Hoofdstuk 1: Strategieën van de duivel om de mens te vernietigen

Het plan van de duivel om de mensheid te vernietigen is al eeuwen in de maak. Zijn arrangementen manifesteren zich in de wirwar van sociale aangelegenheden over heel de wereld en gedurende de gehele geschiedenis, van massale bewegingen tot regerende elites, het werkt onophoudelijk door om de mens te boeien en zo te elimineren.

Inhoud

1. het corrumperen van menselijk denken
a. De misleiding van het atheïsme
b. De bedrieglijkheid van het materialisme
c. De godslastering van de evolutie
d. De cultus van de wetenschap
e. Filosofie van strijd
f. Intellectuele overmaat
g. Vervuild taalgebruik

2. het ondermijnen van traditionele cultuur
a. Gebrekkig onderwijs
b. Gedegenereerde kunst
c. Mediacontrole
d. Promoten van pornografie, kansspelen en drugs
e. Alle beroepen corrumperen

3.  het afbreken van de samenleving
a. het langzaam eroderen van de kerk
b. het doen uiteenvallen van de familie
c. Het totalitarisme in het oosten
d. Het infiltreren van het Westen
e. Verdraaiing van de wet
f. Financiële manipulatie
g. Superoverheid

4. het in gang zetten en fabriceren van sociale onrust
a. Oorlogvoering
b. Revolutie
c. Economische crisis
d. De mens vervreemden van zijn land en oorsprong
e. Het kapen van sociale bewegingen
f. Terrorisme

5. Verdeel en heers
a. Het uitroeien van afwijkende meningen
b. Het binnenhalen van de elites
c. De massa dom houden
d. Het creëren van menigten
e. Versnelde aflossing door generaties
f. Verdeling zaaien in de samenleving

6. Misleiden en verdedigen
a. Openlijk complot
b. Gecamoufleerde actie
c. Demonisering van de oppositie
d. de aandacht afleiden van nauwkeurig onderzoek
e. de meerderheid veroveren

****

1. Het corroderen van menselijk denken

De duivel heeft de criteria voor het onderscheiden van goed en kwaad omgekeerd. Het maakt rechtschapenheid tot iets boosaardigs en ondeugd tot iets mededogends. Het vermomt zijn sinistere concepten als “wetenschap” en maskeert zijn gangsterlogica met “sociale rechtvaardigheid”. Het gebruikt “politieke correctheid” om gedachten te kunnen controleren en verspreidt “waarde-neutraliteit” om mensen ongevoelig te maken voor brute gruweldaden.

a. De misleiding van het atheïsme

De mens is door God geschapen en de gelovigen genieten goddelijke bescherming. De eerste stap in de vernietiging van de mensheid is dus het verbreken van de verbinding tussen mensen en goden. De duivel stuurde zijn vertegenwoordigers naar de menselijke wereld om het atheïsme te verspreiden en het menselijk denken langzaam maar gestaag te vervormen.

De Duitse materialistische filosoof Ludwig Feuerbach zei rond 1850 dat God slechts een projectie was van de innerlijke aard van de mens. Het socialistische volkslied “De Internationale” beweert dat “er nooit een schepper is geweest”. In feite zijn menselijke morele standaarden, cultuur, sociale structuur en rationeel denken allemaal afkomstig van het goddelijke. In de tumultueuze stromingen van de geschiedenis diende het geloof in goden als een sterke ankerlijn, waardoor de mensheid niet ten onder ging aan de golven.

Over het bloedvergieten ten tijde van de Franse Revolutie, die de monarchie en de geestelijkheid omverwierp, zei de Britse filosoof Edmund Burke: “Als mensen voor God spelen, gedragen ze zich tegenwoordig als duivels”. Het atheïsme verleidt arrogante mensen tot het spelen van God, en het proberen te beheersen van het lot van anderen en de samenleving. De meest fanatieke communisten zijn geneigd tot verafgoding van zichzelf. Het verspreiden van het atheïsme is de eerste stap in alle plannen van de duivel om de mensheid te ruïneren.

b. De bedrieglijkheid van het materialisme

Geest en materie bestaan naast elkaar. Het kernbeginsel van het marxisme is het dialectisch materialisme, dat het bestaan van de ziel ontkent. Het materialisme begon wortel te schieten tijdens de Industriële Revolutie, toen de snelle vooruitgang in wetenschap, technologie en productie een cultus van empirisme en atheïsme voedde. Mensen verloren het geloof in goddelijke wonderen en verwierpen de geboden van God.

