Kapitel 8: Hur kommunismen sprider kaos i politiken (Del 2)

Innehåll (forts.)

4. Våld och lögner: Den främsta metoden för kontroll i kommunistisk politik

I. Våld och lögner under totalitär kommunism

II. Hur kommunismen uppviglar till våld i väst

III. Hur kommunismen ljuger för att förvirra västerlandet

5. Totalitarism – konsekvensen av kommunistisk politik

I. Totalitarismen utplånar den fria viljan och begraver mänsklig godhet

II. Välfärd från vaggan till graven

III. Alltför omfattande lagstiftning banar väg för totalitarism

IV. Hur man kontrollerar människor med teknikens hjälp

6. Kommunismens totala krig mot väst

Slutsatser

Referenser

****

4. Våld och lögner: Den främsta metoden för kontroll i kommunistisk politik

Enligt kommunistisk doktrin är inga medel överdrivna. Kommunistpartiet deklarerar öppet att våld och lögner är deras verktyg för att erövra och styra världen. Från den första kommunistregimen i Sovjetunionen fram till i dag har kommunismen på kort tid orsakat omkring 100 miljoner människors död. Kommunistpartiernas medlemmar kidnappar, ljuger, mördar och bränner. De mest extrema metoder används, med chockerande ondska, och de flesta som gör det ångrar det inte heller.

De lögner som kommunismens onda ande skapar varierar i hur stora de är, både i kommunistiska länder och i väst. En bluff, falska nyheter eller smutskastning av en politisk motståndare är allesammans förhållandevis små lögner. Att skapa en serie med systematiska lögner av relativt stor skala via komplexa operationer är att betrakta som medelstort. Ett exempel på det är förföljelsekampanjen mot Falun Gong i Kina, där kinesiska kommunistpartiet bland annat iscensatte en falsk incident på Himmelska fridens torg där någon satte eld på sig själv för att sprida hat mot Falun Gong-utövare.

Den stora lögnen används också, och den är den svåraste att hantera, eftersom den nästan är samma sak som den onda andens själva essens. Skalan är så enorm, operationerna så mångfacetterade, tidsskalan så lång och gruppen människor den påverkar är så stor – inklusive somliga som är verkligt dedikerade till saken – att det faktum att alltsammans är en del av den stora lögnen går förlorat.

Kommunismens spöke skapade lögnen om den ”stora enigheten” som kommunismens mål. Eftersom det här inte kan motbevisas, åtminstone inte på kort sikt, var det denna stora lögn som hela det kommunistiska projektet baserades på.

I det förra kapitlet analyserades hur progressivismen tagits över av kommunismen, och det här är också en del av den stora lögnen. Under de senaste årtiondena har kommunismen kapat ett antal samhällsrörelser och skapat omvälvningar och revolutioner, vilket är vad den onda anden vill se. Ett exempel är miljörörelsen, som kommer att diskuteras i kapitel 16.

I. Våld och lögner under totalitär kommunism

Kommunistpartier uppmuntrar till klasskamp, och det är en kamp på liv och död. Som det står i ”Det kommunistiska manifestet”: ”Kommunisterna försmår att hemlighålla sina åsikter och avsikter. De förklarar öppet, att deras mål blott kan nås genom en våldsam omstörtning av all hittillsvarande samhällsordning.” [1]

Lenin skrev också i ”Staten och revolutionen”: ”Vi har ovan redan framhållit och skall i vår fortsatta framställning mera utförligt visa, att Marx och Engels lära om oundvikligheten av en våldsam revolution gäller den borgerliga staten. Denna kan inte avlösas av den proletära staten (proletariatets diktatur) genom att ’dö bort’ utan som allmän regel bara genom en våldsam revolution.” [2]

Under processen med att ta makten har kommunistpartierna använt extremt våldsamma och blodiga metoder, från Pariskommunen till Kinesiska kommunistpartiets politiska rörelser. Oavsett om fienden är gammal och svag har man bränt, stulit och mördat och uppvisat en chockerande grymhet. De våldsamma kommunistregimernas brott är närmast oräkneliga.

Kommunistkulten använder våld och lögner för att behålla makten. Lögnerna är smörjmedlet för våldet, och också ett sätt att förslava allmänheten. Medan våldet ibland upphör är lögnerna i det närmaste konstanta. Kommunistpartier kan lova vad som helst, men de har inte för avsikt att hålla löftena. De kan ändra sina utsagor hur mycket som helst, eftersom de saknar en moralisk grund och inte känner någon skam.

Kommunisterna hävdar att de skapar himmelriket på jorden, men det här är den största lögnen av alla. De har bara skapat ett helvete.

Mao i Kina, Ahmed Ben Bella i Algeriet och Fidel Castro i Kuba hävdade alla att de aldrig skulle skapa totalitära regimer, men när de väl tagit makten var det precis vad de gjorde; de etablerade omedelbart ett hårt totalitärt system där man rensade ut partiet och förföljde såväl dissidenter som allmänheten.

