murse, “Number of Pardons by President,” ThoughtCo, 9 mars 2018, https://www.thoughtco.com/number-of-pardons-by-president-3367600.

[15] Gregory Korte, “Obama Commutes Sentence of Chelsea Manning in Last-Minute Clemency Push,” USA TODAY, 17 januari 2017, https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/17/obama-commutes-sentence-chelsea-manning/96678814/.

[16] Paige St. John and Abbie Vansickle, “Here’s Why George Soros, Liberal Groups Are Spending Big to Help Decide Who’s Your Next D.A.,” Los Angeles Times, 23 maj 2018, http://www.latimes.com/local/california/la-me-prosecutor-campaign-20180523-story.html.

[17] Affidavit of Roger N. Baldwin, December 31, 1938, Investigation of Un-American Propaganda Activities in the United States. Hearings before a Special Committee on Un-American Activities, House of Representatives, 75th–78th Congress, 3081–3082.

[18] Phyllis Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It(Minneapolis, MN: Richard Vigilante Books, 2006), s. 26–27.

[19] Phyllis Schlafly, “Pots of Gold Behind Crosses and Ten Commandments,” The Eagle Forum Report, 4 juni 2004, http://eagleforum.org/column/2004/june04/04-06-23.html.

[20] “The U.S. Pledge of Allegiance: Circuit Court Decision, Reactions, etc.,” Religious Tolerance, http://www.religioustolerance.org/nat_pled3.htm.

[21] Passed/agreed to in House: On Motion to Suspend the Rules and Agree to the Resolution Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 416 – 3, 11 Present (Roll no. 273) https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-resolution/459.

[22] Submitted in the Senate, Considered, and Agreed to without Amendment by Yea–Nay, 99–0, 26 juni 2002, https://www.congress.gov/bill/107th-congress/senate-resolution/292.

[23] Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It, s. 30.

[24] Ibid., s. 58.

[25] Ibid., s. 60–61.

[26] “CNN Revels in Pot Smoke during New Year’s Eve Report from Denver,” Fox News, 1 januari 2018,  http://www.foxnews.com/entertainment/2018/01/01/cnn-revels-in-pot-smoke-during-new-years-eve-report-from-denver.html.

[27] Patrick McGreevy, “Billionaire Activists like Sean Parker and George Soros Are Fueling the Campaign to Legalize Pot,” Los Angeles Times, 2 november 2016,  http://www.latimes.com/politics/la-pol-ca-proposition64-cash-snap-20161102-story.html.

[28] Adam Shaw, “GOP Senators Ask Tillerson to Probe US Funding of Soros Groups abroad,” Fox News, 15 mars 2017, http://www.foxnews.com/politics/2017/03/15/gop-senators-ask-tillerson-to-probe-us-funding-soros-groups-abroad.html.

[29] Ariane de Vogue and Jeremy Diamond, “Supreme Court Rules in Favor of Same-sex Marriage Nationwide,” CNN News, 27 juni 2015, https://www.cnn.com/2015/06/26/politics/supreme-court-same-sex-marriage-ruling/index.html.

[30] Todd Starnes, “Kentucky Clerk: ‘This is a fight worth fighting,” Fox News, 3 september 2015, http://www.foxnews.com/opinion/2015/09/03/kentucky-clerk-am-prepared-to-go-to-jail.html.

[31] “Attorney for Kim Davis Speaks out, Huckabee Blasts ‘Judicial Overreach’ in Case,” Fox News, 8 september 2015, http://www.foxnews.com/transcript/2015/09/08/attorney-for-kim-davis-speaks-out-huckabee-blasts-judicial-overreach-in-case.html.

[32] Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It (Minneapolis, MN: Richard Vigilante Books, 2006).

[33] The Stop the Kinsey Institute Coalition, “Kinsey Helped Undermine Laws Protecting Women & Children,” http://stopthekinseyinstitute.org/more/undermining-laws/.

[34] Cao Changqing, “Capital Punishment Should Absolutely Not Be Abolished”, China Report Weekly, 7 juni 2015 [曹長青:〈絕不應廢除死刑〉,《中國報導周刊》,2015年6月7日, http://www.china-week.com/html/6405.htm。]

[35] Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It, s. 49.

[36] Berman, The Interaction of Law and Religion.

[37] Skousen, The Naked Communist.

中文正體