Het materialisme, geschapen door de duivel, is geen filosofisch concept, maar een demonisch wapen om het spirituele geloof van de mens omver te werpen. Het materialisme, als resultaat van het atheïsme, legde op zijn beurt de basis voor een scala aan intellectuele poespas.

c. De godslastering van de evolutie

Op zichzelf staand, is Darwin’s evolutietheorie een gebrekkige hypothese die al lang ontkracht is. Maar de duivel heeft de ongenuanceerde argumenten ervan omgezet in een instrument om de band tussen goden en mens te verbreken. Het stelt de mensheid schaamteloos gelijk met dieren, en ondermijnt daarmee tegelijkertijd het zelfrespect van de mens en zijn eerbied voor Gods schepping. In de 20e eeuw zag men de evolutietheorie het domein van onderzoek en onderwijs overnemen en werd het creationisme uit de klas verbannen.

Uit Darwin’s oorspronkelijke theorie kwam het verderfelijke concept van het Sociaal Darwinisme. “Natuurlijke selectie” en “overleven van de sterkste” reduceerden de internationale gemeenschap tot een jungle vol barbaarse strijd tussen naties.

d. De cultus van de wetenschap

Gewapend met empirisme en de wetenschappelijke benadering heeft de duivel de cultus van de wetenschap gepromoot om de menselijke rede te vervangen door “wetenschappelijke rationaliteit”. Mensen worden ertoe gebracht om alleen te geloven wat gezien en gevoeld kan worden, hetgeen het atheïstische wereldbeeld versterkt.

De hedendaagse wetenschappelijke gemeenschap verwerpt en negeert alle fenomenen, die zij niet met haar methoden kan verklaren of verifiëren, als bijgeloof en pseudowetenschap. Wetenschap is een soort seculiere religie geworden, die – door het onderwijs en academisch denken te domineren – gebruikt wordt om geloof en moraliteit te onderdrukken.

e. Een filosofie van strijd

De dialectische theorie van de Duitse filosoof Georg Hegel is een algemene reeks principes voor logisch denken. Denkers in het oude China hadden deze principes uitgewerkt in de tijd voorafgaand aan de Qin-dynastie (221 v. Chr.).

Het marxisme nam bepaalde aspecten van Hegels werk over maar overdreef tegelijkertijd de aard van dialectische conflicten. In de woorden van de Chinese republikeinse leider Chiang Kai-shek is het doel van het communisme niet om problemen op te lossen, maar “om wereldwijde tegenstellingen zoveel mogelijk te vergroten en ervoor te zorgen dat de menselijke strijd voor altijd voortduurt”.

Zoals ontelbare keren is waargenomen in de praktijk, zet het kwaadaardige spook van het communisme mensen aan tot haat, creëert en escaleert het conflicten, en neemt het uiteindelijk de macht over door een gewelddadige revolutie of kunstgreep.

f. Intellectuele Overmaat

Atheïsme en materialisme hebben vele filosofische en ideologische stromingen voortgebracht, zoals het marxisme, het machiavellisme, het socialisme, het nihilisme, het anarchisme, het estheticisme, het Freudianisme, het modernisme, het existentialisme, het postmodernisme en het deconstructivisme. Hun voorstanders en volgelingen slingerden met betekenisloos en breedsprakig taalgebruik over zaken van echte betekenis.

De intellectuele klasse bestond ooit uit de meest wijze en meest kundige elites van de samenleving, maar in de afgelopen eeuw zijn intellectuelen een instrument geworden van het kwaadaardige spook om zijn ideologieën te verspreiden en de wereld verkeerd te interpreteren.

g. Vervuild taalgebruik

Net als de taal van “Newspeak”, gecreëerd door de superstaat Oceanië in George Orwell’s roman “1984”, werd door agenten van de duivel de taal hervormd in lijn met duivelse belangen. In het woordenboek van de duivel betekent “vrijheid” een extreme staat zonder enige beperking door moraal, wet of traditie. Zinnen als “alle mensen zijn kinderen van God”, “alle mensen zijn gelijk voor de wet” en “gelijke kansen” zijn verdraaid tot absolute gelijkheid. “De welwillende mens houdt van anderen” en “houdt van uw naaste gelijk uzelf” zijn uitgegroeid tot een gewetenloze schijn-“tolerantie”. Rationeel denken is verworden tot een instrument van de bekrompen empirische wetenschap. In het streven naar gelijkheid van uitkomst en resultaat werd rechtvaardigheid veranderd in “sociale rechtvaardigheid”.

Taal is het instrument van het denken. Door de macht te grijpen over definities en nuances van de taal, beperkt de duivel de gedachten van de mens, zodat die tot demonische conclusies komt.

2. Traditionele cultuur ondermijnen

De oorspronkelijke cultuur van de mens werd hen door goden gegeven. Naast het behouden van een normale operatie van de menselijke samenleving, is de belangrijkste rol van goddelijk geïnspireerde cultuur de mens een middel te geven om de hemelse wet te begrijpen die in de laatste tijdsperiode wordt onderwezen, waardoor de mens gered kan worden van uitroeiing.