Kommunistpartier har också förvridit sitt eget språk på ett förslaget vis. Språkmanipulation är en av de främsta metoderna som kommunistkulten använder för att förleda folk. Man ändrar på ordens mening, till och med så att de betyder sin raka motsats. Det förändrade språket används om och om igen, så att de förvridna betydelserna blir djupt rotade i människors medvetanden: De som styr de statligt ägda tillgångarna kallas ”proletariatet”; fastän allmänheten inte har någon makt alls heter det att ”all makt tillhör folket”; att påpeka orättvisor är ”omstörtande verksamhet” och så vidare. Den här sortens betydelseglidningar innebär att man ofta saknar en gemensam grund för kommunikation när man talar med människor som levt sina liv under kommunistkulten.

Kommunistkulten ljuger inte bara, utan den skapar också en miljö där den försöker få hela befolkningen att aktivt delta i lögnerna. Man gör politiska studier obligatoriska, tvingar människor att uttrycka sina ståndpunkter och granskar dem politiskt. Att tvinga människor att säga saker som de inte egentligen tror på är avsett att demoralisera dem och avtrubba deras känsla för rätt och fel. Ett av de tio budorden är ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.” Konfucius sade: ”Om människorna inte har förtroende för de styrande har staten ingen grund att stå på.”

Efter att folk blivit medvetna om kommunistkultens lögner så svarar de själva med lögner. Det här är något som kommunistkulten vet om, men det accepteras, eftersom lögner är en del av spelet. Faran för kommunisterna är när människor börjar säga sanningen. En påtvingad lögnkultur är ett sätt som kommunismen medvetet förstör moralen på. I den här boken har vi noterat flera gånger hur till exempel den kinesiska regimen inte bara försöker utplåna människor fysiskt, utan också skapa totalt moraliskt förfall, något som man delvis lyckats med.

II. Hur kommunismen uppviglar till våld i väst

Kommunismens onda ande består av hat, och dess teorier är genomsyrade av hat. Den uppmanar till klasskamp, och skyller alla problem på traditionella samhällsstrukturer. Den talar om hur de rika utnyttjar de fattiga för att skapa missämja och hat mot de rika, så att den kan uppvigla till revolution och våld. Allt eftersom kommuniströrelsen har expanderat har manipulation, våld och lögner också tagit sig in överallt i västvärlden, och fyllt samhället med hat och bitterhet.

Förutom kommunistpartiernas omfattande och uttryckliga uppmaningar till våld har olika paramarxistister också förespråkat våld. Saul Alinsky, en hjälte hos många inom den amerikanska vänstern, var medlem av ett gäng innan han blev en politisk ledare inom vänstern. Han nekade till att han var kommunist, men hans politiska ideologi och inställning till konflikt är identisk med kommunismens.

Hans bok ”Rules for Radicals” ses som en lärobok av amerikanska gatuaktivister. Alinsky skrev att hans bok är särskilt till för de som inget har, som intar ett machiavelliskt perspektiv på världen, vill ta från de rika och ge åt de fattiga, och förvandla USA till ett kommunistland.

Alinsky tycks betona gradvis infiltration snarare än blodig revolution, men han tycker om våld, det är bara att han är lite mer subtil med det. I första hand skulle man använda valurnorna, men om det inte gick kunde man möjligen ta fram vapnen senare. På det viset skilde han sig från exempelvis de maoistiska Svarta pantrarna, som gärna citerade Maos tanke om att ”politisk makt växer ur en gevärspipa”, men hans metod liknar Kinesiska kommunistpartiets: håll en låg profil tills du slutligen slår till. Han uppmuntrar radikaler att använda aggressiva metoder för att skrämma motståndarna, störa och förstöra.

David Horowitz, en författare och före detta radikal, som har en djup förståelse av Alinsky, sade att Alinsky och hans anhängare inte avser att reformera samhället. De vet mycket väl att målet är att helt förstöra samhället, och den här processen betraktas som ett krig. [3] Därför kommer de att använda alla medel, och besluta om när våld ska brukas, vilket slags våld, och vilka slags lögner som ska användas för att nå slutmålet.

Det blir vanligare i det amerikanska samhället bland vissa politiker att man angriper politiska fiender med skrupelfria metoder, som personliga attacker, lögner och liknande, och en del använder även våld. Ett samhälle där det är lättare att ta till våld blir mindre stabilt och mer delat. Nu är relationen mellan de två stora partierna nästan likadant som relationen mellan kommunistblocket och den fria världen under kalla kriget. Deras meningsskiljaktigheter är så stora att de har blivit som eld och vatten.

Efter att USA valde en ny president 2016 började vänsterextremisterna i Antifa ägna sig åt våldsamma störningar. De riktade in sig på den nye presidentens anhängare och andra konservativa och började jaga dem under manifestationer och vid andra tillfällen. Antifa-aktivister hindrade Trumpanhängare från att tala och gick även till fysiskt angrepp mot dem.

På senare tid har det stora inflödet av invandrare från Mellanöstern och Afrika skapat stora sociala problem i Europa. De som försökt motsätta sig det här har dock fått se sig verbalt attackerade av den politiskt korrekta vänstereliten. [4]

I juni 2017 sköts den republikanske politikern Steve Scalise av en anhängare Demokraterna och skadades allvarligt. En politiker på vänsterkanten, som satt som ordförande för ett utskott på delstatsnivå, blev avsatt efter att han uttryckt att han var ”glad” över att Scalise blev skjuten.

Bakom de här våldsamma konflikterna finns den onda andens faktorer. Det är inte så att alla vill ha konflikt, men det räcker med bara ett fåtal hårdföra kommunistiska aktivister för att skapa konflikter.