Goddelijk geïnspireerde cultuur behoedt mensen voor de complotten van de duivel, dus maakt de duivel gebruik van bedekte manieren om mensen van hun tradities af te snijden en hun culturen te vernietigen. Om een einde te maken aan de traditionele kijk op het leven en morele waarden, verzon de duivel allerlei schijnbaar verheven doelen. Hierdoor brengen mensen hun leven al strijdend door en offeren ze zichzelf op voor deze verwrongen nieuwe idealen.

a. Gebrekkig onderwijs

Duizenden jaren lang heeft traditioneel onderwijs de voortreffelijke cultuur van de mensheid bewaard en doorgegeven. Het hielp mensen om medelevend te zijn, moreel deugdzaam te blijven, professionele vaardigheden onder de knie te krijgen en goede mensen en burgers te zijn. Vanaf de 19e eeuw begonnen de naties van Europa en Amerika gratis openbaar onderwijs op te zetten.

Vanaf het begin van de 20e eeuw echter begonnen openbare scholen studenten te indoctrineren tegen de traditie en moraliteit in. De evolutietheorie werd verplichte leerstof. Naarmate de duivel zijn controle over de inhoud van leerboeken uitbreidde, werden deze langzaamaan gevuld met atheïsme, materialisme en klassenstrijd. De traditionele cultuur, geïllustreerd door de grote literaire klassiekers, stond op gespannen voet met de demonische ideologische stroming en werd steeds meer gemarginaliseerd.

Intelligente en bedachtzame studenten werden verlokt om de ideologie van de duivel te volgen. Hierdoor werd hun genialiteit gericht op het nastreven van non-issues en bleven ze onwetend over de essentiële dingen van het leven en de maatschappij. Langdurige lesuren hielden kinderen weg van hun ouderlijke zorg en de gezinsomgeving, zo werd de ideologie van de duivel er bij hen van jongs af aan ingestampt.

Onder het motto ‘onafhankelijk denken’ werden studenten aangemoedigd om te breken met traditie en hun ouders en leraren te verachten. Zo groeiden ze op om tegen traditie en tegen autoriteit te zijn. Academische normen werden geleidelijk aan verlaagd met gevolgen voor de wiskundige en literaire vermogens van studenten. Ze werden gevoed met “politiek correcte” versies van de geschiedenis en sociale studies, en werden ondergedompeld in vulgair entertainment.

In landen die worden geregeerd door de duivel, worden studenten gehersenspoeld met de demonische ideologie in een vrijwel afgesloten omgeving, vanaf de kleuterschool tot aan het hoger onderwijs. Wanneer ze afstuderen en de maatschappij ingaan, zijn hun geesten vol verwrongen logica.

b. Gedegenereerde kunst

Rechtschapen traditionele kunsten verschenen voor het eerst in tempels, kerken en andere plaatsen van aanbidding en kwamen van de goden. Ware kunst presenteert waarachtigheid, vriendelijkheid, schoonheid en rechtschapenheid, en helpt om een oorspronkelijke morele cultuur te behouden.

De duivel gebruikt gedegenereerde kunst om de traditionele cultuur te vernietigen. Onder het mom van het ‘presenteren van de realiteit’, introduceerde het “het impressionisme” in de beeldende kunst en “het realisme” en “naturalisme” in de literatuur. Onder het mom van ‘innovatie’ en ‘kritiek op de realiteit’ introduceerde het “het expressionisme”, abstracte kunst, modernisme, postmodernisme, enzovoort. Het verhevene, edele en zuivere worden belachelijk gemaakt, terwijl het vulgaire en schaamteloze worden geprezen.

Rotzooi heeft de kunstzalen gevuld. Kakofonische ritmes en obsceen lawaai zijn muziek geworden. Donkere, sinistere schilderijen beelden dingen uit van de onderwereld. Morele grenzen worden doorbroken onder het mom van uitvoerende kunsten. Veel jongeren zijn fanatieke fans van gedegenereerde beroemdheden.

c. Mediacontrole

De duivel misleidt mensen door alles te gebruiken om hun informatiebronnen te beheersen, voornamelijk de massamedia. In landen waar het politieke macht heeft, zijn de media propagandamachines die worden beheerd door de Communistische Partij. Elders gebruikt het de vrijheid van meningsuiting om serieuze verslaggeving en discussie te begraven onder een lawine van nepnieuws, vulgaire inhoud en futiele sensaties.