När vissa partier och politiker som påverkas av kommunismens spöke är i en svag position lovar de gärna att de ska skydda folks rättigheter och följa de demokratiska spelreglerna. Men så fort de får makt använder de alla tillgängliga metoder för att trycka ner avvikande åsikter och godtyckligt beröva andra deras rättigheter. I februari 2017 avbröts en delstatssenator i västra USA som försökte kritisera det beröm som den förre radikalen och anti-Vietnamkrigsaktivisten och sedermera senatorn Tom Hayden fick. När hon skulle tala i senaten stängdes hennes mikrofon av och hon tvingades ut ur senaten av vakter. Det här är steg i riktning mot ett kommunistiskt samhälle.

III. Hur kommunismen ljuger för att förvirra västerlandet

Kommunismen har mycket dåligt rykte i väst, så det enda sätt som den kan utöka sitt inflytande är genom lögner.

Kommunister och vänstergrupper talar om ”frihet”, ”framsteg” och ”allmänhetens intresse” för att vinna stöd, men deras mål är att främja socialismen. Deras taktik liknar de kommunistiska löftena om ”himmelriket på jorden”. Vissa partier driver en politik som i praktiken är kommunistisk, men man förpackar den under ett annat namn. Till exempel kallar man inte det socialiserade vårdsystemet för ”socialistiskt”, utan talar om ”folkets” vård och rättfärdigar det med att det har den allmänna opinionens stöd. När de vill tvinga fram en minimilön kallar man det för ”living wage”, en lön man kan leva på. Överallt i väst blir staten allt mäktigare och lägger sig i folks liv allt mer.

Prokommunistiska politiker och intressegrupper kommer med tomma löften för att bli valda, vilka liknar de löften som kommunisterna förde ut för att vinna stöd i början. Dessa politiker lovar mer välfärd, eller jobb och sjukförsäkring till alla. De talar mindre om vem som ska betala allt detta, eller hur systemen ska fungera på lång sikt. Ofta har de inte ens för avsikt att faktiskt hålla sina löften.

Benito Bernal, en kandidat till den amerikanska kongressen som tidigare befann sig på vänsterkanten, avslöjade nyligen att Demokratiska partiet hade skapat en organisation vars medlemmar satt på viktiga politiska positioner. Organisationen hade en 25-årsplan för att manipulera statsmakten på olika nivåer för att kunna ta presidentmakten i framtiden. Enligt Bernal hävdade den här organisationen att den ägnade sina resurser åt att hjälpa samhällen att lösa sina problem med sådant som gängvåld, skolavhopp, tonårsgraviditet, illegal invandring och social orättvisa. Men deras mål var att få alla dessa människor att bli beroende av staten. Bernal beskrev det som ett ”slaverisystem”. [6]

När jag frågade ut människorna i den här organisationen ställde de tre frågor till mig. ”Först och främst: om alla problem löstes, vad skulle nästa presidentkandidat ge sig ut för att hjälpa till med? För det andra: Har du någon aning om hur mycket kapital som har strömmat in i vår stad för att lösa de här problemen? För det tredje: Vet du hur många jobb som skapas för att lösa de här problemen?” Vid den tiden undrade jag om det de här människorna sade rent ut till mig var att jag borde dra nytta av människors smärta, gängvåld och att barn dödar andra barn.

Bernal sade att om någon tog sig tid att faktiskt titta på hur partiet röstar så skulle de inse att det vill att människor ska vara besvikna, förtryckta och fattiga, så att det kan dra nytta av deras olycka. Det här är anledningen till att han lämnade partiet.

I presidentvalet 2008 visade sig organisationen ACORN (Association of Community Organizations for Reform Now) ha försökt med tusentals falska väljarregistreringar. ACORN är en liberal organisation som funnits i mer än 40 år. [7]

2009 var gruppen återigen inblandad i en landsomfattande skandal. I ett projekt för att hjälpa låginkomsttagare fick man omfattande ekonomiskt stöd från regeringen – pengar som skulle komma familjer i behov av vård eller bostäder till godo. Två utredare låtsades vara en prostituerad och en hallick, och gick till ACORN-kontor i flera större städer för att få råd om hur de skulle bedriva sin ”verksamhet” och filmade mötena med dold kamera. Anställda på ACORN gav dem råd om hur de skulle driva en bordell med ett falskt telefonnummer och identitet, och visade hur de skulle tvätta pengar, gömma pengar, undvika att bli utredda, ljuga för polisen och undvika att betala skatt. [8] ACORN försökte försvara sig, men dess rykte var förstört, och finansieringen drogs tillbaka, och ett år senare tvingades organisationen att lägga ner.

Många politiska löften kan se lockande ut på ytan, men när de väl genomförs leder de till katastrofala resultat längre fram. Två Harvardprofessorer har studerat något de kallar ”Curley-effekten”. [9]

Tidskriften Forbes sammanfattar Curley-effekten så här: ”En politiker eller ett politiskt parti kan vinna långvarig dominans genom att vinna röster, på så vis att man genomför politik som kväver den ekonomiska tillväxten. Tvärtemot vad man intuitivt skulle tro så leder utarmningen av en stad till politiska framgångar för dem som låg bakom utarmningen.” [10]

Mer specifikt så har politiker exempelvis gett skattelättnader till fackföreningar, offentliga program och minoriteters företagande, samtidigt som man höjt skatterna för andra företag och de förmögna. Det här har lett till att låginkomsttagare, fackföreningar med flera blir beroende av de här politikerna som stödjer dem, och att de i sin tur röstar på dem. Den här sortens politik driver bort rika och entreprenörer från staden, eftersom de inte vill se sina vinster ätas upp av skatter, och dessa skattepengar i sin tur förslösade. Det gör i sin tur att de som motsätter sig den här politiken bli allt färre. På så vis skaffar sig dessa politiker över tid ett stabilt grepp om området och kan bygga sina politiska maskinerier. Samtidigt minskar skatteintäkter och arbetstillfällen, och till sist går staden i konkurs.

Artikeln i Forbes påpekar att Curley-effektens inflytande är omfattande, och att den påverkar de tio fattigaste städerna i USA med en befolkning på över 250 000. Kalifornien, som länge kontrollerats av vänsterpolitiker, har på senare år börjat se konsekvenserna av den här sortens politik. [11]

Vänstern ändrar också på betydelsen av ord. När konservativa talar om ”jämlikhet” syftar man i princip på att alla ska ha lika möjligheter. På så vis kan folk konkurrera rättvist, och en naturlig meritokrati uppstår. Bland vänstern betyder termen snarare lika utfall – alltså att alla ska få samma utfall, och att det inte ska vara kopplat till prestation.

Konservativa tror på att tolerans är att vara inkluderande gentemot dem med annan tro eller andra åsikter. Vänstern förstår tolerans som att man ska tolerera synd. Deras förståelse av vad frihet och rättvisa är skiljer sig rejält från de traditionella koncepten. ”Progressiv” politik, som att hylla homosexualitet, låta män använda damtoaletter, legalisering av cannabis och annan politik som underminerar den moral som Gud givit människorna, ses i stället som moraliska framsteg. Det här utnyttjas av kommunismens spöke.

Förr i tiden trodde folk att USA var ett verkligt fritt samhälle, och den sista bastionen mot kommunismen. Men i dag kan folk tydligt se att höga skatter, en omfattande välfärdsstat, kollektivism, stor statsapparat, socialdemokrati och liknande – fenomen som på ett eller annat sätt har marxistiskt eller socialistiskt DNA – finns med i politiken och genomförs i praktiken. Särskilt den yngre generationen är inte medveten om kommunistländernas brutala historia. De strävar efter illusoriska ideal, och luras ofta av kommunismens senaste förklädnad. Det här leder dem mot avgrunden.

5. Totalitarism – konsekvensen av kommunistisk politik

Många känner till att kommunistiska totalitära stater söker kontrollera alla aspekter av invånarnas privatliv. Ickevåldsvarianterna av kommunism arbetar för att gradvis utöka statsmakten och kontrollen över samhällslivet och i slutänden röra sig mot ett auktoritärt system. Så även folk i länder som inte står under totalitär kommunistisk kontroll löper hela tiden risken att bli av med sina friheter. Modern totalitarism kan dessutom använda sig av vetenskap och teknologi för att övervaka och detaljstyra människors liv på ett sätt som aldrig skådats i historien.

I. Totalitarismen utplånar den fria viljan och begraver mänsklig godhet

När människor följer de traditionella värden som det gudomliga etablerat kommer den kulturen att utvecklas i enlighet med detta. Att ha en kultur som är gudomligt inspirerad är en viktig kanal för att människor ska kunna komma i kontakt med det gudomliga. Baserat på denna kultur uppstår de olika metoder för samhällsorganisation som vi kallar politik.

Gud ger människan fri vilja och förmågan att hantera sina egna angelägenheter. Människan bör hantera sig själv med självdisciplin, moraliskt uppförande och ansvar för sig själv och sin familj. Efter att ha studerat amerikansk politik på 1800-talet kom den franske statsvetaren Alexis de Tocqueville att djupt uppskatta det amerikanska samhället. Han imponerades av amerikanernas förmåga till introspektion, deras förståelse av ondska, deras vilja att lösa problem med tålamod, och hur pass lite de använde våld för att lösa sina samhällsproblem. Han menade att USA:s storhet ligger i dess förmåga att korrigera sina egna misstag. [12]

Vad kommunismens spöke vill se är totalitär politik som får människorna att motsätta sig tradition och moral, och blockera vägen till godhet, och det gudomliga. Människor i kommunistiska länder omformas från att vara Guds folk till att bli djävulens undersåtar, utan att de märker det. Gradvis börjar de villigt följa de normer som stämmer överens med vad djävulen vill.

I kommunistländer monopoliserar regeringen samhällsresurserna, inklusive ekonomin, utbildningssystemet och media. Således måste allt genomföras genom att man följer partiledningens instruktioner, och deras metoder för styre är baserat på lögner och våld. De som försöker följa sitt samvete och agera med godhet kommer att bryta mot partiets ideologi och regler och bli dess fiender. De blir underklassen, som måste kämpa på samhällets botten, eller så dör de helt enkelt.

I fria samhällen är trenden också i riktning mot ett mer auktoritärt styre, allt eftersom den stora staten kontrollerar nästan allt. En av kännetecknen på ett auktoritärt styre är att man har en stark centralmakt som planerar och styr ekonomin. I nuläget har regeringarna i väst allt mer stärkt sin förmåga att lägga sig i och kontrollera ekonomin för att genomföra statliga planer med hjälp av beskattning och skuldsättning.