Met financiële prikkels wordt de media beheerst en daarmee kan de duivel de publieke opinie kapen. De meeste mensen die bezig zijn met hun persoonlijke zaken en interesses, zijn niet in staat om de relevante kwesties en feiten te filteren uit de overvloed aan informatie. De stemmen van de weinigen die de wijsheid en moed bezitten om de samenzwering van de duivel te identificeren, worden overstemd en gemarginaliseerd door de ruis, waardoor ze geen invloed hebben op het algemene beeld.

d. Het promoten van pornografie, kansspelen en drugs

De duivel zet mensen aan tot een gedegenereerde levensstijl, seksuele vrijheid en homoseksualiteit. Het moedigt gokken en drugs aan, waardoor een populatie van verslaafden ontstaat. De jeugd is letterlijk en figuurlijk geboeid door elektronica en videogames vol geweld, pornografie en weerzinwekkende dingen.

e. Het corrumperen van allerlei beroepen

Goden regelden de traditionele beroepen in de samenleving, waardoor mensen de herinnering aan goden konden vasthouden en hun verbinding met het goddelijke konden behouden middels hun werk. De duivel kan dit niet tolereren.

De duivel stuurde talloze demonen om die traditionele levenspaden te ondermijnen en te verpesten. Onder het mom van innovatie, verzonnen degenen die roem en winst nastreefden  allerlei soorten afwijkende ‘creaties’. Hierdoor kwam de wereld vol met excentrieke en gedegenereerde trends.

Wanneer mensen afdwalen van de wil van goden, verliezen ze de interesse in het ware doel van het mens zijn. Uiteindelijk zullen ze vallen voor de duivel en worden vernietigd.

3. Het afbreken van de samenleving

Het communisme ontleent zijn organisatie en ideologie aan die van bendes en culten. In het oosten wordt het communisme vertegenwoordigd door partijleiders zoals Lenin, Stalin, Mao Zedong, Jiang Zemin en hun volgelingen. De situatie in het Westen is complexer, omdat de duivel in de regering, het bedrijfsleven, de academische wereld, religie en andere gebieden krachtige elites heeft gekozen om haar programma’s uit te voeren ter ondermijning van de samenleving.

a. het langzaam eroderen van de kerk

Ooit rechtschapen religies zijn doordrongen met de seculiere religie van het socialisme. De vertegenwoordigers van de duivel in de kerk veranderen traditionele leringen en veranderen zelfs de heilige geschriften. Ze creëerden ‘bevrijdingstheologie’ om de marxistische ideologie en klassenstrijd van oprecht geloof te voorzien en morele perversie onder de geestelijkheid te verspreiden. Hierdoor hebben veel gelovigen de hoop in de kerk verloren en hebben ze het geloof in Gods redding opgegeven.

b. Het uiteendrijven van de familie

Goden creëerden het gezin, de staat en de kerk als de hoekstenen van de menselijke beschaving. Het gezin is een belangrijk bastion van moraliteit en traditie, en dient als een doorgeefluik voor de cultuur van één generatie naar de volgende.

De duivel valt de traditionele familie en rolverdeling aan met behulp van feminisme, anti-patriarchaat, seksuele bevrijding en legalisatie van homoseksualiteit, het aanmoedigen van samenwonen, overspel, echtscheiding en abortus. Het vernietigen van de familie is een belangrijk onderdeel van het plan van de duivel om de mensheid uit te roeien.

c. Het totalitarisme in het Oosten

Om de kans te benutten van een verzwakt Rusland na Wereldoorlog I, spoorde de duivel de revolutie aan om de tsaar te dwingen af te treden, en lanceerde vervolgens de Oktoberrevolutie om zich de macht toe te eigenen. Hierna kwam de oprichting van de Sovjet-Unie, ’s werelds eerste socialistische regime. De Communistische Internationale werd ook opgericht om revolutie wereldwijd te exporteren.

In 1919 en 1921 werden communistische partijen opgericht in de Verenigde Staten en in China, en beiden kregen hun orders vanuit Sovjet-Rusland. Gesteund door de Sovjet-Unie en gebruikmakend van de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, nam de Chinese Communistische Partij met geweld en verraad China over.

Bij het grijpen van de macht slachtte zowel de Sovjet- als de Chinese communistische partij zonder mededogen tientallen miljoenen van hun eigen volk af, en dit in vredestijd.

De Chinese Communistische Partij zette de koers van de revolutie voort met “de dictatuur van het proletariaat” en lanceerde de tot nu toe ongekende Culturele Revolutie, waarmee een oorlog werd afgekondigd tegen de verworvenheden van de menselijke beschaving en een woeste aanval werd ingezet op China’s 5000 jaar oude traditionele cultuur.

Sinds de tachtiger jaren heeft de partij economische hervormingen geïntroduceerd om instorting te voorkomen, ook al bleef het politieke veld onder strikte totalitaire heerschappij. Tot op de dag van vandaag houdt de Partij haar hechte grip op de macht via onderdrukkingscampagnes, zoals het harde optreden tegen de Democratie Beweging en de vervolging van Falun Gong.

d. Het infiltreren van het Westen

Het keizerlijke hof van China, het goddelijke recht van koningen in het Westen, en het Amerikaanse systeem van scheiding der machten zijn regeringsvormen die door goden zijn opgezet voor mensen, afhankelijk van hun unieke cultuur en omgeving. Omdat in het Westen de macht niet door revolutie gegrepen kon worden, gebruikte de duivel ideologische subversie om controle te verkrijgen en uit te oefenen. Afgezien van gewelddadige revoluties, hebben westerse landen verschillende kenmerken van het communistische systeem in grote lijnen overgenomen.

e. Verdraaiing van de wet

Wetgeving komt voort uit goddelijk gebod en is gegrond in moraliteit. Door de concepten van moraliteit en vrijheid te herdefiniëren, heeft de duivel de formulering en interpretatie van wetten beïnvloed. In communistische landen in het Oosten interpreteert de duivel wetten zoals het hem uitkomt.

In het Westen verdraait het wetten middels subversie, en past het de wet aan om menselijk handelen opnieuw te definiëren en morele concepten van goed en kwaad te ontwortelen. Het beschermt ondeugden zoals moord, overspel en homoseksualiteit, terwijl respectabele burgers worden gestraft.

f. Financiële manipulatie

Het afschaffen van de goudstandaard en het aannemen van een fluctuerende fiat-valuta heeft geleid tot voortdurende economische crises. Traditionele wijsheid over duurzaam financieren heeft zijn relevantie verloren en zowel regeringen als individuen zijn gevangen geraakt in een cultuur van overconsumptie en buitensporige uitgaven. Nationale soevereiniteit is verzwakt door staatsschuld en mensen worden aangemoedigd om eindeloze hoeveelheden geld van de banken en de staat te lenen.

g. Superoverheid

De duivel heeft globalisering gemanipuleerd om het te helpen bij het vestigen van een wereldregering die inbreuk maakt op de soevereine rechten van individuele landen. Aan de ene kant promootte het de utopische vooruitzichten van organisaties en slagzinnen zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties, ‘regionale integratie’ of ‘wereldregering’.

Aan de andere kant bedreigt het leiders en naties om zijn richtlijnen te volgen. Het berooft mensen van hun vrede en veiligheid door oorlog en sociale onrust te fabriceren. Het doel is om de hele wereld samen te brengen onder één totalitaire superoverheid en strenge bestuurlijke, ideologische en bevolkingscontrole op te leggen.

4. Het in gang zetten en fabriceren van sociale onrust

De duivel heeft massale immigratie, sociale bewegingen en maatschappelijke beroering op enorme schaal aangewakkerd om de traditionele menselijke samenleving ten val te brengen. Dit verbazingwekkende proces is al minstens enkele eeuwen aan de gang.

a. Oorlogvoering

Oorlog is een van de meest effectieve instrumenten van de duivel, omdat het de oude internationale orde kan doorbreken, bastions van traditie kan vernietigen en de ontwikkeling van de ideologie van de duivel kan versnellen. Vele oorlogen werden gevoerd onder demonische invloed. De duivel maakte gebruik van de Eerste Wereldoorlog om een aantal Europese rijken omver te werpen, hoofdzakelijk  tsaristisch Rusland, dat de weg vrijmaakte voor de bolsjewistische revolutie.

De Tweede Wereldoorlog voorzag in de voorwaarden voor de Chinese Communistische Partij om de macht te grijpen en voor de Sovjet-Unie om Oost-Europa binnen te vallen. Hiermee werd het naoorlogse socialistische kamp geboren.

De Tweede Wereldoorlog creëerde ook de wanorde van dekolonisatie, die de Sovjet- en Chinese communistische regimes uitbuitten om een wereldwijde communistische beweging te ondersteunen. Deze zogenaamde “nationale bevrijdingsbewegingen” plaatsten veel landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika in het socialistische kamp.

b. Revolutie

Het grijpen van politieke macht is de snelste manier voor de duivel om mensen te vernietigen en is dus, waar mogelijk, de eerste keus. Met de lessen die ze geleerd hadden van de Commune van Parijs, schreef Karl Marx dat de arbeidersklasse het oorspronkelijke overheidsapparaat omver diende te werpen en moest vervangen door zijn eigen staat. Macht is altijd het kernpunt van de marxistische politieke theorie.

Het aanzetten tot revolutie kan worden onderverdeeld in de volgende stappen:

1. Rakel haat en onenigheid op onder de mensen.
2. Misleid het publiek met leugens en sticht een ‘verenigd revolutionair front’.
3. Versla één voor één de krachten die weerstand bieden.
4. Gebruik geweld om een klimaat van terreur en chaos te creëren.
5. Start een coup om de macht te grijpen.
6. Onderdruk de ‘reactionairen’.
7. Bouw en onderhoud een nieuwe orde met behulp van de terreur van de revolutie.