Samtidigt har det område som staten omfattar utökats till att gälla allt mer, inom sådant som tro, familj, utbildning, ekonomi, kultur, energi, naturresurser, transport, kommunikation och resor. Centralmakten såväl som det lokala styret utövar allt mer kontroll över samhället. Ett exempel på det i USA är att de som inte vill köpa sjukförsäkring nu blir bötfällda. I det offentligas namn tar man ifrån människor allt mer av deras rätt till egendom och personlig frihet.

En totalitär regering använder ”politisk korrekthet” för att begränsa människors yttrandefrihet och diktera vad som får och inte får sägas. De som öppet fördömer farlig politik avfärdas som att de ägnar sig åt ”hat”. De som vågar motsätta sig den politiska korrektheten marginaliseras, isoleras, blir av med jobbet och kan i vissa extrema fall bli hotade eller attackerade.

När den upprätta moralen byts ut mot politiska måttstockar baserade på förfallna koncept, och man upprätthåller detta med lagar, regler och offentliga fördömanden, skapar det en atmosfär av skräck i samhället som trycker tillbaka människors fria vilja och deras frihet att välja att handla utifrån godhet. Det här är själva essensen i totalitär politik.

II. Välfärd från vaggan till graven

I dag har välfärdspolitiken blivit ett universellt fenomen. Oavsett vilket land eller parti det handlar om, om man är liberal eller konservativ, så finns det inte längre någon större skillnad. Människor som har levt i kommunistländer och kommer till väst brukar bli imponerade av alla förmåner: gratis skola, sjukförsäkring och äldrevård. De ser det här som ”verklig kommunism”.

Är inte dagens välfärdsstat något från kommunismen som har införts i det kapitalistiska samhället? Skillnaden mot kommunistländer är att det inte har genomförts genom någon väpnad revolution.

Det är inget fel att söka ett bättre liv, men det finns stora problem med de enorma välfärdsstater som nu har etablerats. Ingenting är som bekant gratis, utan en omfattande välfärd kräver att man driver in stora summor i skatt. Dessutom skapar välfärden i sig problem.

Det brittiske juristen Dicey noterade följande:

Innan 1908 var frågan om en människa, rik eller fattig, skulle skaffa sjukförsäkring, något som lämnades helt till individen själv. Hur han agerade var inte av större intresse för staten än om han valde att ha en svart eller brun rock på sig. […] Men National Insurance Act kommer i långa loppet att lägga på staten, det vill säga skattebetalarna, […] frågan om arbetslöshetsförsäkring. […] Det är faktiskt ett erkännande av staten att den har en plikt att försäkra en person mot det elände som följer av att inte ha något arbete […] National Insurance Act följer socialismens doktriner. [13]

Den nordiska modellen för socialistisk välfärd har erkänts och införts av många länder. Tidigare sågs det som ett positivt exempel på hur socialism kunde skapa välstånd, något som borde imiteras av resten av västvärlden. Men skattetrycket i Norden är bland de högsta i världen, och ligger i flera länder runt 50 procent.

Analytiker har påpekat att det finns sex allvarliga problem med socialistiska vårdvälfärdssystem: De är inte hållbara, eftersom folk vill utnyttja systemen mer än vad de betalar in i dem. Det finns inga belöningar eller straff för hur man agerar, och de som utför vården tar inget legalt ansvar; de får betalt oavsett hur de arbetar. Det skapar stora förluster för staten: folk stjäl med hjälp av olika kryphål, utnyttjar systemet och ägnar sig åt illegal handel. Regeringen beslutar i praktiken över medborgarnas liv och död via vårdsystemet, och dessutom plågas det av en enorm byråkrati. [14]

2010 var det en man vid namn Jonas i norra Sverige som fick sy ihop sitt eget sår på akuten. Först gick han till en vårdcentral som var stängd. Sedan väntade han i tre timmar på akuten. Såret blödde, men han fick ingen hjälp. Till sist var han tvungen att ta hand om det själv, men då blev han anmäld av personalen för att han tagit sjukhusets material utan lov (han tog nål och tråd som sköterskan hade lämnat framme). [15] Det här är bara ett fall, verkligheten är mycket värre. Eftersom alla vill ha gratis vård så överutnyttjar man resurserna. Krocken mellan de begränsade resurserna och kraven på att allt ska vara gratis gör att tillgången inte möter efterfrågan. Bristen på tillgång innebär långa köer, vilket skadar de som verkligen behöver vård.

Men det är inte bara en fråga om effektivitet. Den större faran är att en människan blir helt beroende av staten från vaggan till graven. Det kan verka som något önskvärt, men om en befolkning blir beroende av staten så är vägen öppen för ett auktoritärt styre.

Tocquecille skrev: ”Om despoti skulle etableras bland våra demokratiska nationer skulle det ha en annan karaktär; det skulle vara mer omfattande och mer milt ; det skulle förnedra människor utan att plåga dem.” [16] Det här är det bästa sättet att beskriva välfärdsstaten på.

III. Alltför omfattande lagstiftning banar väg för totalitarism

Totalitär politik underminerar människors frihet att visa medkänsla i handling, men ger ondskan utrymme. Att man försöker använda lagen för att hindra andra från att göra fel är precis vad djävulen vill. I moderna samhällen är lagar och förordningar nu extremt komplicerade. USA har till exempel över 70 000 skattelagar och över 20 000 sjukförsäkringslagar. Inte ens domare och jurister kan förstå alla de här lagarna, för att inte tala om genomsnittsmänniskan. Från den federala nivån ner till delstatsnivå och lokal nivå antas i genomsnitt 40 000 nya lagar om året. Man kan bryta mot lagen utan att ens inse det, och dömas till böter eller fängelse.

Det finns lagar om vilken sorts fiskekrok man får använda, och att man inte får sörpla soppa för ljudligt på offentlig plats. I Kalifornien är bara vissa sorters platt-tv-apparater som möter vissa energiförbrukningskrav godkända. Plastpåsar är förbjudna. I vissa städer måste man ha tillåtelse från myndigheterna för att bygga ett skjul på bakgården.

Överanvändningen av lagar är något som trubbar av moralkänslan. Samtidigt gör alla dessa lagar att människor helt bedöms utifrån huruvida de följer lagen eller inte, och inte deras moral. Över tid gör det här det allt lättare för den onda andens agenter att föra in djävulens ideologi i de mänskliga lagarna.

Oavsett hur bra lagen är så är det bara en yttre makt, och den kan inte förändra människors sinnen. Lao Zi sade: ”Ju fler lagar som skapas, desto fler tjuvar och banditer kommer det att finnas.” Om ondskan finns överallt är lagen hjälplös. Ju fler lagar det finns, desto mer kan också en stor statsmakt utöva kontroll. Människor ignorerar det faktum att samhällsproblemen kommer ur att djävulen förstärker människans onda sida. De tror att problemet ligger i lagstiftningen, så de försöker ändra på den, och missar därmed det centrala. På så vis formas en ond cirkel och samhället rör sig steg för steg i auktoritär riktning.

IV. Hur man kontrollerar människor med teknikens hjälp

Totalitarismen använder statsapparaten och hemliga polisen för att bevaka befolkningen. Modern teknologi har fört övervakningsmöjligheterna till nya höjder, och nu är det möjligt att titta in i vartenda hörn av en människas liv.

En rapport i Business Insider räknade upp tio sätt som Kinesiska kommunistpartiet bevakar Kinas folk. [17]

1. Teknik för ansiktsigenkänning som kan hitta människor i en folkmassa.
2. Få administratörer i chattgrupper att spionera på folk.
3. Tvinga medborgare att ladda ner appar som låter staten se videos och bilder i deras mobiltelefoner.
4. Granska människors shoppingvanor på nätet.
5. Särskilda glasögon för poliser som gör att de kan identifiera personer i områden med mycket folk, som ute på gatan eller på tågstationer.
6. ”Robotpoliser” på tågstationer som skannar människors ansikten och kollar mot efterlysningar.
7. Ansiktsigenkänning för att stoppa folk från att gå mot rött.
8. Slumpvisa kontroller av människors mobiltelefoner.
9. Spåra människors poster på sociala medier, som kan kopplas till folks familjer och olika platser.
10. Mjukvara som samlar data om människor utan att de vet om det, och som förutser om de kan tänkas utgöra något slags hot.

Financial Times sätter fingret på de skrämmande avsikterna bakom Kinas system med ”sociala krediter”: ”Det här är hjärtat av Kinas 2020-plan: inte bara använda big data för att mäta någons sociala poäng, utan också kvantifiera medborgarnas politiska åsikter. Samma system kan kalibreras om för att producera ett poängvärde för ’patriotism’ eller ett som visar hur nära en viss persons åsikter ligger det styrande kommunistpartiets.” [18]

Med personalarkiv och big data kan staten se till att vissa medborgare får sparken från sina jobb, eller att staten avslår deras låneansökningar. Deras tillstånd kan dras in, och de kan till och med förvägras sjukhusvård.

Dagens Kina är det största övervakningssystemet i världen. På offentliga platser och på väger finns det övervakningskameror överallt. På några få minuter kan ansikten på någon svart lista identifieras från ett hav av 1,4 miljarder människor. Övervakningsmjukvara är inbäddat i den oerhört populära appen WeChat på mobiltelefoner, och det gör att man kan övervaka folk helt öppet. Mobiltelefonanvändare i Kina har inget privatliv alls, och det finns ingenstans att gömma sig. Allt eftersom teknologin blir mer och mer avancerad och staten blir allt större kommer även väst att röra sig allt mer mot socialism, vilket kommer att leda till en liknande skräckinjagande nivå av övervakning, påtryckningar och styrning. Det här scenariot är ingen överdrift.

6. Kommunismens totala krig mot väst

På grund av kommunistspökets infiltration har det amerikanska samhället i dag blivit splittrat på ett sätt det aldrig förut varit. Vänstern använder all sin makt för att stoppa politiker med traditionella värderingar. Termen ”krig” är faktiskt ingen överdrift.

På senare år har retoriken kring amerikanska val blivit allt mer hätsk och konfrontativ, men när valet väl varit över har man ändå gått tillbaka till att försöka läka såren och överbrygga skillnaderna och återfinna ett normalläge.