De communistische landen probeerden via de Communistische Internationale een wereldrevolutie te lanceren, revolutionair activisme te exporteren en onrust te creëren in niet-communistische staten door daar lokale linkse partijen te steunen.

c. Economische crisis

Economische crises kunnen worden gecreëerd en gebruikt als middel om de revolutie aan te moedigen of om socialistische bewegingen als redders op te werpen. Wanneer politici in democratische landen wanhopig op zoek zijn naar oplossingen, doen ze Faustiaanse koopjes, waarbij ze geleidelijk hun land duwen in de richting van grote overheid en socialisme met hoge belastingen. Zoals Saul Alinsky schreef in ‘Regels voor radicalen’, ‘De echte actie ligt in de reactie van de vijand’.

De Grote Depressie in de jaren ’30 van de vorige eeuw was het belangrijkste moment waarop Europa en de Verenigde Staten het pad insloegen van grote overheid en wijdverspreid interventionisme. Door de financiële crisis van 2008 bleef de balans doorslaan naar uitbreiding van linkse beleidsmaatregelen.

d. De mens vervreemden van zijn land en oorsprong

Sinds de oudheid zijn mensen al van de ene plaats naar de andere verhuisd. De massale binnenlandse en internationale volksbewegingen in de moderne tijd zijn echter het gevolg van een opzettelijke manipulatie door het kwaadaardige spook. Massale immigratie doet nationale identiteit, grenzen, soevereiniteit, culturele tradities en sociale cohesie verdwijnen.

Als massa’s mensen worden verwijderd van hun traditionele identiteit, worden zij gemakkelijker meegenomen door de stroom van het modernisme. Het is moeilijk voor immigranten die in een onbekende omgeving wonen om in hun levensonderhoud te voorzien, laat staan ten volle te participeren in het politieke proces of de culturele tradities van hun gastland.

Pas aangekomen immigranten worden gemakkelijk gerekruteerd als gratis stemmen voor linkse partijen. Ondertussen creëert immigratie vruchtbare omstandigheden voor de aanwakkering van racistische of religieuze vijandigheden.

e. Het kapen van sociale bewegingen

Het communistische kwaadaardige spook maakt gebruik van sociale trends om mensen te irriteren en te laten ageren, conflicten te laten escaleren en kolossale bewegingen te mobiliseren om de maatschappij te destabiliseren, de politieke tegenstanders neer te slaan, het debat te domineren en het morele gelijk te grijpen. Voorbeelden hiervan zijn de anti-oorlogsbeweging, de milieubeweging en andere bewegingen in de westerse samenleving.

f. Terrorisme

Communistische revoluties zijn succesvol vanwege terreurdaden, en communistische regimes voeren een beleid uit van staatsterrorisme. De Sovjet- en Chinese communisten steunden terroristische groeperingen als een soort speciale eenheid tegen de vrije wereld. De meeste terroristische bewegingen vinden inspiratie in het leninistische organisatiemodel. De duivel exploiteert verdeeldheid tussen mensen en kanaliseert de woede van individuen naar collectieve haat.

De irrationaliteit die terroristen aanzet tot slachting van onschuldige mensen schept een sfeer van absurde hulpeloosheid. Blootgesteld aan de vele incidenten van moedwillig geweld, worden mensen asocialer, depressiever, en meer paranoïde en cynisch. Dit alles schaadt de openbare orde en verdeelt de samenleving, waardoor het voor de duivel gemakkelijker wordt zijn machtspositie in te nemen.

5. Verdeel en heers

De duivel behandelt mensen op basis van hun verschillende kenmerken en drijfveren. Het kan zijn dat ze vermoord of omgekocht worden, of dat ze geïndoctrineerd worden zodat ze als pionnen van revolutie en rebellie kunnen fungeren.

a. Het uitroeien van afwijkende meningen

Sommige mensen zijn wijzer en opmerkzamer dan anderen. Sommigen staan dichter bij het goddelijke, bezitten een goede verlichtingskwaliteit en zijn niet vatbaar voor de sluwheden van de duivel. Vooral in landen als China, die een lange en rijke geschiedenis hebben, is het moeilijk om mensen mee te voeren in de misleiding.

De Chinese Communistische Partij moest een reeks aan politieke campagnes lanceren die tientallen miljoenen mensen afslachtten en de culturele orde afbraken door het doden van de elites, die dienden als bewakers van de traditionele Chinese cultuur.

Zowel in China als het Westen aarzelt de duivel niet om de kritische leden van de samenleving die zijn samenzwering doorzien en moedig genoeg zijn om weerstand te bieden, fysiek te liquideren. Om dit te doen, organiseert de duivel politieke campagnes, religieuze vervolgingen, showprocessen en moorden.

b. Het binnenhalen van de elite

De duivel werft elites aan in alle naties en alle bedrijfstakken. Om dit te doen speelt het in op hun zelf-belang en schenkt het hen macht in overeenstemming met hoe nauwkeurig ze zijn agenda volgen. Degenen die roem en invloed nastreven, geeft de duivel een reputatie en autoriteit. Voor de hebzuchtige mensen zorgt het voor winst. Bij de arrogante blaast het het ego op, en bij de onwetenden onderhoudt het een roes van gelukzaligheid. De begaafden worden verleid met wetenschap, materialisme en de onbeperkte vrijheid van meningsuiting.

Individuen met verheven ambities en goede bedoelingen zien hun idealen omgezet worden in zelfverheerlijking en voelen de warme gloed van het zijn van president, premier, denktank-wetenschapper, beleidsmaker , beheerder, top bankier, professor, expert, Nobelprijswinnaar en dergelijke, met een uitstekende sociale status, politieke invloed en enorme fortuinen. Eenmaal gevormd, worden deze grote persoonlijkheden in de groep opgenomen en gekozen, elk volgens zijn of haar omstandigheden. In het plan van de duivel zijn het allemaal onwetende pionnetjes en nuttige idioten.

c. De massa dom houden

De duivel manipuleert publieke kennis door verzonnen verhaallijnen de wereld in te helpen, mensen te misleiden met zijn verwrongen onderwijssysteem en de massamedia te beheersen. Het maakt behendig gebruik van het gevoel van veiligheid bij mensen en laat het publiek alleen geven om hun eigenbelang, vulgair vermaak, competitieve sporten, sociale roddels en overgave aan erotische en vleselijke verlangens. Tegelijkertijd speelt de duivel in op de laagste gemene delers om kiezers hun waakzaamheid en oordeel te ontnemen en het electoraat te veroveren.

In totalitaire communistische landen mogen de mensen nooit iets met politiek te maken hebben. In democratische landen wordt de aandacht bij degenen die zich bezighouden met het algemeen welzijn, afgeleid naar triviale kwesties (zoals transseksuele rechten), in navolging van de beroemde strategie uit de oude Chinese militaire geschiedenis: “oprukken via een verborgen route terwijl de plankenpaden en public worden gerepareerd”. Viral news, sociale nieuwtjes, zelfs terroristische aanslagen en oorlogen worden gearrangeerd om de ware bedoelingen van de duivel te verbergen.

Bij het volk is een modern bewustzijn ingeprent, het wordt gemobiliseerd om de minderheid van mensen die koppig vasthouden aan traditie op te slokken. Intellectuelen uiten zware kritiek op volksculturen waar dan ook, en bevorderen kleingeestige vooroordelen onder hun ongeschoold publiek. De concepten van kritisch en creatief denken worden misbruikt om de jongere generatie op te zetten tegen de autoriteiten, waardoor voorkomen wordt dat ze de kennis en wijsheid in de traditionele cultuur kunnen opnemen.

d. Het creëren van menigten

Na het slachten van de dragers van de traditionele cultuur, indoctrineerde de duivel in communistische landen het grootste deel van de bevolking om deel te nemen aan de revolutie. Nadat de Communistische Partij de macht in China overnam, duurde het een generatie om een generatie “wolvenwelpen” te kweken. Ze werden aangemoedigd om klakkeloos te vechten, te slaan, te beroven en te verbranden.

Tijdens de Culturele Revolutie sloegen tienermeisjes gewillig hun leraren dood. Vandaag de dag schrijft het leger van 50 cent internettrollen, die actief zijn op verschillende sociale media in China, voortdurend over in elkaar slaan en moorden, met typische berichten als: “Herover de Diaoyu-eilanden, zelfs als het China onvruchtbaar maakt” en “We willen liever dat China doorspekt is van graven dan falen om de laatste Japanners uit te roeien”. Hun moorddadige sentiment wordt actief gecultiveerd door de Chinese Communistische Partij.

In het Westen haakt de Communistische Partij trots in op de ervaring van de Franse Revolutie en de Commune van Parijs. Elke revolutie en opstand wordt begonnen door een menigte die geen scrupules, geen schaamte en geen mededogen kent.

e. Versnelde aflossing door generaties

De duivel heeft ervoor gezorgd dat de oudere generatie in een versneld tempo gemarginaliseerd en uit de samenleving wordt verwijderd. Naarmate jonge mensen steeds meer rechten, politieke macht en privileges krijgen, verliezen ouderen hun positie van autoriteit en prestige, waardoor de snelheid waarmee de mensheid breekt met de traditie wordt verhoogd.

Moderne literatuur, kunst en populaire cultuur zijn allemaal afgestemd op de smaak en waarden van de jongeren, die onder druk staan om de nieuwste trends in de mode te volgen, omdat ze anders met de nek worden aangekeken door hun leeftijdsgenoten. Snelle wetenschappelijke en technologische vooruitgang stelt ouderen niet in staat om bij te blijven en zich aan te passen aan massale sociale veranderingen die als gevolg daarvan optreden.