Men redan under början av presidentvalkampanjen 2016 var det vissa personer inom statsapparaten med vänstersympatier som började planera hur de skulle hantera situationen olika beroende på vilken kandidat som vann. Efter valet försökte man på juridisk väg stjäla segern. När den nye presidenten hade svurits in sade den vänsterorienterade guvernören i delstaten Washington att det fanns en ”tornado av stöd” för direkt motstånd mot den nye presidenten. Personer högre upp inom oppositionspartiet erkände att en rasande armé av liberaler nu ville att de skulle föra ”totalt krig” [19] mot den nye presidenten för att hindra honom på alla fronter, och att på så vis vinna allmänhetens stöd.

Vänstern hemfaller i skrivande stund till alla sorters metoder för att nå detta mål. Nya politiska förslag motarbetas på ren princip. Under normala förhållanden skulle partierna, trots sina olika åsikter i vissa frågor, dela en ambition att säkra landets trygghet. Men anmärkningsvärt nog har oppositionen inte bara motsatt sig den stärkta gränskontrollen, utan vissa delstater har också infört ”fristadslagar” som innebär att federala myndigheter inte får fråga ut folk om deras invandringsstatus, och lokala myndigheter inte får ge invandringsrelaterad information till de federala myndigheterna.

Innan valet stöttade de vänsterdominerade mainstreammedierna kraftigt “sin” kandidat, och målade upp en bild om att segern var självklar, vilket ledde till att många chockades av resultatet. Efter valet har samma medier samordnat sig med vänsterpolitiker för att blåsa upp alla möjliga frågor och dra allmänhetens blickar till attacker och kritik mot den nye presidenten. Man har till och med fabricerat nyheter för att vilseleda allmänheten. Samtidigt har man helt ignorerat vad den nye presidenten åstadkommit, och låtit bli att granska ”sin” kandidats smutsiga byk.

I ett normalt samhälle har olika grupper eller partier olika åsikter, och konflikter uppstår. Men dessa konflikter borde vara tillfälliga och begränsade, och i slutänden borde båda parter försöka lösa sina problem på fredlig väg. Det är bara när den ena gruppen är besatt av klasskampsmentaliteten från kommunismens spöke som politiska dispyter går över i ren krigföring, eftersom man tror att allt samarbete eller fredligt samförstånd är omöjligt, och att man i grund måste besegra motståndaren och helt riva ner det existerande systemet.

Den här sortens totala krigföring syns i politiken, lagstiftningen och kampen om allmänhetens stöd, och den skapar djupa sociala klyftor och ökande extremism och våld. Det här är exakt vad kommunismens spöke vill se.

Enligt undersökningar som genomfördes av nyhetsbyrån AP och Center for Public Affairs Research 2016 ansåg 85 procent av de svarande att USA var mer politiskt splittrat än någonsin tidigare. 80 procent ansåg att amerikaner är kraftigt splittrade vad gäller viktiga värderingar. [20]

För att ett land ska hålla samman krävs att man delar vissa värderingar och har en gemensam kultur. Olika religioner har olika doktriner, men standarden för gott och ont liknar varandra. Det gör att olika etniska grupper i USA ändå kan leva i harmoni. Men när värderingarna är splittrade uppstår frågan om landet ens kommer att kunna hålla ihop.

Slutsatser

Alla har personliga svagheter och ondska inom sig. Jakten på makt, rikedom och berömmelse har funnits sedan mänsklighetens begynnelse. Djävulen använde avsiktligt ondskan i människans natur till att skapa ett system med ”agenter” i alla länder. Ett land är som en människokropp, och allting i det – företag, myndigheter och annat – är som dess organ. Alla har en egen funktion och gör sitt jobb. Om djävulens agenter infiltrerar ett land är det som om ett främmande medvetande har ersatt människans själ och styr kroppen.

Om någon försöker väcka ett samhälle ur djävulens kontroll kommer det här systemet att göra motstånd på alla tillgängliga vis – såsom att använda medier för att misskreditera motståndaren, gå till personangrepp, förvirra allmänheten med missledande information, skapa fiendskap, ignorera instruktioner från regeringen, avleda resurser till oppositionen och dra ner hela samhället i splittring och konflikt. Man skapar till och med oroligheter genom att försöka att vända oinformerade delar av befolkningen mot dem som försöker konfrontera djävulen. Många människor är både grundare av och offer för systemet. De har gjort dåliga saker, men det betyder inte att de är mänsklighetens fiender.

Genom att kontrollera både det statliga och det privata, genom en ojämförlig förmåga att kunna mobilisera resurser och lägga sig i saker både inom och utom landet, kan den politiska makten användas för att skapa sådant som gynnar hela befolkningen. Å andra sidan kan missbruk av den här makten leda till enorma brott. Syftet med det här kapitlet har varit att avslöja de kommunistiska faktorerna bakom politiken runt om i världen i dag och på så vis hjälpa människor att skilja på gott och ont, se djävulens planer och återföra politiken till dess rätta plats och rätta väg.

USA:s förre president Ronald Reagan sade en gång: ”Då och då har vi frestats att tro att samhället har blivit för komplext för att kunna styra sig självt, och att en liten elitgrupp är bättre än ett styre för, och av, folket. Men om ingen av oss är kapabla att styra oss själva, vem av oss har då kapacitet att styra någon annan?” [21] President Donald Trump uttryckte det så här: ”I USA dyrkar vi inte staten, vi dyrkar Gud.” [22]

Politisk makt måste återvända till den rätta vägen, baserat på traditionella värderingar. Bara när mänskligheten har Guds välsignelse kan den undvika att manipuleras av djävulen, och därmed förslavas och förintas. Bara genom att återvända till de traditioner och dygder som Gud har etablerat för människan kan mänskligheten finna en utväg.