De verandering van stedelijke en landelijke gebieden in combinatie met massale immigratie werken samen om de ouderen buiten spel te zetten en van het heden te vervreemden. De kwelling en hulpeloosheid van hun eenzaamheid wordt nog verergerd door de realiteit van het moderne leven, waar jongeren in een constante staat van competitie verkeren en weinig tijd over hebben voor hun ouders en ouderlingen.

f. verdeling zaaien in de samenleving

In de traditionele menselijke samenleving helpen mensen elkaar. Wanneer er conflicten zijn, hebben ze religie, moraliteit, wetten en volksgebruiken om de oplossing en samenwerking te vergemakkelijken.

Het is onmogelijk voor de duivel om de ineenstorting van een dergelijke organische samenleving in korte tijd teweeg te brengen. Het moet eerst de samenleving uiteen doen vallen in kleine eenheden, de traditionele afhankelijkheid tussen individuen afbreken en ze van elkaar vervreemden. Dit geeft de duivel een handig middel om de mensheid beetje bij beetje over te nemen.

De duivel gebruikt elke denkbare maatstaf om de maatschappij te verdelen in tegengestelde groepen en haat en strijd tussen hen aan te wakkeren. Klasse, geslacht, ras, etniciteit en religieuze denominatie kunnen allemaal dienen als basis voor verdeeldheid.

Het vergroot de vijandigheid tussen bourgeois en de proletariërs, de heersers en de geregeerde, progressieven en ‘regressieven’, liberalen en conservatieven – dit alles terwijl de regering gestaag zijn macht uitbreidt. Een geïsoleerd individu heeft eenvoudigweg geen hoop om weerstand te bieden aan een totalitaire regering die toegang heeft tot alle hulpbronnen van de samenleving.

6. Misleiding en verdediging

Net als een crimineel die het bewijs van zijn wandaden probeert te vernietigen, doet de duivel er alles aan om zichzelf te verbergen. De omvang van de misleiding is moeilijk te doorgronden.

a. Openlijk complot

De duivel voert zijn meest kwaadaardige plannen uit op klaarlichte dag en bestempelt ze als verstandig, redelijk en legaal. Een normaal persoon kan het bestaan van zo’n gigantische en kwaadaardige samenzwering niet begrijpen of zich voorstellen. Zelfs wanneer iemand het plot van de duivel probeert te ontmaskeren, kunnen anderen het niet gemakkelijk accepteren. Daarnaast gebruikt de duivel een verscheidenheid aan middelen om opzettelijk delen van zijn agenda te onthullen, waarbij hij achterdocht, angst en verwarring zaait.

b. Gecamoufleerde actie

Tijdens de Koude Oorlog was de wereld verdeeld tussen twee militaire en politieke kampen. Maar terwijl hun sociale systemen recht tegenover elkaar stonden, vond hetzelfde demonische proces plaats aan beide kanten in verschillende vormen.

Veel revisionistische westerse communisten, socialisten, Fabianisten, liberalen en progressieven verwierpen openlijk de Chinese- en Sovjetmodellen, maar hun inspanningen brachten de samenleving op een pad naar een sociale structuur die niet anders was dan die van China en de Sovjet-Unie. In duidelijke termen gebruikte de duivel het totalitaire Oosten als een afleidingsmanoeuvre voor de actieve infiltratie van het Westen.

c. Het demoniseren van de oppositie

Degenen die de duivel durven te ontmaskeren worden bestempeld als ‘complotdenkers’, ‘extremisten’, ‘extreemrechts’, ‘alt-rechts’, ‘seksisten’, ‘racisten’, ‘oorlogszuchtigen’, ‘mensen met vooroordelen’, ‘nazi’s’, ‘fascisten’ en andere termen van misbruik die bedoeld zijn om ze te isoleren en te marginaliseren van de academische wereld en de bredere samenleving. Omdat ze tot onderwerp van segregatie, spot en angst zijn gemaakt, krijgen hun ideeën geen gehoor en heeft hun aanwezigheid geen enkele invloed.

d. De aandacht afleiden van nauwkeurig onderzoek

De duivel laat mensen bepaalde etniciteiten, groepen en individuen verachten en verdenken, hetgeen de aandacht afleidt van zijn eigen snode plannen.

e. De meerderheid veroveren

Niet iedereen kan worden misleid door de listen van de duivel. Er zullen altijd mensen zijn die intelligent of opmerkzaam genoeg zijn om de geheimen van de duivel te ontdekken. Maar de duivel is er al in geslaagd om de meerderheid van de mensen onder zijn invloed te brengen en zich daar achter te verschuilen.

De weinigen die de duivel zien voor wat het is, zijn zoals mensen die in de afgelegen wildernis zijn gestrand: hun geschreeuw blijft onbeantwoord terwijl ze op hun ondergang wachten.

De middelen waarmee de duivel mensen vernietigt, zijn eindeloos en veranderen voortdurend. De algemene strategieën die hierboven worden opgesomd, worden grondiger onderzocht in de volgende hoofdstukken.

IntroductieHoofdstuk 2

中文正體