Kapitel 8 (Del 1)Kapitel 9 (Del 1)

Referenser

[1] Karl Marx, Det kommunistiska partiets manifest (Marx/Engels Internet Archive), https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm

[2] Vladimir Lenin, Staten och revolutionen, Kapitel I, https://www.marxists.org/svenska/lenin/1917/staten.htm

[3] David Horowitz, “Alinsky, Beck, Satan, and Me,” Discoverthenetworks.org, augusti 2009, http://www.discoverthenetworks.org/Articles/alinskybecksatanandmedh.html.

[4] He Qinglian, “New Symptom of Democratic Countries: Split between Elite and Masses,” Voice of America, 5 juli 2016.

[5] Mike McPhate, “After Lawmaker’s Silencing, More Cries of ‘She Persisted,’” California Today, 28 februari 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/28/us/california-today-janet-nguyen-ejection.html.

[6] Jiang Linda, Liu Fei, “Californian Candidate: Why I Went from the Democratic Party to the Republican Party.” The Epoch Times (Kinesiska upplagan). 7 maj 2018. http://www.epochtimes.com/b5/18/5/7/n10367953.htm. Engelsk version av kommentarerna här: https://goo.gl/yJijbo

[7] Bill Dolan, “County Rejects Large Number of Invalid Voter Registrations,” Northwest Indiana Times, 2 oktober 2008,  http://www.nwitimes.com/news/local/county-rejects-large-number-of-invalid-voter-registrations/article_6ecf9efd-c716-5872-a2ed-b3dbb95f965b.html.

[8] “ACORN Fires More Officials for Helping ‘Pimp,’ ‘Prostitute’ in Washington Office,” Fox News, 11 september 2009, http://www.foxnews.com/story/2009/09/11/acorn-fires-more-officials-for-helping-pimp-prostitute-in-washington-office.html.

[9] Spencer S. Hsu, “Measure to Let Noncitizens Vote Actually Failed, College ParkAnnounces,” Washington Post, 16 september 2017, https://www.washingtonpost.com/local/md-politics/measure-to-let-noncitizens-vote-actually-failed-college-park-md-announces-with-considerable-embarrassment/2017/09/16/2f973582-9ae9-11e7-b569-3360011663b4_story.html?noredirect=on&utm_term=.d3454a846017

[10] Mark Hendrickson, “President Obama’s Wealth Destroying Goal: Taking The ‘Curley Effect’ Nationwide,” Forbes, 31 maj 2012,  https://www.forbes.com/sites/markhendrickson/2012/05/31/president-obamas-wealth-destroying-goal-taking-the-curley-effect-nationwide/#793869d63d75.

[11] Ibid.

[12] Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Volume 1, övers. Henry Reeve (New Rochelle, New York: Arlington House).

[13] A.V. Dicey, “Dicey on the Rise of Legal Collectivism in the 20th Century,” Online Library of Liberty, http://oll.libertyfund.org/pages/dicey-on-the-rise-of-legal-collectivism-in-the-20thc.

[14] Paul B. Skousen, The Naked Socialist: Socialism Taught with The 5000 Year Leap Principles (Izzard Ink), Kindle Edition.

[15] “Jonas, 32, Sewed up His Own Leg after ER Wait,” 2010. The Local.se, 3 augusti 2010, https://www.thelocal.se/20100803/28150.

[16] De Tocqueville, Alexis, n.d, “Democracy In America Alexis De Tocqueville,” refererad 3 juli 2018. https://www.marxists.org/reference/archive/de-tocqueville/democracy-america/ch43.htm.

[17] Alexandra Ma, “China Is Building a Vast Civilian Surveillance Network — Here Are 10 Ways It Could Be Feeding Its Creepy ‘Social Credit System,’” Business Insider, 29 april 2018, http://www.businessinsider.com/how-china-is-watching-its-citizens-in-a-modern-surveillance-state-2018-4.

[18] Gilliam Collinsworth Hamilton, “China’s Social Credit Score System Is Doomed to Fail,” Financial Times, 16 november 2015, https://www.ft.com/content/6ba36896-75ad-356a-a768-47c53c652916.

[19] Jonathan Martin and Alexander Burns, “Weakened Democrats Bow to Voters, Opting for Total War on Trump,” New York Times, 23 februari 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/23/us/democrats-dnc-chairman-trump-keith-ellison-tom-perez.html.

[20] “New Survey Finds Vast Majority of Americans Think the Country Is Divided over Values and Politics,” The Associated Press–NORC, 1 augusti 2016, http://apnorc.org/PDFs/Divided1/Divided%20America%20%20AP-NORC%20poll%20press%20release%20%20FINAL.pdf

[21] Jonah Goldberg, “Trump’s Populism Is Not Reagan’s Populism,” National Review, 4 april 2018. https://www.nationalreview.com/2018/04/donald-trumpr-ronald-reagan-populism-different/

[22] Paulina Firozi, “Trump: ‘In America We Don’t Worship Government, We Worship God,’” The Hill, 13 maj 2017. http://thehill.com/homenews/administration/333252-trump-in-america-we-dont-worship-government-we-worship-god.

中文正體